Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: mer proportionella och riskkänsliga regler för starkare värdepappersföretag

Bryssel den 20 december 2017

Effektivare och bättre övervakade kapitalmarknader i Europa tack vara ändrade regler för värdepappersföretag.

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag i två delar om nya regler som gör livet enklare för mindre värdepappersföretag, samtidigt som de största systemviktiga företagen underställs samma regler som de europeiska bankerna. Värdepappersföretag och deras tjänster är centrala för en välfungerande kapitalmarknadsunion. För att EU:s kapitalmarknader ska fungera behövs, förutom bankerna, de tusentals små och stora värdepappersföretag som bistår med rådgivning, hjälper företag att få finansiering via kapitalmarknaderna, förvaltar tillgångar och skjuter till likviditet på marknaden – och som därmed underlättar investeringar inom hela EU. EU behöver starkare kapitalmarknader för att främja investeringar, frigöra nya finansieringskällor för företag, ge hushållen bättre valmöjligheter och stärka den ekonomiska och monetära unionen.

Enligt det förslag som läggs fram i dag kommer de allra flesta värdepappersföretag i EU inte längre att omfattas av regler som ursprungligen utformades för banker. Detta kommer att minska de administrativa kostnaderna, främja konkurrensen och öka investeringsflödena – alltsammans viktiga prioriteringar för arbetet med kapitalmarknadsunionen – men utan att äventyra den finansiella stabiliteten. Samtidigt kommer de största och mest systemviktiga värdepappersföretagen att vara underställda samma regler och tillsyn som bankerna.

– Våra regler måste vara proportionella och riskkänsliga, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Kraven för små företag kommer att bli enklare och stå i proportion till deras risker. Större företag som utgör samma risk som banker bör samtidigt regleras och övervakas på samma sätt som bankerna. Denna förändring kommer att göra det lättare för värdepappersföretag att slussa konsumenters och investerares sparkapital till företag. De nya reglerna kommer också att bidra till välfungerande kapitalmarknader och säkra finansiell stabilitet.

– Vårt mål är att se till att företagens kostnader för att följa EU:s lagstiftning minskar, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Dagens förslag kommer, som en del i detta arbete, att förenkla och effektivisera tillsynsreglerna för värdepappersföretag. Vårt regelverk måste stötta den viktiga funktion som dessa företag har när det gäller att kanalisera investeringsflöden på kapitalmarknaderna, samtidigt som vi säkerställer att riskerna i deras verksamhet är täckta på lämpligt sätt. Starkare konkurrens och investerarskydd är två sidor av samma mynt som stärker marknadernas förtroende och främjar tillväxt

Förslaget i korthet

Värdepappersföretag har en viktig roll genom att underlätta flödet av sparande och investeringar i EU. De tillhandahåller tjänster som ger investerare tillgång till värdepappers- och derivatmarknaderna, t.ex. investeringsrådgivning, portföljförvaltning, utförande av kundorder, handel med finansiella instrument och hjälp till företag att anskaffa kapital på kapitalmarknaderna.

Förslaget innebär:

  • nya och enklare tillsynsregler för de allra flesta värdepappersföretag som inte är systemviktiga, utan att äventyra den finansiella stabiliteten, och
  • ändrade regler som leder till att stora och systemviktiga värdepappersföretag som utför bankliknande verksamhet och som utgör samma risk som banker regleras och står under samma tillsyn som banker. Det betyder att Europeiska centralbankens tillsynsgren – den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) – kommer att ansvara för tillsynen av systemviktiga värdepappersföretag inom bankunionen. Därmed ser man till att det råder lika spelregler för stora och systemviktiga finansinstitut.

De nya reglerna innebär att icke-systemviktiga värdepappersföretag delas in i två grupper. Fastställandet av kapitalkrav för de värdepappersföretag som är minst och utgör lägst risk kommer att förenklas. Reglerna kommer att vara heltäckande och tillräckligt robusta för att fånga upp riskerna i värdepappersföretag, men ändå ge flexibilitet för att ta hänsyn till olika affärsmodeller och se till att företagen förblir kommersiellt bärkraftiga. Dessa företag kommer inte att omfattas av några ytterligare krav när det gäller företagsstyrning eller ersättningar. För större företag införs nya riskmätningsmetoder som bygger på företagens olika affärsmodeller. För företag som handlar med finansiella instrument kommer dessa metoder att kombineras med en förenklad version av de nuvarande reglerna.

Genom förslaget kommer systemviktiga värdepappersföretag vidare att jämställas med kreditinstitut om de utför bankliknande verksamhet (t.ex. garantiverksamhet för finansiella instrument och handel för egen räkning) och har tillgångar på över 30 miljarder euro. Systemviktiga företag kommer att omfattas av precis samma regler som banker. Som aviserades i kommissionens meddelande om översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna innebär detta att deras verksamhet i EU-länder som deltar i bankunionen hamnar under ECB:s direkta tillsyn genom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Bakgrund

Som ett led i arbetet för att stärka kapitalmarknaderna meddelade kommissionen i sin halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen att den skulle lägga fram ett förslag till en effektivare tillsynsram för värdepappersföretag.

Det finns flera tusen värdepappersföretag i länderna i EES-området. De allra flesta är små och medelstora företag som inriktar sig på att erbjuda investeringsrådgivning och portföljförvaltning samt att ta emot, vidarebefordra och utföra order. Till skillnad från kreditinstitut tar värdepappersföretag inte emot insättningar eller beviljar lån, vilket innebär att de är betydligt mindre exponerade för kreditrisk och risken att insättarna tar ut sina medel med kort varsel.

Dagens förslag är en del av kommissionens Refit-program och ligger i linje med ett mandat i kapitalkravsförordningen (CRR). Syftet är att se till att kapitalkrav, likviditetskrav och andra viktiga tillsynskrav för värdepappersföretag är anpassade till dessa företag. Eftersom kraven i kapitalkravsförordningen främst är utformade för banker är de ibland mindre lämpliga för värdepappersföretag. 

Översynen bygger på EBA:s policyråd i september 2017 och aviserades även i meddelandet från oktober 2017 om fullbordandet av bankunionen.

Läs mer:

Tillsynsbestämmelser för värdepappersföretag

MEMO

Faktablad

IP/17/5304

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar