Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: sorazmernejša in tveganjem prilagojena pravila za močnejša investicijska podjetja

Bruselj, 20. decembra 2017

Prenovljena pravila za investicijska podjetja bodo omogočila učinkovitejše delovanje evropskih kapitalskih trgov in boljši nadzor nad njimi.

Evropska komisija je danes predlagala dvosmerno prenovitev pravil, da bi poenostavila poslovanje manjših investicijskih podjetij ter hkrati večja, sistemsko pomembna podjetja povezala pod istim okriljem kot evropske banke. Investicijska podjetja in storitve, ki jih opravljajo, so pomembni za dobro delujočo unijo kapitalskih trgov. Poleg bank se kapitalski trgi EU zanašajo na več tisoč malih in večjih investicijskih podjetij, ki strankam svetujejo, pomagajo podjetjem pri črpanju sredstev na kapitalskih trgih, upravljajo sredstva in zagotavljajo likvidnost trgov, s čimer olajšujejo naložbe po vsej EU. EU potrebuje močnejše kapitalske trge, da bi spodbujala naložbe, odprla nove vire financiranja za podjetja, gospodinjstvom ponudila boljše priložnosti ter okrepila ekonomsko in monetarno unijo.

V skladu z današnjimi predlogi za veliko večino investicijskih podjetij v EU ne bi več veljala pravila, ki so bila prvotno oblikovana za banke. To bo zmanjšalo upravno breme, spodbudilo konkurenco in povečalo naložbene tokove, kar so vse prednostne naloge unije kapitalskih trgov, ne da bi pri tem ogrozilo finančno stabilnost. Hkrati bi za največja in sistemsko pomembna investicijska podjetja veljala enaka pravila in nadzor kot za banke.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Naša pravila morajo biti sorazmerna in prilagojena tveganjem. Manjša investicijska podjetja bodo imela koristi od enostavnejših zahtev, ki so primernejše glede na njihov profil tveganja. Hkrati bi bilo treba večja podjetja, ki predstavljajo podobno tveganje kot banke, regulirati in nadzorovati kot banke. Ta prenovitev bo investicijskim podjetjem pomagala, da prihranke strank in vlagateljev povežejo s podjetji. Nova pravila bodo podprla dobro delujoče kapitalske trge, hkrati pa zagotovila finančno stabilnost.“

Jyrki Katainen, podpredsednik, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Naš cilj je zmanjšati stroške doseganja skladnosti z zakonodajo EU. Današnji predlog za poenostavitev in racionalizacijo bonitetnih pravil za investicijska podjetja je del teh prizadevanj. Naš pravilnik mora podpirati pomembno vlogo, ki jo imajo ta podjetja pri usmerjanju naložbenih tokov na kapitalskih trgih, hkrati pa zagotavljati, da so tveganja, povezana z njihovimi dejavnostmi, ustrezno pokrita. Večja konkurenčnost in varstvo vlagateljev sta dve plati istega kovanca, obe spodbujata zaupanje trgov in podpirata rast.“

Glavne značilnosti predloga

Investicijska podjetja imajo pomembno vlogo pri spodbujanju varčevanja in naložbenih tokov po EU. Opravljajo številne storitve, ki dajo vlagateljem dostop do trgov vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov. Te storitve vključujejo naložbeno svetovanje, upravljanje portfeljev, izvrševanje naročil za stranke, trgovanje s finančnimi instrumenti in pomoč podjetjem pri zbiranju sredstev na kapitalskih trgih.

Predlog vsebuje:

  • nova in enostavnejša bonitetna pravila za veliko večino investicijskih podjetij, ki niso sistemska, pri čemer ne ogrožajo finančne stabilnosti, ter
  • spremenjena pravila za zagotovitev, da so večja, sistemsko pomembna podjetja, ki opravljajo podobne dejavnosti kot banke in predstavljajo podobno tveganje, regulirana in nadzorovana enako kot banke. Posledično bi Evropska centralna banka v svoji nadzorniški funkciji (enotni mehanizem nadzora) taka sistemsko pomembna investicijska podjetja nadzorovala v okviru bančne unije. To bi zagotovilo enakopravne konkurenčne pogoje med velikimi in sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami.

Nova pravila ločujejo nesistemska investicijska podjetja v dve skupini. Kapitalske zahteve za najmanjša in najmanj tvegana investicijska podjetja bodo enostavnejše. Pravila bodo dovolj obsežna in trdna, da zajamejo tveganja investicijskih podjetij, hkrati pa dovolj prožna, da ustrezajo različnim poslovnim modelom in zagotovijo, da ta podjetja ostanejo tržno uspešna. Za ta podjetja ne bodo veljale nobene dodatne zahteve glede upravljanja podjetij ali plačil. Za večja podjetja pravila uvajajo nov način merjenja njihovih tveganj v skladu z njihovimi poslovnimi modeli. Za podjetja, ki trgujejo s finančnimi instrumenti, bodo nova pravila združena s poenostavljeno različico obstoječih pravil.

V predlogu so kot kreditne institucije nadalje opredeljena tista sistemsko pomembna investicijska podjetja, ki opravljajo nekatere bančnim podobne dejavnosti (npr. izvedba prodaje primarne izdaje ali poslovanje za lastni račun) ter imajo sredstva nad 30 milijard evrov. Ta sistemska podjetja se bodo v celoti obravnavala enako kot banke. Kot je Komisija napovedala v pregledu evropskih nadzornih organov (ESA), to pomeni, da so njihove dejavnosti v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji, pod neposrednim nadzorom ECB znotraj enotnega mehanizma nadzora.

Ozadje

Komisija je v okviru svojih prizadevanj za okrepitev kapitalskih trgov v vmesnem pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov napovedala, da bo predlagala učinkovitejši bonitetni in nadzorni okvir za investicijska podjetja.

V vseh državah članicah v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) posluje več tisoč investicijskih podjetij. Večina teh podjetij je malih do srednje velikih in so usmerjena v naložbeno svetovanje, prejemanje, prenos in izvrševanje naročil ter upravljanje portfeljev. Investicijska podjetja v nasprotju s kreditnimi institucijami ne sprejemajo depozitov ali dajejo posojil. To pomeni, da so precej manj izpostavljena kreditnim tveganjem in tveganju, da bi vlagatelji na hitro dvignili svoj denar.

Današnji pregled je del programa Komisije REFIT in je v skladu s pooblastilom iz uredbe o kapitalskih zahtevah. Njegov cilj je zagotoviti, da so kapitalske zahteve, zahteve glede likvidnostnega kritja in druge ključne bonitetne zahteve za investicijska podjetja pravilno določene. Zahteve iz uredbe o kapitalskih zahtevah se večinoma osredotočajo na banke in niso v celoti prilagojene vsem investicijskim podjetjem. 

Pregled temelji na nasvetu Evropskega bančnega organa iz septembra 2017 ter je bil najavljen v sporočilu o dokončanju bančne unije iz oktobra 2017.

Več informacij

Bonitetna pravila za investicijska podjetja

Obvestilo

Informativni pregled

IP/17/5304

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar