Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Kapitaalmarktenunie: meer evenredige en risicogevoelige regels voor stevigere beleggingsondernemingen

Brussel, 20 december 2017

De Europese kapitaalmarkten worden doeltreffender en genieten beter toezicht dankzij opgefriste regels voor beleggingsondernemingen.

De Europese Commissie stelt vandaag een tweeledige herziening voor die het leven voor kleinere beleggingsondernemingen eenvoudiger maakt en voor de grootste systeemrelevante beleggingsondernemingen dezelfde regels invoert als voor Europese banken. Beleggingsondernemingen en de door hen geleverde diensten zijn onmisbaar voor een goed werkende kapitaalmarktenunie (KMU). Behalve van banken zijn de EU-kapitaalmarkten afhankelijk van verscheidene duizenden kleine en grote beleggingsondernemingen die cliënten advies geven, bedrijven de weg wijzen naar de kapitaalmarkten, activa beheren en marktliquiditeit verstrekken, hetgeen investeringen in de hele EU bevordert. De EU heeft stevigere kapitaalmarkten nodig om investeringen te bevorderen, nieuwe bronnen van financiering voor ondernemingen aan te boren, huishoudens betere kansen te bieden en de Economische en Monetaire Unie te versterken.

Met de huidige voorstellen zullen de meeste beleggingsondernemingen in de EU niet meer vallen onder regels die oorspronkelijk waren afgestemd op banken. Dit zal de administratieve lasten verminderen, de concurrentie bevorderen en de investeringen doen toenemen, allemaal prioriteiten van de KMU, zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen. Tegelijk zullen de grootste en meest systeemrelevante beleggingsondernemingen worden onderworpen aan dezelfde regels en toezichtvoorwaarden als banken.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en de Kapitaalmarktenunie: “Onze regels moeten evenredig en risicogevoelig zijn. Voor kleinere beleggingsondernemingen komen er eenvoudigere vereisten die beter passen bij hun risicoprofiel. Tegelijkertijd moeten grotere ondernemingen die soortgelijke risico's kennen als banken ook als banken worden gereguleerd en gecontroleerd. Deze herziening zal het voor iedere beleggingsonderneming gemakkelijker maken om geld van consumenten en beleggers enerzijds en ondernemingen anderzijds bij elkaar te brengen. De nieuwe regels zullen goed werkende kapitaalmarkten bevorderen, en daarbij de financiële stabiliteit waarborgen.”

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “Wij willen dat het naleven van EU-wetgeving minder gaat kosten. Daarom presenteren wij dit voorstel om de prudentiële regels voor beleggingsondernemingen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Onze regels moeten de cruciale rol ondersteunen die deze ondernemingen spelen bij het kanaliseren van investeringen op de kapitaalmarkten en ervoor zorgen dat de risico's van hun activiteiten op adequate wijze worden ondervangen. Meer concurrentie en een betere bescherming van beleggers zijn twee kanten van dezelfde medaille en versterken het vertrouwen van de markt en ondersteunen de groei.”

Belangrijke kenmerken van het voorstel

Beleggingsondernemingen spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van een vlotte stroom van deposito's en investeringen in de hele EU. Ze voorzien in een scala diensten die beleggers toegang bieden tot de effecten- en derivatenmarkten. Deze diensten omvatten beleggingsadvies, vermogensbeheer, het uitvoeren van orders voor cliënten, de handel in financiële instrumenten en het helpen van bedrijven bij het ophalen van middelen op de kapitaalmarkten.

Het voorstel omvat:

  • nieuwe en eenvoudigere prudentiële regels voor de grote meerderheid van beleggingsondernemingen die niet systeemrelevant zijn, zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen; en
  • gewijzigde regels om ervoor te zorgen dat grote, systeemrelevante beleggingsondernemingen die bankachtige diensten verlenen en soortgelijke risico's inhouden als banken ook als banken worden gereguleerd en gecontroleerd. Als gevolg daarvan zal de Europese Centrale Bank in haar hoedanigheid van toezichthouder (het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme) toezicht uitoefenen op dergelijke systeemrelevante beleggingsondernemingen in de Bankenunie. Dit zal leiden tot een gelijk speelveld tussen de grote en systeemrelevante financiële instellingen.

De nieuwe regels splitsen niet-systeemrelevante beleggingsondernemingen in twee groepen op. De kapitaalvereisten voor de kleinste en minst risicovolle beleggingsondernemingen worden eenvoudiger. De regels zullen alomvattend zijn en robuust genoeg om de risico's van beleggingsondernemingen te ondervangen, maar zullen tegelijk ook flexibel genoeg zijn om in te spelen op de verschillende bedrijfsmodellen en te verzekeren dat deze bedrijven commercieel levensvatbaar blijven. Deze ondernemingen zullen niet worden onderworpen aan aanvullende vereisten inzake corporate governance of beloning. Voor grotere ondernemingen komen de regels neer op een nieuwe manier van risicobeoordeling op basis van hun bedrijfsmodellen. Voor ondernemingen die handelen in financiële instrumenten worden de regels gecombineerd met een vereenvoudigde versie van de bestaande regels.

In het voorstel worden kredietinstellingen voorts omschreven als systeemrelevante beleggingsondernemingen die bepaalde bankachtige activiteiten uitvoeren (d.w.z. het overnemen van financiële instrumenten en handelen voor eigen rekening) en die voor meer dan 30 miljard euro aan activa bezitten. Deze systeemrelevante ondernemingen worden aan precies dezelfde behandeling als banken onderworpen. Zoals aangekondigd bij de herziening door de Commissie van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), betekent dit dat hun activiteiten in de lidstaten die deelnemen aan de Bankenunie zijn onderworpen aan rechtstreeks toezicht door de ECB in het gemeenschappelijk toezichtmechanisme.

Achtergrond

Als onderdeel van haar werkzaamheden ter versterking van de kapitaalmarkten kondigde de Commissie in haar tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie een voorstel voor een doeltreffender prudentieel en toezichtskader voor beleggingsondernemingen aan.

In alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) samen zijn verscheidene duizenden beleggingsondernemingen actief. De meeste van deze ondernemingen zijn klein tot middelgroot en houden zich bezig met beleggingsadvies, het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders en het beheren van portefeuilles. Anders dan kredietinstellingen aanvaarden beleggingsondernemingen geen deposito's of kennen ze geen leningen toe. Dat betekent dat ze veel minder zijn blootgesteld aan kredietrisico's en aan het risico dat deposanten hun geld op korte termijn opvragen.

De huidige herziening maakt deel uit van het REFIT-programma van de Commissie en werd voorgeschreven in de verordening kapitaalvereisten (VKV). Doel is te verzekeren dat voor beleggingsondernemingen passende kapitaal-, liquiditeits- en andere belangrijke prudentiële vereisten gelden. De VKV-vereisten zijn grotendeels toegespitst op banken en zijn niet volledig op maat gesneden van alle beleggingsondernemingen. 

De herziening is gebaseerd op het beleidsadvies van de EBA van september 2017 en werd ook aangekondigd in de mededeling van oktober 2017 over de voltooiing van de bankenunie.

Meer informatie

Prudentiële voorschriften voor beleggingsondernemingen

NOTA

Factsheet

IP/17/5304

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar