Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kapitalo rinkų sąjunga. Proporcingesnės ir labiau su rizika susietos taisyklės tvirtesnėms investicinėms įmonėms

Briuselis, 2017 m. gruodžio 20 d.

Persvarsčius investicinėms įmonėms skirtas taisykles, Europos kapitalo rinkos bus veiksmingesnės ir geriau prižiūrimos.

Šiandien Europos Komisija siūlo peržiūrėti taisykles, siekiant dviejų tikslų: supaprastinti mažesnėms investicinėms įmonėms skirtą tvarką, o didžiausioms sisteminės svarbos įmonėms taikyti tą pačią tvarką, kaip Europos bankams. Investicinės įmonės ir jų teikiamos paslaugos yra ypač svarbios gerai veikiančiai kapitalo rinkų sąjungai. Kaip ir bankai, ES kapitalo rinkos priklauso nuo kelių tūkstančių mažų ir didelių investicinių įmonių, kurios teikia klientams konsultacijas, padeda įmonėms naudotis kapitalo rinkomis, valdo turtą ir užtikrina rinkos likvidumą, taip sudarydamos palankesnes sąlygas investicijoms visoje ES. ES reikia stipresnių kapitalo rinkų, kad būtų galima skatinti investicijas, rasti naujų šaltinių bendrovėms finansuoti, suteikti namų ūkiams geresnių galimybių ir stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą.

Remiantis šiandienos pasiūlymais, didžiajai daugumai ES investicinių įmonių nebebūtų taikomos taisyklės, kurios iš pradžių buvo skirtos bankams. Tai sumažins administracinę naštą, padidins konkurenciją ir investicijų srautus – visa tai yra ekonominės ir pinigų sąjungos prioritetai, – nepakenkiant finansiniam stabilumui. Be to, didžiausioms ir didžiausios sisteminės svarbos investicinėms įmonėms būtų taikomos tos pačios taisyklės ir priežiūra, kaip bankams.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Mūsų taisyklės privalo būti proporcingos ir susietos su rizika. Mažesnėms investicinėms įmonėms bus naudingi paprastesni reikalavimai, labiau atitinkantys jų rizikos profilį. Be to, didesnės įmonės, keliančios panašią riziką kaip bankai, turėtų būti reguliuojamos ir prižiūrimos kaip bankai. Peržiūrėjus šias taisykles bus sudarytos palankesnės sąlygos visoms investicinėms įmonėms susieti vartotojų ir investuotojų lėšas su įmonėmis. Naujosiomis taisyklėmis bus remiamos gerai veikiančios kapitalo rinkos ir užtikrinamas finansinis stabilumas.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas pažymėjo: „Mūsų tikslas – sumažinti ES teisės aktų laikymosi išlaidas. Šiandienos pasiūlymas supaprastinti ir racionalizuoti investicinėms įmonėms taikomas prudencines taisykles – šių veiksmų dalis. Mūsų taisyklių sąvadu reikia remti esminį šių įmonių vaidmenį nukreipiant investicijų srautus į kapitalo rinkas ir kartu užtikrinti, kad jų veiklos rizika būtų tinkamai apdrausta. Didesnė konkurencija ir investuotojų apsauga yra tarsi dvi medalio pusės: didinamas rinkos pasitikėjimas ir remiamas ekonomikos augimas.“

Pagrindiniai pasiūlymų aspektai

Investicinėms įmonėms tenka svarbus vaidmuo – ES sudaryti palankesnes sąlygas taupymui ir investicijų srautams. Jos teikia įvairias paslaugas, kuriomis naudodamiesi investuotojai gauna prieigą prie vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių rinkų. Šios paslaugos apima konsultacijas dėl investicijų, portfelio valdymą, klientų pavedimų vykdymą, prekybą finansinėmis priemonėmis ir pagalbą įmonėms pritraukti lėšų kapitalo rinkose.

Pasiūlymas apima:

  • naujas ir paprastesnes prudencines taisykles, skirtas didžiajai daugumai ne sisteminės svarbos investicinių įmonių, nepakenkiant finansiniam stabilumui, ir
  • iš dalies pakeistas taisykles, siekiant užtikrinti, kad didelės, sisteminės svarbos investicinės įmonės, vykdančios panašią į bankinę veiklą ir keliančios panašią riziką kaip bankai, būtų reguliuojamos ir prižiūrimos kaip bankai. Todėl Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas priežiūros funkciją (Bendras priežiūros mechanizmas), bankų sąjungoje prižiūrėtų tokias sisteminės svarbos investicines įmones. Tai užtikrins vienodas sąlygas didelėms sisteminės svarbos finansų įstaigoms.

Pagal naująsias taisykles ne sisteminės svarbos investicinės įmonės išskaidomos į dvi grupes. Kapitalo reikalavimai mažiausioms ir nerizikingiausioms investicinėms įmonėms bus nustatyti paprasčiau. Siekiant nustatyti investicinių įmonių riziką, taisyklės bus išsamios ir pakankamai griežtos, tačiau pakankamai lanksčios, kad būtų atsižvelgta į įvairius verslo modelius ir užtikrinta, kad šios įmonės galėtų išlikti komerciškai gyvybingos. Šioms įmonėms nebūtų taikomi jokie papildomi įmonių valdymo arba darbo užmokesčio reikalavimai. Didesnėms įmonėms skirtose taisyklėse nustatomas jų verslo modeliais grindžiamas naujas rizikos vertinimo būdas. Finansinėmis priemonėmis prekiaujančioms įmonėms šios taisyklės bus derinamos su supaprastinta esamų taisyklių versija.

Be to, pasiūlyme kaip kredito įstaigos apibrėžiamos tos sisteminės svarbos investicinės įmonės, kurios vykdo tam tikrą panašią į bankinę veiklą (pvz., platinimo veiklą ir prekybą savo sąskaita) ir turi didesnį kaip 30 mlrd. EUR turtą. Šioms sisteminės svarbos įmonėms bus visapusiškai taikomos tokios pačios taisyklės, kaip bankams. Kaip paskelbta Komisijos atliktoje Europos priežiūros institucijų (EPI) peržiūroje, tai reiškia, kad jų veiklai, vykdomai valstybėse narėse, kurios yra bankų sąjungos narės, būtų taikoma ECB tiesiogiai vykdoma priežiūra, taikant Bendrą priežiūros mechanizmą.

Pagrindiniai faktai

Vykdydama kapitalo rinkų stiprinimo veiklą, Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūroje Komisija paskelbė, kad investicinėms įmonėms siūlys veiksmingesnę rizikos ribojimo ir priežiūros sistemą.

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) visose valstybėse narėse yra keletas tūkstančių investicinių įmonių. Dauguma šių įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės, daugiausia teikiančios konsultacijas dėl investicijų, priimančios, perduodančios ir vykdančios pavedimus bei valdančios portfelius. Kitaip nei kredito įstaigos, investicinės įmonės nepriima indėlių ir neteikia paskolų. Tai reiškia, kad joms kyla gerokai mažesnė kredito rizika ir rizika, kad indėlininkai per trumpą laiką atsiims savo pinigus.

Šiandienos peržiūra yra Komisijos programos REFIT dalis, atitinkanti Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR) įgaliojimus. Jos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatyti kapitalo, likvidumo ir kiti pagrindiniai prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms. KRR reikalavimai daugiausia skirti bankams ir nėra visiškai tinkami visoms investicinėms įmonėms. 

Peržiūra pagrįsta 2017 m. rugsėjo mėn. EBI politinėmis rekomendacijomis ir taip pat paskelbta 2017 m. spalio mėn. Komunikate „Bankų sąjungos sukūrimas“.

Daugiau informacijos

Investicinių įmonių prudencinės taisyklės

PRANEŠIMAS

Informacijos suvestinė

IP/17/5304

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar