Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: sijoituspalveluyritysten vakautta tuetaan paremmin suhteutetuilla ja riskiherkemmillä säännöillä

Bryssel 20. joulukuuta 2017

Uudistamalla sijoituspalveluyrityksiä koskevia sääntöjä tehostetaan Euroopan pääomamarkkinoiden toimintaa ja parannetaan näiden markkinoiden valvontaa.

Euroopan komissio ehdottaa tänään kaksitahoista uudistusta, jonka tavoitteena on helpottaa pienten sijoituspalveluyritysten toimintaa ja tuoda suuret, rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset saman sääntelyn piiriin kuin eurooppalaiset pankit. Sijoituspalveluyritykset ja niiden tarjoamat palvelut ovat olennaisen tärkeitä pääomamarkkinaunionin sujuvan toiminnan kannalta. EU:n pääomamarkkinat tukeutuvat pankkien lisäksi useisiin tuhansiin pieniin ja suuriin sijoituspalveluyrityksiin, jotka antavat asiakkaille neuvontaa, auttavat yrityksiä hankkimaan rahoitusta pääomamarkkinoilta, hoitavat varoja ja tarjoavat markkinalikviditeettiä, mikä helpottaa investointeja koko EU:ssa. EU tarvitsee vahvemmat pääomamarkkinat, jotka antavat mahdollisuuden edistää investointeja, avata yrityksille uusia rahoituslähteitä, tarjota kotitalouksille parempia mahdollisuuksia ja lujittaa talous- ja rahaliittoa.

Tänään annetuissa ehdotuksissa esitetään, että alun perin pankkeja varten laadittuja sääntöjä ei sovelleta enää valtaosaan sijoituspalveluyrityksistä. Näin voidaan keventää hallinnollista rasitusta, edistää kilpailua ja lisätä sijoitusvirtoja pääomamarkkinaunionin prioriteettien mukaisesti vaarantamatta kuitenkaan rahoitusvakautta. Suurimpiin ja rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävimpiin sijoituspalveluyrityksiin aiotaan kuitenkin soveltaa samoja sääntöjä ja valvontaa kuin pankkeihinkin.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan EU:n sääntöjen on oltava oikein suhteutettuja ja riskiherkkiä. ”Pienet sijoituspalveluyritykset hyötyvät yksinkertaistetuista vaatimuksista, jotka vastaavat paremmin niiden riskiprofiilia”, Dombrovskis toteaa. ”Suurempia yrityksiä, joiden riskit ovat samanlaisia kuin pankeilla, pitäisi kuitenkin säännellä ja valvoa samalla tavalla kuin pankkejakin. Tämän uudistuksen ansiosta kaikkien sijoituspalveluyritysten on helpompi auttaa kuluttajia ja sijoittajia investoimaan säästöjään yrityksiin. Uusilla säännöillä tuetaan pääomamarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja varmistetaan samalla rahoitusvakaus.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan EU:n tavoitteena on vähentää kustannuksia, joita aiheutuu EU:n lainsäädännön noudattamisesta. ”Tänään annetut ehdotukset, joilla yksinkertaistetaan ja virtaviivaistetaan sijoituspalveluyrityksiä koskevia vakavaraisuussääntöjä, ovat osa tätä pyrkimystä”, Katainen toteaa. ”Meidän on tuettava säännöstöllämme näitä keskeisessä asemassa olevia yrityksiä niiden kanavoidessa sijoitusvirtoja pääomamarkkinoilla, mutta samalla on varmistettava, että niiden toimintaan liittyvät riskit katetaan asianmukaisesti. Kilpailun lisääminen ja sijoittajien suojaaminen ovat saman kolikon kaksi puolta, joilla vahvistetaan markkinoiden luottamusta ja tuetaan kasvua.”

Ehdotuksen pääkohdat

Sijoituspalveluyritysten merkittävänä tehtävänä on helpottaa säästö- ja sijoitusvirtojen kulkua EU:ssa. Tällaiset yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja, jotka auttavat sijoittajia pääsemään arvopaperi- ja johdannaismarkkinoille. Niiden palveluihin kuuluvat sijoitusneuvonta, salkunhoito, asiakkaiden toimeksiantojen toteuttaminen, kaupankäynti rahoitusvälineillä ja yritysten auttaminen niiden hankkiessa rahoitusta pääomamarkkinoilta.

Ehdotus sisältää seuraavat säännöt:

  • Uudet, yksinkertaisemmat vakavaraisuussäännöt, joita sovelletaan valtaosaan sijoituspalveluyrityksistä, jotka eivät ole rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä, vaarantamatta kuitenkaan rahoitusvakautta.
  • Muutetut säännöt, joiden tavoitteena on varmistaa, että suuria, rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä sijoituspalveluyrityksiä, jotka harjoittavat pankkitoiminnan kaltaista toimintaa ja aiheuttavat samanlaisia riskejä kuin pankitkin, säännellään ja valvotaan pankkien tavoin. Tarkoitus on, että näitä järjestelmän kannalta merkittäviä sijoituspalveluyrityksiä valvoo pankkiunionissa Euroopan keskuspankki (yhteisessä valvontamekanismissa). Näin voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset suurten ja järjestelmän kannalta merkittävien finanssilaitosten välillä.

Uusissa säännöissä muut kuin järjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset jaetaan kahteen ryhmään. Pienimmille ja vähäriskisimmille sijoituspalveluyrityksille asetetaan yksinkertaisemmat pääomavaatimukset. Säännöt ovat niin kattavia ja tiukkoja, että niillä voidaan puuttua sijoituspalveluyritysten riskeihin, mutta samalla niin joustavia, että niillä voidaan ottaa huomioon erilaiset liiketoimintamallit ja varmistaa, että kyseiset yritykset voivat säilyä kaupallisesti kannattavina. Ehdotuksessa näille yrityksille ei aseteta hallinnointia ja ohjausta tai palkitsemista koskevia lisävaatimuksia. Suuremmille yrityksille säännöt tarjoavat uuden tavan mitata riskejä niiden liiketoimintamallien perusteella. Jos yritykset käyvät kauppaa rahoitusvälineillä, niiden on noudatettava sekä näitä sääntöjä että voimassa olevia sääntöjä yksinkertaistetussa muodossa.

Järjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset, jotka harjoittavat tiettyjä pankkitoiminnan kaltaisia toimintoja (rahoitusvälineiden merkitsemistä ja kaupankäyntiä omaan lukuunsa) ja joilla on varoja yli 30 miljardin euron arvosta, määritellään ehdotuksessa luottolaitoksiksi. Näitä järjestelmän kannalta merkittäviä yrityksiä kohdellaan täysin samalla tavalla kuin pankkejakin. Kuten Euroopan valvontaviranomaisten uudelleentarkastelusta annetussa komission tiedonannossa todetaan, tämä merkitsee sitä, että EKP valvoo suoraan yhteisessä valvontamekanismissa näiden yritysten toimintoja pankkiunioniin osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Tausta

Komissio ilmoitti pääomamarkkinaunionia koskevasta toimintasuunnitelmasta laatimassaan väliarvioinnissa, että se aikoo ehdottaa pääomamarkkinoiden vahvistamiseen tähtäävien toimiensa yhteydessä tehokkaampaa vakavaraisuus- ja valvontakehystä, jota sovellettaisiin sijoituspalveluyrityksiin.

Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa on useita tuhansia sijoituspalveluyrityksiä. Valtaosa niistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka pääasiallisesti tarjoavat sijoitusneuvontaa, vastaanottavat, välittävät ja toteuttavat toimeksiantoja ja hoitavat sijoitussalkkuja. Toisin kuin luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset eivät ota vastaan talletuksia tai myönnä lainoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ne altistuvat huomattavasti vähemmän luottoriskille ja sille riskille, että tallettajat nostavat rahansa lyhyellä varoitusajalla.

Tänään ehdotettu uudelleentarkastelu on osa komission REFIT-ohjelmaa ja vastaa vakavaraisuusasetuksessa annettua toimeksiantoa. Sen tavoitteena on varmistaa, että sijoituspalveluyritysten pääoma-, maksuvalmius- ja muut keskeiset vakavaraisuusvaatimukset asetetaan asianmukaisesti. Vakavaraisuusasetuksen vaatimukset on pääasiassa suunnattu pankeille, minkä vuoksi ne eivät sovellu täysin kaikille sijoituspalveluyrityksille. 

Uudelleentarkastelu perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) syyskuussa 2017 antamaan ohjeistukseen, ja siitä on ilmoitettu myös pankkiunionin viimeistelystä lokakuussa 2017 annetussa tiedonannossa.

Lisätietoja

Sijoituspalveluyrityksiä koskevat vakavaraisuussäännöt

TAUSTATIEDOTE

Tietosivu

IP/17/5304

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar