Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liit: proportsionaalsemad ja riskitundlikumad normid investeerimisühingute tugevdamiseks

Brüssel, 20. detsember 2017

Investeerimisühinguid käsitlevate normide uuendamisega muutuvad Euroopa kapitaluturud tõhusamaks ja paraneb järelevalve nende üle.

Täna teeb Euroopa Komisjon ettepaneku kaheosaliseks ümberkorralduseks, et lihtsustada väikeste investeerimisühingute elu ja hakata suurte, süsteemselt oluliste ühingute suhtes kohaldama samu norme, mis juba kehtivad Euroopa pankade jaoks. Investeerimisühingud ja nende pakutavad teenused on hästi toimiva kapitaliturgude liidu seisukohast kesksel kohal. Pankade kõrval toetuvad ELi kapitaliturud mitmele tuhandele väikesele ja suurele investeerimisühingule, kes nõustavad kliente, aitavad äriühingutel kasutada kapitaliturge, valitsevad varasid ja pakuvad turulikviidsust, soodustades seeläbi kogu ELis investeerimist. EL vajab tugevamaid kapitaliturge, et edendada investeerimist, võtta äriühingute jaoks kasutusele uued rahastamisallikad, pakkuda kodumajapidamistele paremaid võimalusi ning tugevdada majandus- ja rahaliitu.

Tänase ettepaneku kohaselt ei kohaldata suurema osa ELi investeerimisühingute suhtes enam algselt pankadele loodud norme. See vähendab vastavalt kapitaliturgude liidu prioriteetidele halduskoormust ning suurendab konkurentsi ja investeerimisvoogusid, vähendamata seejuures finantsstabiilsust. Samal ajal kehtiksid suuremate ja süsteemselt kõige olulisemate investeerimisühingute suhtes samad normid ja järelevalve nagu pankade suhtes.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Meie normid peavad olema proportsionaalsed ja riskitundlikud. Väikeste investeerimisühingute suhtes hakkavad kehtima nende riskiprofiili rohkem arvesse võtvad lihtsamad nõuded. Samal ajal peaks suuremate, pankadega sarnaseid riske hõlmavate ühingute reguleerimine ja nende üle toimuv järelevalve olema sarnane pankade omaga. See muudatus aitab kõikidel investeerimisühingutel paremini kokku viia tarbijate ja investorite säästud ja äriühingud. Uued normid toetavad hästi toimivaid kapitaliturge, tagades samas finantsstabiilsuse.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Meie eesmärk on vähendada ELi õigusaktide täitmisest tulenevaid kulusid. Selleks lihtsustatakse ja ühtlustatakse täna esildatava ettepanekuga investeerimisühingute usaldatavusnõudeid. Meie uued normid peavad toetama nende ühingute tähtsat ülesannet kapitaliturgude investeerimisvoogude kujundamises ja samas tagama nende tegevusest tulenevate riskide asjakohase katmise. Tihedam konkurents ja investorite parem kaitse on ühe mündi kaks eri külge, mis suurendavad usaldust turu vastu ja toetavad majanduskasvu.“

Ettepaneku peamised elemendid

Investeerimisühingutel on tähtis ülesanne soodustada säästude ja investeeringute voogu kogu ELis. Investeerimisühingud osutavad mitmesuguseid teenuseid, mis annavad investoritele juurdepääsu väärtpaberite ja tuletisinstrumentide turgudele. Selliste teenuste hulgas on investeerimisnõustamine, portfelli valitsemine, klientide korralduste täitmine, finantsinstrumentidega kauplemine ja abi äriühingutele kapitaliturgudelt vahendite kaasamisel.

Ettepanek sisaldab järgmist:

  • uued lihtsamad usaldatavusnõuded valdava enamiku süsteemselt mitteoluliste investeerimisühingute jaoks, mis ei vähenda seejuures finantsstabiilsust, ja
  • muudetud normid, mille kohaselt toimub suurte, süsteemselt oluliste, pankadega samalaadse tegevusega ja pankadega sarnaseid riske hõlmavate investeerimisühingute reguleerimine ja nende üle järelevalve tegemine sarnaselt pankadega. Selle tulemusel hakkaks pangandusliidus selliste süsteemselt oluliste investeerimisühingute üle järelevalvet tegema Euroopa Keskpank talle ühtse järelevalvemehhanismiga antud järelevalveülesannete raames. Sellega tagatakse võrdsed tingimused suurtele ja süsteemselt olulistele finantseerimisasutustele.

Uute normidega jagatakse süsteemselt mitteolulised investeerimisühingud kahte rühma. Väikeste ja kõige väiksemate riskidega investeerimisühingute kapitalinõudeid lihtsustatakse. Normid on piisavalt põhjalikud ja ranged, et võtta arvesse investeerimisühingute riske, kuid samas piisavalt paindlikud, et arvestada erinevate ärimudelitega ja tagada nende ühingute majanduslik elujõulisus. Nende ühingute puhul ei kehtestata äriühingu üldjuhtimise ega tasustamisega seotud lisanõudeid. Suuremate ühingute jaoks kehtestatakse uus riskide hindamise meetod, mis põhineb nende ärimudelil. Finantsinstrumentidega kauplevate ühingute suhtes kehtivaid norme lihtsustatakse.

Ettepanekus määratletakse krediidiasutustena need süsteemselt olulised investeerimisühingud, kes täidavad teatavaid pankadega samalaadseid ülesandeid (st emissioonide tagamine ja oma arvel kauplemine) ja mille varade väärtus ületab 30 miljardit eurot. Neid süsteemselt olulisi ühinguid koheldakse pankadega samaväärselt. Nagu teatati komisjoni Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamise raames, tähendab see pangandusliidus osalevates liikmesriikides tehtavate tehingute viimist Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvemehhanismi otsese järelevalve alla.

Taustteave

Komisjon teatas kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuandes kavatsusest esitada kapitaliturgude tugevdamiseks võetavate meetmete raames ettepanek investeerimisühingute tulemuslikuma usaldatavusnõuete ja järelevalveraamistiku kohta.

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides on mitu tuhat investeerimisühingut. Suurem osa neist on väikesed ja keskmise suurusega ning keskenduvad investeerimisnõustamisele, korralduste vastuvõtmisele, edastamisele ja täitmisele ning portfellide valitsemisele. Erinevalt krediidiasutustest ei võta investeerimisühingud hoiuseid ega anna laene. See tähendab, et nad on oluliselt vähem avatud krediidiriskile ja riskile, et hoiustajad võtavad oma raha lühikese etteteatamisega välja.

Täna esildatud läbivaatamine on osa komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist ning kooskõlas kapitalinõuete määrusega. Selle eesmärk on tagada investeerimisühingute kapitali-, likviidsus- ja muude peamiste usaldatavusnõuete asjakohane kehtestamine. Kapitalinõuete määruse nõuded on suunatud suures osas pankadele ega sobi täies mahu kõikidele investeerimisühingutele. 

Läbivaatamise aluseks on Euroopa Pangandusjärelevalve poolt 2017. aasta septembris esitatud poliitikanõuanded ja see kuulutati välja ka 2017. aasta teatises „Pangandusliidu väljakujundamine“.

Lisateave

Investeerimisühingute usaldatavusnõuded

TEABEKIRI

Teabeleht

IP/17/5304

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar