Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kapitalmarkedsunionen: Mere hensigtsmæssige og risikofølsomme krav skal styrke investeringsselskaberne

Bruxelles, den 20. december 2017

En modernisering af bestemmelserne for investeringsselskaber vil gøre Europas kapitalmarkeder mere effektive og bringe dem under et bedre tilsyn.

Europa-Kommissionen fremsætter i dag to forslag om et grundigt eftersyn med henblik på at forenkle betingelserne for mindre investeringsselskaber, mens de største, systemiske investeringsselskaber kommer ind under samme ordning som de europæiske banker. Investeringsselskaber og de tjenester, de leverer, er en central del af en velfungerende kapitalmarkedsunion. EU's kapitalmarkeder er ud over at være afhængige af bankerne også afhængige af flere tusinde små og store investeringsselskaber, der rådgiver kunder, hjælper virksomheder med at udnytte kapitalmarkeder, forvalter aktiver og stiller markedslikviditet til rådighed. På den måde fremmer de investeringer i hele EU. EU behøver stærkere kapitalmarkeder for at fremme investering, frigøre nye finansieringskilder for selskaber, give husstande bedre muligheder og styrke Den Økonomiske og Monetære Union.

Ifølge de nye forslag vil størstedelen af investeringsselskaberne i EU ikke længere være underlagt regler, der oprindeligt blev udformet til banker. Dette vil mindske den administrative byrde samt fremme konkurrencen og investeringsstrømmene, hvilket alt sammen er prioriteter for kapitalmarkedsunionen — uden at den finansielle stabilitet bringes i fare. Samtidig vil de største og mest systemiske investeringsselskaber være underlagt de samme regler og det samme tilsyn som bankerne.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Vores regler skal være forholdsmæssige og risikofølsomme. Mindre investeringsselskaber vil drage fordel af forenklede krav, som svarer bedre til deres risikoprofil. Samtidig bør større selskaber, der udgør samme risici som banker, reguleres og overvåges på samme måde som banker. Dette eftersyn vil hjælpe alle investeringsselskaber med at fungere som bindeled mellem kunders og investorers opsparinger og virksomheder. De nye regler vil fremme velfungerende kapitalmarkeder og samtidig sikre finansiel stabilitet."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vores mål er at nedbringe omkostningerne til overholdelse af EU-lovgivningen. Dagens forslag om at forenkle og strømline tilsynsreglerne for investeringsselskaber er en del af denne indsats. Vores regelsæt skal understøtte den centrale rolle, som disse selskaber spiller med hensyn til at kanalisere investeringer i kapitalmarkederne, samtidig med at det sikres, at risiciene i forbindelse med deres aktiviteter er dækket på passende vis. Større konkurrence og investorbeskyttelse er to sider af samme sag, der øger markedets tillid og støtter væksten."

De vigtigste elementer i forslaget

Investeringsselskaber er vigtige aktører, når det drejer sig om at fremme opsparings- og investeringsstrømme i hele EU. De leverer en række tjenester, som giver investorerne adgang til markeder for værdipapirer og derivater. Disse tjenester omfatter investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, udførelse af ordrer for kunder, handel med finansielle instrumenter og hjælp til virksomheder med at rejse midler på kapitalmarkederne.

Forslaget indeholder blandt andet:

  • nye og enklere regler for tilsyn med de fleste investeringsselskaber, som ikke er systemiske, uden at det går ud over den finansielle stabilitet, og
  • ændrede regler for at sikre, at store, systemiske investeringsselskaber, som udfører banklignende aktiviteter og udgør samme type risici som banker, reguleres og overvåges på samme måde som banker. Som følge heraf vil Den Europæiske Centralbank i sin egenskab af tilsynsmyndighed (den fælles tilsynsmekanisme) føre tilsyn med sådanne systemiske investeringsselskaber i bankunionen. Dette vil sikre lige konkurrencevilkår mellem store og systemisk vigtige finansieringsinstitutter.

De nye regler opdeler ikkesystemiske investeringsselskaber i to grupper. Kapitalkravene til de mindste og mindst risikable investeringsselskaber vil blive fastsat på en enklere måde. Reglerne vil være omfattende og robuste nok til at tage højde for risiciene ved investeringsselskaber og samtidig fleksible nok til at tage hensyn til forskellige forretningsmodeller og sikre, at disse selskaber kan forblive rentable. Selskaberne vil ikke være underlagt yderligere krav vedrørende virksomhedsledelse og aflønning. For større selskaber indføres der med reglerne en ny metode til at måle deres risici med udgangspunkt i deres forretningsmodeller. For selskaber, der handler med finansielle instrumenter, vil de blive kombineret med en forenklet udgave af de eksisterende regler.

Forslaget definerer endvidere systemiske investeringsselskaber, som udfører visse banklignende aktiviteter (såsom afsætningsgaranti og handel for egen regning) og har aktiver for over 30 mia. EUR, som kreditinstitutter. Disse systemiske selskaber vil blive behandlet fuldstændigt som banker. Som meddelt i Kommissionens evaluering af de europæiske tilsynsmyndigheder betyder dette, at deres aktiviteter i medlemsstater, der deltager i bankunionen, er underlagt Den Europæiske Centralbanks direkte tilsyn i den fælles tilsynsmekanisme.

Baggrund

Som led i sin indsats for at styrke kapitalmarkederne meddelte Kommissionen i sin midtvejsevaluering af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, at den ville foreslå mere effektive tilsynsmæssige rammer for investeringsselskaber.

Der er flere tusinde investeringsselskaber i alle medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De fleste af disse selskaber er små til mellemstore og fokuserer på at tilbyde investeringsrådgivning, modtage, formidle og udføre ordrer og forvalte porteføljer. I modsætning til kreditinstitutter modtager investeringsselskaber ikke indlån og yder ikke lån. De er derfor langt mindre eksponerede mod kreditrisiko og risikoen for, at indskydere hæver deres penge med kort varsel.

Denne rapport indgår i Kommissionens Refitprogram og er i overensstemmelse med et mandat i kapitalkravsforordningen. Formålet er at sikre, at kapitalkrav, likviditetskrav og andre centrale tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber er hensigtsmæssige. Kravene i kapitalkravsforordningen har i vid udstrækning fokus på banker og passer ikke fuldt ud til alle investeringsselskaber. 

Gennemgangen er baseret på EBA's politikrådgivning fra september 2017 og blev også bekendtgjort i meddelelsen fra oktober 2017 om fuldførelse af bankunionen.

Yderligere oplysninger

Tilsynsregler for investeringsselskaber

MEMO

Faktaark

IP/17/5304

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar