Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Unie kapitálových trhů: přiměřenější pravidla pro silnější investiční podniky

Brusel 20. prosince 2017

Díky přepracovaným pravidlům pro investiční podniky se zvýší efektivita evropských kapitálových trhů a zlepší se dohled nad nimi.

Evropská komise dnes předkládá návrh, který přináší změny ve dvou směrech: měl by usnadnit život menším investičním podnikům a zároveň zavést pro největší, systémově významné podniky stejný režim jako pro evropské banky. Investiční podniky a služby, které poskytují, mají zásadní význam pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Kapitálové trhy v EU kromě bank využívají také služby několika tisíc malých i velkých investičních podniků, které poskytují klientům poradenství, pomáhají firmám využívat kapitálové trhy, spravují aktiva a poskytují tržní likviditu, čímž usnadňují investice v celé EU. EU potřebuje silnější kapitálové trhy, aby mohla podporovat investice, hledat nové zdroje financování pro podniky, poskytovat domácnostem více příležitostí a posilovat hospodářskou a měnovou unii.

Podle dnešního návrhu by se na velkou většinu investičních podniků v EU napříště nevztahovala pravidla, která byla původně vytvořena pro banky. Tím se sníží administrativní zátěž, posílí hospodářská soutěž a zvýší investiční toky (což jsou priority unie kapitálových trhů), aniž by byla ohrožena finanční stabilita. Na druhou stranu největší a systémově nejdůležitější investiční podniky by podléhaly stejným pravidlům a dohledu jako banky.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Naše pravidla musí být přiměřená a citlivá vůči riziku. Pro menší investiční podniky bude výhodné mít jednodušší požadavky, které více odpovídají jejich rizikovému profilu. Na druhou stranu větší podniky, které představují podobné riziko jako banky, by měly být také jako banky regulovány a podléhat stejnému dohledu. Tato reforma napomůže všem investičním podnikům přivádět úspory od spotřebitelů a investorů do firem. Nová pravidla podpoří dobře fungující kapitálové trhy a zároveň zajistí finanční stabilitu.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, prohlásil: „Naším cílem je snižovat náklady na dodržování unijních předpisů. Dnešní návrh na zjednodušení obezřetnostních pravidel pro investiční podniky jde tímto směrem. Naše pravidla musí podporovat zásadní úlohu, jež připadá těmto podnikům v oblasti směrování investičních toků na kapitálových trzích, a přitom náležitě pokrývat rizika související s jejich činností. Větší konkurence a ochrana spotřebitelů jsou dvě strany téže mince: posilují důvěru trhu a podporují růst.“

Hlavní prvky návrhu

Investiční podniky plní významnou úlohu, neboť usnadňují toky úspor a investic v rámci celé EU. Poskytují řadu služeb, které umožňují investorům přístup na trhy s cennými papíry a deriváty. Patří mezi ně například investiční poradenství, správa portfolií, provádění příkazů klientů, obchodování s finančními nástroji a pomoc společnostem při získávání finančních prostředků na kapitálových trzích.

Uvedený návrh zahrnuje:

  • nová a jednodušší pravidla obezřetnostního dohledu pro velkou většinu investičních podniků, které nejsou systémově významné, ovšem bez ohrožení finanční stability a
  • změnu pravidel s cílem zajistit, aby velké, systémové investiční podniky, které provádějí činnosti bankovní povahy a představují obdobné riziko jako banky, podléhaly také obdobné regulaci a dohledu. Proto by na tyto systémové investiční podniky v bankovní unii dohlížela Evropská centrální banka coby orgán dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu. Tím se zajistí rovné podmínky pro velké a systémově významné finanční instituce.

Nová pravidla rozdělí nesystémové investiční podniky do dvou skupin. Kapitálové požadavky na nejmenší a nejméně rizikové investiční podniky se zjednoduší. Příslušná pravidla budou dostatečně komplexní a silná na to, aby zachycovala rizika investičních podniků, avšak i dostatečně flexibilní, aby vyhovovala různým obchodním modelům a umožnila těmto podnikům zůstat obchodně životaschopné. Na tyto podniky by se již neměly vztahovat žádné další požadavky týkající se správy a řízení společnosti nebo odměňování. Pro větší podniky pravidla zavádějí nový způsob měření rizik založený na jejich obchodních modelech. V případě podniků, které obchodují s finančními nástroji, se zkombinují se zjednodušenou verzí stávajících pravidel.

Ty systémové investiční podniky, které provádějí některé činnosti bankovní povahy (tj. upisování a obchodování na vlastní účet) a mají aktiva přesahující hodnotu 30 miliard eur, pak návrh definuje jako úvěrové instituce. Na takovéto systémové podniky se bude v plném rozsahu vztahovat stejné zacházení jako na banky. Jak Komise oznámila ve svém přezkumu evropských orgánů dohledu, znamená to, že jejich činnost v členských státech, které se účastní bankovní unie, by podléhala přímému dohledu ze strany ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu.

Souvislosti

V rámci práce na posílení kapitálových trhů Komise ve svém přezkumu akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období oznámila, že navrhne účinnější obezřetnostní rámec pro dohled nad investičními podniky.

Ve všech členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) existuje několik tisíc investičních podniků. Většina z nich jsou malé až střední podniky, které se zaměřují na nabízení investičního poradenství, přijímání, předávání a provádění příkazů a správu portfolií. Na rozdíl od úvěrových institucí investiční podniky nepřijímají vklady ani neposkytují úvěry. To znamená, že jsou mnohem méně vystaveny úvěrovému riziku i riziku, že vkladatelé budou chtít v krátké lhůtě vybrat své peníze.

Dnešní přezkum je součástí programu Komise REFIT a je v souladu s mandátem uvedeným v nařízení o kapitálových požadavcích. Jeho smyslem je zajistit, aby byly řádně stanoveny požadavky na kapitál, likviditu a další klíčové obezřetnostními požadavky pro investiční podniky. Požadavky nařízení o kapitálových požadavcích jsou z velké části zaměřeny na banky a nehodí se zcela pro všechny investiční podniky. 

Přezkum vychází z politických doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví ze září 2017 a byl rovněž oznámen ve sdělení o dokončení bankovní unie z října 2017.

Další informace

Obezřetnostní pravidla pro investiční podniky

Zpráva

Informativní přehled

IP/17/5304

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar