Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: по-подходящи и по-чувствителни към риска правила за по-силни и жизнеспособни инвестиционни посредници

Брюксел, 20 декември 2017 r.

Надзорът над европейските капиталови пазари ще бъде по-ефикасен и по-добър благодарение на преработените правила за инвестиционните посредници.

Днес Европейската комисия предложи двустранен преглед на правилата, за да облекчи по-малките инвестиционните посредници, а най-големите сред тях, които са от значение за стабилността на системата, ще бъдат подчинени на режима, прилаган към европейските банки. Инвестиционните посредници и услугите, които те предоставят, са жизненоважни за един добре функциониращ съюз на капиталовите пазари (СКП). Наред с банките, капиталовите пазари в ЕС обхващат няколко хиляди малки и големи инвестиционни посредници, които предоставят консултации на своите клиенти, помагат на дружествата да се възползват от капиталовите пазари, управляват активи и осигуряват пазарна ликвидност, като по този начин улесняват инвестициите в целия ЕС. ЕС се нуждае от по-силни капиталови пазари, за да се насърчат инвестициите, да се открият нови източници на финансиране за предприятията, да се предоставят по-добри възможности на домакинствата и да се укрепи Икономическият и паричен съюз.

Съгласно днешните предложения за голяма част от инвестиционните посредници в ЕС вече няма да се прилагат правилата, които първоначално бяха разработени за банките. Промените са в съответствие с приоритетните задачи на СКП: да се намали административната тежест, да насърчи конкуренцията и да се засилят инвестиционните потоци при запазване на финансовата стабилност. Същевременно най-големите и системно значими инвестиционни посредници ще останат подвластни на правилата за надзор за банките.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Нашите правила трябва да бъдат пропорционални и чувствителни към риска. По-малките инвестиционни посредници ще се възползват от опростени изисквания, които съответстват в по-голяма степен на техния профил на риска. В същото време големите посредници, които поемат рискове, сходни с тези на банките, следва да бъдат регулирани и контролирани като тях. Прегледът ще позволи на инвестиционните посредници да осъществяват връзката между спестяванията на потребителите и инвеститорите с предприятията. Новите правила ще подпомагат доброто функциониране на капиталовите пазари при запазване на финансовата стабилност.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Целта е да намалим разходите във връзка със спазването на правилата на ЕС. Днешното предложение за опростяване и стандартизиране на пруденциалните правила за инвестиционните посредници е в изпълнение на тази цел. Нашите правила трябва да подкрепят централната роля, която тези посредници играят при насочването на инвестиционните потоци в капиталовите пазари, като подсигуряват пропорционално покритие на рисковете в тяхната дейност. По-голямата конкуренция и инвестиционна защита са двете страни на една и съща монета — насърчаването на доверието в пазара и подкрепата за икономическия растеж.“

Основни характеристики на предложението

Инвестиционните посредници играят важна роля за улесняване на движението на спестовните и инвестиционните потоци в целия ЕС. Те предоставят набор от услуги, които осигуряват на инвеститорите достъп до пазарите на ценни книжа и деривати. Тези услуги включват инвестиционни консултации, управление на портфейли, изпълняване на нареждания за клиенти, които търгуват с финансови инструменти, и подпомагане на дружествата при набиране на средства на капиталовите пазари.

Предложението включва:

  • нови, опростени пруденциални правила за голяма част от инвестиционните посредници, които не са от системно значение, без обаче да се застрашава финансовата стабилност; както и
  • изменени правила, за да се гарантира, че големите, системно значими инвестиционни посредници, които извършват дейности, подобни на банковите, и пораждат сходни рискове, са регулирани и контролирани като банки. В резултат на това Европейската централна банка, в качеството си на надзорник (чрез Единния надзорен механизъм), ще осъществява надзора над инвестиционните посредници от системно значение в банковия съюз. Това ще осигури равностойно третиране на големите финансови институции от системно значение.

Новите правила разделят инвестиционните посредници, които не са от системно значение на две групи. Капиталовите изисквания за най-малките и най-малко рисковите инвестиционни посредници ще бъдат в по-опростен вид. Правилата ще бъдат широкообхватни и достатъчно надеждни, за да се включат рисковете за инвестиционните посредници, но същевременно достатъчно гъвкави, за да бъдат отчетени различните видове бизнес модели и да се гарантира жизнеспособността на тези дружества. Към този вид посредници няма да бъдат поставяни допълнителни изисквания относно корпоративното управление или възнагражденията. Що се отнася до големите посредници, с тези правила се въвежда нов метод за оценка на рисковете въз основа на техните бизнес модели. За посредниците, които търгуват с финансови инструменти, те ще бъдат съчетани с опростена версия на съществуващите правила.

В предложението освен това като кредитни институции се определят инвестиционните посредници със системно значение, които извършват дейности, подобни на банковите (т.е. поемане на емисии и търгуване за собствена сметка), и разполагат с активи над 30 млрд. евро. Тези посредници със системно значение ще бъдат третирани наравно с банките. Както беше съобщено в прегледа на Комисията на дейността на европейските надзорни органи (ЕНО), това означава, че техните операции в държавите членки, които участват в банковия съюз, са под прекия надзор на ЕЦБ чрез Единния надзорен механизъм.

Контекст

В усилията си за укрепване на капиталовите пазари Комисията обяви в своя средносрочен преглед на плана за съюз на капиталовите пазари, че ще предложи по-ефективна пруденциална и надзорна рамка за инвестиционните посредници.

В държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) развиват дейност няколко хиляди инвестиционни посредници. По-голямата част от тях са малки и средни по размер, като акцентът при тях е предоставянето на инвестиционни консултации, получаването, предаването и изпълнението на нареждания и управлението на портфейли. За разлика от кредитните институции, инвестиционните посредници не привличат влогове и не отпускат заеми. Това означава, че те са много по-малко изложени на кредитен риск и риск от това вложителите да изтеглят парите си в кратък срок.

Представеният днес преглед е част от програмата REFIT на Комисията и е в съответствие с предоставените правомощия по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ). Неговата цел е да се гарантира, че изискванията за капитала, ликвидността и други ключови пруденциални изисквания за инвестиционните посредници са определени подходящо. В РКИ изискванията са насочени главно към банките и не съответстват в пълна степен на характеристиките на всички инвестиционни посредници. 

За основа на прегледа служат препоръките на ЕБО от септември 2017 г.; той бе също така обявен в съобщението от октомври 2017 г. относно завършването на банковия съюз.

За повече информация

Пруденциалните правила за инвестиционните посредници

MEMO

Информационен документ

IP/17/5304

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar