Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n sisämarkkinoilla on turvallisia tuotteita: komissio toimii luottamuksen lujittamiseksi

Bryssel 19. joulukuuta 2017

Komissio antaa tänään kaksi lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla yritysten ja niistä etenkin pk-yritysten on helpompi myydä tuotteitaan kaikkialla Euroopassa. Lisäksi sen avulla vahvistetaan kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden tekemiä tarkastuksia, jotta estetään vaarallisten tuotteiden myynti eurooppalaisille kuluttajille.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että ”500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinat kuuluvat EU:n suuriin menestystarinoihin. Tänään poistamme esteitä, lujitamme luottamusta ja annamme yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden ottaa sisämarkkinoista täyden hyödyn.”

Sisämarkkina-asioista vastaava komission jäsen Elżbieta Bieńkowska lisäsi tähän, että sisämarkkinat perustuvat luottamukseen. ”Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että heidän käyttämänsä tuotteet ovat samojen normien mukaisia riippumatta siitä, mistä ne tulevat. Samoin viranomaisten on voitava luottaa siihen, että kansallisilla markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia kuluttajille. Rintaimplantteihin ja dieselautoihin liittyneet skandaalit murensivat tätä luottamusta, ja nyt meidän on rakennettava se uudelleen tiukentamalla rajoilla tehtäviä tarkastuksia. Viallisilla tuotteilla ei ole mitään sijaa EU:ssa.”

Tänään esitetyt säädösaloitteet on suunniteltu parantamaan seuraavia kahta näkökohtaa, jotka liittyvät tavaroiden vapaaseen liikkumiseen EU:ssa:

  • Helpotetaan tuotteiden myyntiä toisessa jäsenvaltiossa:

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen avulla varmistetaan, että tuotteet, jotka eivät kuulu EU:n laajuisen sääntelyn piiriin, voivat periaatteessa liikkua vapaasti sisämarkkinoilla, jos ne ovat laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa. Tämän periaatteen turvin valmistajien pitäisi voida myydä tuotteitaan ilman lisävaatimuksia kaikkialla unionissa. Järjestelmä ei kuitenkaan aina toimi toivotulla tavalla. Käytännössä yritykset, jotka haluavat myydä tuotteitaan, esimerkiksi kenkiä, astioita tai huonekaluja toisessa jäsenvaltiossa, kohtaavat kuitenkin usein esteitä ja viivytyksiä, ja niille aiheutuu lisäkustannuksia. Jotta periaate toimisi käytännössä nopeammin, yksinkertaisemmin ja selkeämmin, komissio ehdottaa uutta asetusta tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Yritykset saavat tietää parissa kuukaudessa, voidaanko niiden tuotteita myydä toisessa EU-maassa, sen sijaan että niiden pitäisi odottaa tietoa jopa vuosia. Lisäksi ne saavat mahdollisuuden käyttää vapaaehtoista vakuutusta siitä, että niiden tuotteet täyttävät kaikki oman maan asiaankuuluvat vaatimukset. Sen ansiosta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten on helpompi arvioida, pitäisikö vastavuoroista tunnustamista soveltaa. Samoin ongelmienratkaisujärjestelmän avulla voidaan ratkaista nopeammin yritysten ja kansallisten viranomaisten väliset riidat. Virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmilla parannetaan kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. Tämä ei kuitenkaan estä kansallisia viranomaisia ottamasta huomioon yleiseen etuun liittyviä huolenaiheita.

  • Vahvistetaan kansallisten viranomaisten tekemiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat turvallisia ja sääntöjen mukaisia:

EU:n markkinoilla on edelleen myynnissä liikaa vaarallisia ja vaatimusten vastaisia tuotteita: kaikista tarkastetuista tuotteista jopa 32 prosenttia leluista, 58 prosenttia elektroniikasta, 47 prosenttia rakennusalan tuotteista ja 40 prosenttia henkilönsuojaimista ei täyttänyt EU:n lainsäädännön mukaisia turvallisuutta tai kuluttajille annettavia tietoja koskevia vaatimuksia. Tämä vaarantaa kuluttajien turvallisuuden ja saattaa vaatimuksia noudattavat yritykset epäedulliseen kilpailuasemaan. Vaatimusten noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan asetuksen avulla luodaan oikeudenmukaisemmat tavaroiden sisämarkkinat edistämällä kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiiviimpää yhteistyötä. Siihen sisältyy tietojenvaihto laittomista tuotteista ja meneillään olevista tutkimuksista, jotta viranomaiset voivat ryhtyä konkreettisiin toimiin vaatimustenvastaisten tuotteiden torjumiseksi. Lisäksi asetuksen avulla kansalliset viranomaiset voivat tehostaa EU:n markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksia. Koska 30 prosenttia EU:n markkinoilla olevista tuotteista on tuontitavaraa, komissio ehdottaa lisäksi satamissa ja ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tiukentamista.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotukset toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi. Kun ne on hyväksytty, niitä sovelletaan sellaisenaan.

Tausta

Sisämarkkinat, joiden perustamisesta tulee vuonna 2018 kuluneeksi 25 vuotta, ovat unionin suurimpia saavutuksia: ne on suunniteltu tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaata liikkumista varten. Ne tarjoavat kuluttajille suuremman tuotevalikoiman edullisempaan hintaan ja lisäksi mahdollisuuksia ammatinharjoittajille ja yrityksille. Sisämarkkinoiden ansiosta ihmiset voivat matkustaa, asua, työskennellä ja opiskella missä haluavat. Nämä mahdollisuudet eivät kuitenkaan aina konkretisoidu, koska sisämarkkinasäännöt eivät ole yleisesti tiedossa, niitä ei panna täytäntöön tai niiden tiellä on yksinkertaisesti perusteettomia esteitä. Tämän vuoksi komissio esitti vuonna 2015 sisämarkkinastrategiansa, joka muodostaa suunnitelman edetä kohti puheenjohtaja Junckerin poliittista tavoitetta saada käyttöön sisämarkkinoiden koko potentiaali, jotta eurooppalaiset yritykset voisivat menestyä maailmantaloudessa.

 

Tavarakaupan osuus on 75 prosenttia EU:n sisäisestä kaupasta ja 25 prosenttia EU:n BKT:sta. Suurin osa EU:ssa valmistetuista tuotteista kuuluu EU:n tuotesääntöjen piiriin. Näiden tuotteiden arvo on 2,4 miljardia euroa, ja niitä tuottaa ja jakelee noin viisi miljoonaa yritystä. EU:n sääntöjen ansiosta tuotteet voivat liikkua vapaasti unionissa samalla kun varmistetaan korkeatasoinen ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelu. EU:n lainsäädäntö on maailman tiukimpia esimerkiksi lelujen ja kemikaalien aloilla.

Tänään annetut säädösehdotukset täydentävät muita aloitteita, joita on esitetty jo aiemmin vuoden 2015 sisämarkkinastrategian toteuttamiseksi. Näitä ovat teollis- ja tekijänoikeuksien parempaa suojaa koskevat toimenpiteet, verkkokauppaa koskevat ehdotukset, yhteistyötalouteen liittyvä ohjeistus, toimenpiteet EU:n standardointipolitiikan uudenaikaistamiseksi, start-up- ja scale-up-yrityksiä koskeva aloite, toimenpiteet, joiden tarkoituksena on antaa uutta pontta palvelualalle ja parantaa EU:n sisämarkkinoiden sääntöjen noudattamista ja käytännön toimintaa.

Lisätietoja

Usein kysyttyä

Tietosivu – Single Market: trading goods across Europe

Videomateriaali - yhtenäismarkkinat

Ehdotus tuotteiden vastavuoroista tunnustamista koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Ehdotus vaatimusten noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevaksi asetukseksi

Tiedonanto: Tavaramarkkinoiden säädöspaketti: lujitetaan luottamusta sisämarkkinoihin

Kertomus sisämarkkinoiden avoimuutta koskevan direktiivin (direktiivi 2015/1535) soveltamisesta

Akkreditointia koskeva kertomus

 

IP/17/5301

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar