Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ohutud tooted ELi ühtsel turul: komisjon tegutseb usalduse suurendamise nimel

Brüssel, 19. detsember 2017

Komisjon esitab täna kahe õigusakti ettepanekud, mille tulemusena on äriühingutel, eriti VKEdel lihtsam oma tooteid kogu Euroopas müüa. Peale selle tugevdatakse riikide ametiasutuste ja tolliametnike kontrollivolitusi, et Euroopa tarbijatele ei müüdaks ohtlikke tooteid.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen sõnas: „500 miljoni tarbijaga ühtne turg on suurepärane märk ELi edust. Täna kõrvaldame takistused, et tugevdada usaldust ning võimaldada ettevõtjatel ja tarbijatel selle turu eeliseid kõige paremal viisil kasutada.“

Komisjoni siseturu volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Ühtne turg põhineb usaldusel. Tarbijad peavad saama olla kindlad, et nende kasutatavad tooted on ühe ja sama kvaliteediga, ükskõik kust need pärit on, ning riigiasutused peavad saama olla kindlad, et riigi siseturul olevad tooted on kodanike jaoks ohutud. Paraku on rinnaimplantaatide ja Dieselgate'i skandaal seda usaldust õõnestanud ja meil tuleb püüda see karmima kontrolli abil uuesti taastada. ELi turul ei ole kohta vigastele toodetele.“

Tänaste õiguslike algatuste eesmärk on parandada ELis kaupade vaba liikumise kaht aspekti.

  • Esiteks püütakse lihtsustada toote müüki teises liikmesriigis.

Vastastikuse tunnustamise põhimõttega tagatakse, et ELi tasandi õigusaktidega reguleerimata tooted võivad ühtsel turul vabalt liikuda, kui neid turustatakse seaduslikult ühes liikmesriigis. See põhimõte peaks võimaldama tootjatel müüa oma tooteid kõikjal Euroopas, ilma et neil tuleks täita lisanõudeid. Paraku ei toimi see põhimõte alati nii nagu peaks. Tegelikult puutuvad ettevõtjad, kes soovivad müüa teises liikmesriigis oma tooteid, näiteks jalatseid, lauanõusid või mööbliesemeid, sageli kokku takistuste ja viivitustega, ning tihti tekib neil ka lisakulusid. Selleks et vastastikuse tunnustamise põhimõte saaks tegelikkuses paremini toimida, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu uus kaupade vastastikuse tunnustamise määrus. Selle jõustumisel saavad ettevõtjad teavet selle kohta, kas nad tohivad oma tooteid teises ELi riigis müüa, paari kuu ja mitte paari aasta jooksul. Samuti saavad nad esitada vabatahtliku deklaratsiooni, milles kinnitavad, et nende tooted vastavad kõigile nende riigis kehtivatele nõuetele. Sedasi on teiste liikmesriikide asutustel lihtsam hinnata, kas kohaldada vastastikuse tunnustamise põhimõtet või mitte. Lisaks muule võetakse kasutusele probleemide lahendamise mehhanism, mis võimaldab kiiremini lahendada ettevõtjate ja riikide ametiasutuste vahelisi vaidlusi. Riikide ametiasutuste vahelist koostööd ja vastastikust usaldust aitavad veelgi parandada koolitused ja ametnike vahetused. Ametiasutustele jääb sealjuures siiski õigus võtta arvesse õiguspärase avaliku korra huve.

  • Teiseks peavad riikide ametiasutused tõhusamalt kontrollima, et tooted oleksid ohutud ja vastaksid nõuetele.

ELi turul on endiselt müügil liiga palju ohtlikke ja nõuetele mittevastavaid tooteid: ohutusnõuetele või ELi õigusnormidega ettenähtud tarbijate teavitamise nõuetele ei vasta tervelt 32% kontrollitud mänguasjadest, 58% elektroonikast, 47% ehitustoodetest ja 40% isikukaitsevahenditest. See ohustab tarbijaid ja seab ebasoodsasse konkurentsiolukorda need ettevõtjad, kes müüvad nõuetekohaseid tooteid. Kavandatav nõuete järgimise ja täitmise tagamise määrus aitab luua kaupadele õiglasema siseturu, soodustades tihedamat koostööd liikmesriikide turujärelevalveasutuste vahel. See koostöö hõlmab teabevahetust ebaseaduslike toodete ja käimasolevate uurimiste kohta, et asutused saaksid võtta nõuetele mittevastavate toodete kõrvaldamiseks tõhusaid meetmeid. Määrusega aidatakse riikide ametiasutustel parandada ka ELi turule sisenevate toodete kontrolli. Kuna 30% ELis müüdavast kaubast on imporditud, paneb komisjon lisaks ette tugevdada sadamates ja välispiiridel tehtavaid kontrolle.

Järgmised sammud

Määruste eelnõud saadetakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Pärast vastuvõtmist on need vahetult kohaldatavad.

Taust

Ühtne turg, mille loomisest saab 2018. aastal täis 25 aastat, on üks Euroopa suurimaid saavutusi, mille eesmärk on kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. See pakub tarbijatele suuremat valikut ja madalamaid hindu ning spetsialistidele ja ettevõtjatele soodsaid võimalusi. Inimestel on tänu ühtsele turule võimalik reisida, elada, töötada ja õppida seal, kus nad soovivad. Paraku ei ole neid eeliseid alati võimalik ära kasutada, sest ühtse turu eeskirju kas ei tunta, neid ei rakendata või neid lihtsalt eiratakse, seades põhjendamatuid tõkkeid. Just sellepärast esitas komisjon 2015. aastal oma ühtse turu strateegia – tegevuskava, mis aitab ellu viia president Junckeri poliitilist lubadust vallandada ühtse turu täielik potentsiaal ja muuta ühtne turg hüppelauaks, millelt Euroopa äriühingud saaksid saavutada üleilmset majanduslikku edu.

 

Kaubavahetus moodustab 75% ELi sisese kaubanduse mahust ja ligikaudu 25% ELi SKPst. ELi toote-eeskirjadega on hõlmatud suurem osa kõigist ELis valmistatavatest toodetest. Kõigi nende toodete väärtus on 2400 miljardit eurot ja neid toodavad või turustavad umbes 5 miljonit ettevõtjat. Tänu ELi eeskirjadele saavad tooted liidus vabalt ringelda ning tagatud on kõrgetasemeline keskkonna- ja tervisekaitse ja tooteohutus Näiteks on ELi õigusnormid mänguasjade ja kemikaalide vallas ühed maailma rangeimad.

Täna esitatud ettepanekutega täiendatakse juba varem tehtud õiguslikke algatusi, mille eesmärk on saavutada 2015. aasta ühtse turu strateegia eesmärgid: meetmed intellektuaalomandi õiguste parema kaitse saavutamiseks, ettepanekud e-kaubanduse kohta, jagamismajanduse suunised, sammud ELi standardimispoliitika ajakohastamiseks, idufirmade asutamise ja laiendamise algatus, meetmed uue hoo andmiseks teenustesektorile ning sammud ELi ühtse turu normide järgimise ja turu praktilise toimimise edendamiseks.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused

Teabeleht – Ühtne turg: kaubavahetus kogu Euroopas

Videomaterjal - ühtne turg

Kaupade vastastikuse tunnustamise määruse ettepanek

Nõuete järgimise ja täitmise tagamise määruse ettepanek

Teatis: Kaupade pakett: usalduse suurendamine ühtsel turul

Aruanne ühtse turu toimimise läbipaistvuse direktiivi (direktiiv 2015/1535) kohta

Aruanne akrediteerimise kohta

 

IP/17/5301

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar