Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor

Bryssel den 21 december 2017

Kommissionen föreslår tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor

EU-kommissionen antog idag ett förslag till ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU, som ett led i arbetet med att följa upp den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det finns redan krav på att varje arbetstagare måste informeras om sina arbetsvillkor, men kommissionens förslag kompletterar och moderniserar dessa krav. Dessutom införs nya miniminormer för att säkerställa att alla arbetstagare, även de som har atypiska anställningsformer, får mer klarhet och förutsägbarhet i sina arbetsvillkor.

– Vid samrådet med arbetsmarknadens parter bekräftades behovet av tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. Förslaget respekterar behovet av mer anställningstrygghet i nuvarande och framtida arbetsformer, samtidigt som man ger utrymme för flexibilitet och garanterar rättvisa villkor. Förslaget respekterar fullt ut nationell praxis för den sociala dialogen genom att arbetsmarknadens parter får rätt att genomföra de nya minimikraven för arbetsvillkor genom kollektivavtal, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för bl.a. dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

– Dagens förslag innebär att vi vidtar åtgärder för att göra arbetsvillkoren tydligare och mer förutsägbara. Arbetslivet förändras snabbt, och de olika formerna av atypiska anställningsförhållanden och anställningsavtal blir allt fler. Det innebär att det finns allt fler personer som riskerar att inte längre omfattas av grundläggande rättigheter, som att känna till på vilka villkor de arbetar. Ökad tydlighet och förutsägbarhet kommer att gagna både arbetstagarna och företagen, tillägger Marianne Thyssen, EU:s socialpolitiska kommissionär.

Kommissionen uppskattar att förslaget kommer att omfatta och skydda 2–3 miljoner fler arbetstagare med atypiska anställningsavtal jämfört med nuvarande lagstiftning. Förslaget innebär också att åtgärder införs för att undvika att öka arbetsgivarnas administrativa börda, t.ex. genom att de får möjlighet att lämna in nödvändiga uppgifter elektroniskt. De nya reglerna kommer också att skapa mer rättvisa villkor för företagen, så att det blir en sundare konkurrens för arbetsgivarna på den inre marknaden, med färre kryphål. Tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor leder också till mer motiverade och produktiva arbetstagare.

Konkret vill kommissionen minska risken för bristande skydd av arbetstagarna på följande sätt:

  • Begreppet ”arbetstagare” samordnas med EU-domstolens rättpraxis. Med nuvarande bestämmelser kan definitionerna variera, vilket leder till att vissa kategorier av arbetstagare inte omfattas. Genom att använda domstolens definition av arbetstagare kommer direktivet att säkerställa att samma övergripande kategorier av arbetstagare omfattas.
  • Anställningsformer som nu ofta är uteslutna kommer att omfattas. Det gäller hushållsanställda, marginellt deltidsanställda eller arbetstagare med mycket korta anställningskontrakt, och tillämpningsområdet utvidgas till nya anställningsformer, t.ex. efterfrågestyrda arbetstagare, kupongbaserade arbetstagare och plattformsarbetstagare.
  • Arbetstagare ska ha tillgång till uppdaterad och omfattande information redan första dagen när de börjar en ny anställning, i stället för inom två månader som nu är fallet.
  • Nya minimirättigheter införs, t.ex. rätt till större förutsägbarhet för dem som oftast har varierande arbetstider, möjlighet att begära en övergång till en stabilare anställningsform och att få ett skriftligt svar, och rätt att delta i obligatorisk fortbildning utan löneavdrag.
  • Bättre medel till verkställighet och prövning som en sista utväg vid tvister, om det inte räcker med dialog.

Det föreslagna direktivet behöver antas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd och genomföras av medlemsländerna, antingen genom lagstiftning eller genom kollektivavtal med arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens parter, som fullt ut inser vikten av social dialog, kommer att kunna reglera de minimirättigheter som föreslås i direktivet, förutsatt att den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna inte sänks.

Detta initiativ är en av kommissionens åtgärder för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som lades fram vid det socialpolitiska toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017. Direktivet bidrar särskilt till genomförandet av princip nr 5 om trygg och anpassningsbar anställning och princip nr 7 om information om anställningsvillkor och skydd i händelse av uppsägning.

Bakgrund

Kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor uppdaterar och ersätter informationsdirektivet (91/533/EEG) från 1991, som ger arbetstagare som börjar ett nytt jobb rätt att få skriftlig information om viktiga aspekter av anställningsförhållandet. Efter mer än 25 år avspeglar direktivet inte längre de föränderliga förhållandena på arbetsmarknaden, särskilt när de gäller de nya anställningsformer som utvecklats på senare år. En ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och en allt större mångfald av anställningsformer har skapat nya arbetstillfällen och lett till att fler människor är yrkesverksamma. Men samtidigt har det visat sig att det finns luckor i skyddet av arbetstagare och i vissa fall, när det gäller utsatta arbetstagare, har det uppstått nya former av otrygghet.

Initiativet lades fram i april 2017 tillsammans med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det ingår i kommissionens arbetsprogram och föregicks av ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter. Dessa inledde inte några förhandlingar för att föreslå ett eget avtal. Kommissionen beslöt därför att vidta åtgärder i enlighet med fördraget om europeiska unionens funktionssätt.

Initiativet är också ett svar på Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för sociala rättigheter, där det efterlyses ett ramdirektiv om rimliga arbetsvillkor i alla typer av anställningar, och resolutionen av den 4 juli 2017 om arbetsvillkor och osäkra anställningar, med krav på en översyn av direktivet från 1991 för att beakta nya anställningsformer.

Vid Europeiska rådets möte den 14–15 december framfördes krav på att EU-lagstiftaren ska göra snabba framsteg med de sociala frågor på EU-nivå som fortfarande är under behandling. Det gäller också de initiativ som kommissionen tillkännagav i sitt arbetsprogram, däribland detta direktiv.

Förslaget till direktiv utarbetats på grundval av ett offentligt samråd och en omfattande genomgång av den befintliga lagstiftningen. Resultaten har sammanfattats i konsekvensbedömningen.

Vad händer nu?

I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet kommer förslaget nu att granskas av Europaparlamentet och rådet.

Mer information

Faktablad: Kommissionen föreslår tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor – frågor och svar

Nyheter med länkar till rättsakter på GD Sysselsättnings webbplats

Följ Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

Följ Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/17/5285

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar