Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga večjo preglednost in predvidljivost delovnih pogojev

Bruselj, 21. decembra 2017

Komisija predlaga večjo preglednost in predvidljivost delovnih pogojev

Evropska komisija je danes v okviru nadaljnjih ukrepov za evropski steber socialnih pravic sprejela predlog nove direktive za preglednejše in bolj predvidljive delovne pogoje po vsej Evropski uniji. Predlog Komisije dopolnjuje in posodablja sedanje obveznosti, v skladu s katerimi je treba vsakega delavca seznaniti z njegovimi delovnimi pogoji. Poleg tega s tem predlogom nastajajo novi minimalni standardi, ki vsem delavcem, tudi tistim z netipičnimi pogodbami, omogočajo več predvidljivosti in jasnosti glede njihovih delovnih pogojev.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Na posvetovanjih s socialnimi partnerji se je potrdilo, da so v EU potrebni preglednejši in bolj predvidljivi delovni pogoji. V tem predlogu je upoštevan kompromis med varnejšo zaposlitvijo v sedanjih in prihodnjih ureditvah dela, omogočanjem prožnosti in zagotavljanjem enakih konkurenčnih pogojev. Predlog tudi v celoti upošteva nacionalne prakse socialnega dialoga, saj socialnim partnerjem omogoča, da nove minimalne zahteve glede delovnih pogojev uvedejo s kolektivnimi pogodbami.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Z današnjim predlogom ukrepamo za preglednejše in bolj predvidljive delovne pogoje. Svet dela se hitro spreminja, vse več je nestandardnih delovnih mest in pogodb o delu. To pomeni, da vse več ljudem grozi nevarnost, da zanje ne bi več veljale osnovne pravice, med katerimi je na prvem mestu pravica do seznanitve s pogoji, pod katerimi delajo. Več preglednosti in predvidljivosti bo koristilo tako delavcem kot podjetjem.

Po ocenah Komisije bo s tem predlogom v primerjavi s sedanjo zakonodajo dodatno zajetih in zaščitenih še 2–3 milijone delavcev z netipičnimi pogodbami. Predlog hkrati uvaja ukrepe, ki bodo delodajalce varovali pred povečanjem upravnega bremena, na primer možnost, da zahtevane informacije sporočijo v elektronski obliki. Nova pravila, v katerih bo manj vrzeli, bodo ustvarila tudi enake konkurenčne pogoje za podjetja, tako da bodo imeli delodajalci korist od bolj poštene konkurence na notranjem trgu. Preglednejši in bolj predvidljivi delovni pogoji so pomembni tudi za večjo motivacijo in produktivnost delovne sile.

Povedano konkretneje, Komisija namerava zmanjšati tveganje nezadostne zaščite delavcev tako, da bo:

  • pomen izraza „delavec“ uskladila s sodno prakso Sodišča EU. V skladu s sedanjimi pravili se opredelitve lahko razlikujejo in nekatere kategorije delavcev na koncu niso zajete. Z uporabo opredelitve pojma „delavec“ iz sodne prakse Sodišča EU bo ta direktiva zagotovila, da bodo zajete iste široke kategorije delavcev;
  • v področje uporabe Direktive vključila oblike zaposlitve, ki so zdaj iz njega dostikrat izključene. Sem spadajo delavci v gospodinjstvu, obrobni delavci s krajšim delovnim časom ali delavci s pogodbami za zelo kratek čas. Področje uporabe pa se bo razširilo na nove oblike zaposlitve, kot so delavci na zahtevo, delavci na podlagi vrednotnice in platformni delavci;
  • delavcem omogočila, da bodo dobili posodobljen in razširjen sveženj informacij takoj prvi dan službe in ne dva meseca po nastopu službe, kot je zdaj;
  • uvedla nove minimalne pravice, kot so pravica do večje predvidljivosti dela za tiste, ki delajo pretežno po spremenljivem urniku, možnost zahtevati prehod na stabilnejšo obliko zaposlitve in dobiti pisni odgovor ali pravica do obveznega usposabljanja brez odtegljaja od plače;
  • okrepila sredstva za izvrševanje in nadomestilo škode kot zadnjo možnost za reševanje morebitnih nesoglasij, če dialog ne bi zadostoval.

Predlagano direktivo bi morala sprejeti Evropski parlament in Svet Evropske unije, izvajati pa bi jo morale države članice z zakonodajo ali s kolektivnimi pogodbami socialnih partnerjev. Ob polnem priznavanju pomena socialnega dialoga bi socialni partnerji lahko prilagajali minimalne pravice, predlagane v Direktivi, če bodo pri tem upoštevali splošno raven varstva iz Direktive.

Pobuda je eden od ukrepov, s katerimi Komisija izvaja evropski steber socialnih pravic, razglašen 17. novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast v Göteborgu. Direktiva konkretno prispeva k izvajanju načela 5 o „varni in prilagodljivi zaposlitvi“ in načela 7 o „informacijah o pogojih za zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve“.

Ozadje

Predlog Komisije za direktivo o „preglednih in predvidljivih delovnih pogojih“ posodablja in nadomešča direktivo o pisni izjavi (Direktiva 91/533/EGS) iz leta 1991, v skladu s katero imajo zaposleni, ki nastopijo novo službo, pravico, da so pisno obveščeni o bistvenih vidikih svojega delovnega razmerja. Ta direktiva po več kot 25 letih ne ustreza več spreminjajočim se razmeram na trgu dela, zlasti novim oblikam dela, ki so se razvile v zadnjih letih. Z večjo prožnostjo trga dela in vse bolj raznolikimi oblikami dela so nastala nova delovna mesta in več ljudi je dobilo možnost za poklicno udejstvovanje. Razkrilo pa se je tudi nekaj vrzeli v zaščiti delavcev, v nekaterih primerih tudi ranljivih, ki so prispevale k novim oblikam prekarne zaposlitve.

Pobuda je bila napovedana aprila 2017 skupaj z evropskim stebrom socialnih pravic. Je del delovnega programa Komisije za leto 2018 in je nastala po dvostopenjskih posvetovanjih s socialnimi partnerji. Socialni partnerji niso vstopili v pogajanja, da bi predlagali svoj sporazum. Zato je Komisija sklenila, da bo ukrepala v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije.

Pobuda je tudi odgovor na Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih pravic, v kateri se zahteva okvirna direktiva o dostojnih delovnih pogojih v vseh oblikah zaposlitve, in Resolucijo z dne 4. julija 2017 o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi, v kateri je poziv za pregled direktive iz leta 1991, da bi se upoštevale nove oblike zaposlitve.

Evropski svet je na zasedanju 14. in 15. decembra zakonodajalca EU pozval k hitremu napredku pri obravnavi nerešenih socialnih zadev na ravni EU in se med drugim skliceval na pobude, ki jih je Komisija napovedala v delovnem programu, med njimi pa je tudi ta direktiva.

Predlagana direktiva je bila pripravljena na podlagi posebnega javnega posvetovanja in obširne ocene obstoječe zakonodaje. Povzetek ugotovitev je na voljo v oceni učinka.

Naslednji koraki

Predlog bosta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom najprej pregledala Evropski parlament in Svet.

Več informacij

MEMO: Predlog Komisije za večjo preglednost in predvidljivost delovnih pogojev – vprašanja in odgovori

Novica s povezavami na pravne dokumente na spletišču GD za zaposlovanje

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

IP/17/5285

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar