Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa toimenpiteitä työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Bryssel 21. joulukuuta 2017

Komissio ehdottaa toimenpiteitä työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, jolla lisätään työoloja koskevaa avoimuutta ja ennustettavuutta kaikkialla EU:ssa. Ehdotus on jatkoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimille. Komission ehdotuksella täydennetään ja nykyaikaistetaan nykyisiä velvoitteita, joiden mukaan jokaiselle työntekijälle on tiedotettava hänen työoloistaan. Lisäksi ehdotuksella luodaan uusia vähimmäisvaatimuksia, joilla varmistetaan se, että kaikki työntekijät – myös ne, joilla on epätyypillinen sopimus – saavat paremmin ennustettavaa ja selkeämpää tietoa työoloistaan.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis kertoi, että työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamistarve kävi ilmi työmarkkinaosapuolten kuulemisissa. ”Ehdotuksessa tasapainotetaan turvatummat nykyiset ja tulevat joustomahdollisuuden sisältävät työjärjestelyt ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen. Siinä otetaan täysin huomioon työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua koskevat kansalliset käytännöt, sillä työmarkkinaosapuolet voivat toteuttaa työoloja koskevat uudet vähimmäisvaatimukset työehtosopimuksin.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen puolestaan totesi seuraavaa: ”Tänään annetulla ehdotuksella parannetaan työoloja koskevaa avoimuutta ja ennakoitavuutta. Työelämä muuttuu nopeasti ja yhä useammat tekevät epätyypillistä työtä epätyypillisillä sopimuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat ihmiset ovat vaarassa jäädä perusoikeuksien ulkopuolelle, alkaen oikeudesta saada tietää työsuhteensa ehdoista. Avoimuuden ja ennakoitavuuden lisääntymisestä hyötyvät sekä työntekijät että yritykset.

Komissio arvioi, että nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna uuden lainsäädännön piiriin tulee 2–3 miljoonaa uutta työntekijää, joilla on epätyypillinen sopimus. Samaan aikaan ehdotuksella pyritään myös vähentämään työnantajille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta, esimerkiksi antamalla niille mahdollisuus toimittaa pyydetyt tiedot sähköisesti. Uusilla säännöillä luodaan myös yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset, jolloin työnantajat hyötyvät oikeudenmukaisemmasta kilpailusta sisämarkkinoilla, joilla on vähemmän porsaanreikiä. Työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantuminen edistää myös työvoiman motivaatiota ja tuottavuutta.

Konkreettisemmin sanottuna komissio pyrkii seuraavin tavoin vähentämään riskiä siitä, että työntekijöiden suojelu olisi riittämätöntä:

  • Työntekijän käsite yhdenmukaistetaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Nykyisten sääntöjen mukaan määritelmät voivat vaihdella ja tietyt työntekijäryhmät jäävät lopulta määritelmän ulkopuolelle. Käyttämällä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista työntekijän määritelmää direktiivillä varmistetaan, että sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa samoihin, laajempiin työntekijäryhmiin.
  • Direktiivin soveltamisala ulotetaan kattamaan työsuhteen muodot, jotka nyt usein jäävät lainsäädännön ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi kotitaloustyöntekijät, marginaalista osa-aikatyötä tekevät tai erittäin lyhyillä työsopimuksilla työskentelevät. Lisäksi direktiivi ulotetaan koskemaan uusia työsuhteen muotoja, joihin kuuluvat tarvittaessa kutsuttavat, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät ja alustatalouden työntekijät.
  • Varmistetaan, että työntekijät saavat ajantasaiset ja laajennetut tiedot heti työsuhteen alussa eikä kahden kuukauden kuluessa aloituspäivästä, kuten tällä hetkellä on asian laita.
  • Luodaan uusia vähimmäisoikeuksia, kuten oikeus parempaan työn ennustettavuuteen enimmäkseen vaihtuvina työaikoina työskenteleville, mahdollisuus pyytää siirtymistä pysyvämpään työsuhteeseen ja oikeus saada tähän pyyntöön kirjallinen vastaus sekä oikeus saada pakollista koulutusta ilman palkanvähennyksiä.
  • Vahvistetaan sääntöjen noudattamisen valvonnan keinoja ja oikeussuojaa viimeisenä keinona ratkaista mahdolliset erimielisyydet, jos vuoropuhelu ei riitä.

Ehdotetulle direktiiville on nyt saatava Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston hyväksyntä. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön joko lainsäädännöllä tai työmarkkinaosapuolten työehtosopimuksilla. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys huomioon ottaen työmarkkinaosapuolet voisivat eriyttää direktiivissä ehdotettuja vähimmäisoikeuksia, kunhan suojelun yleistä tasoa noudatetaan.

Tämä aloite kuuluu komission toimiin, joilla pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, joka julistettiin oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa 17. marraskuuta 2017. Tarkemmin sanottuna direktiivi liittyy periaatteen 5 ”Varma ja sopeutuva työllisyys” ja periaatteen 7 ”Tiedot työehdoista ja irtisanotuille annettava suoja” täytäntöönpanoon.

Tausta

Komission ehdotuksella direktiiviksi ”ennustettavista ja avoimista työoloista” päivitetään ja korvataan vuodelta 1991 oleva kirjallista ilmoitusta koskeva direktiivi (91/533/ETY), jossa annetaan uudessa työpaikassa aloittaville työntekijöille oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteensa olennaisista seikoista. Direktiivi ei enää yli 25 vuotta sen antamisen jälkeen vastaa työmarkkinoiden muuttuvia realiteetteja, erityisesti uusia työmuotoja, joita on syntynyt viime vuosina. Työmarkkinoiden lisääntynyt joustavuus ja työmuotojen monimuotoisuus ovat luoneet uusia työpaikkoja ja mahdollistaneet entistä useammille pääsyn työelämään. Samalla on kuitenkin paljastunut puutteita työntekijöiden suojelussa ja joissakin tapauksissa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä, syntynyt uudenlaista epävarmuutta.

Aloite julkistettiin huhtikuussa 2017 samaan aikaan kuin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Se kuuluu komission työohjelmaan vuonna 2018 ja siitä järjestettiin kaksivaiheinen työmarkkinaosapuolten kuuleminen. Työmarkkinaosapuolet eivät esittäneet neuvotteluja omasta sopimusehdotuksestaan. Sen vuoksi komissio päätti ryhtyä toimenpiteisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Aloite perustuu myös Euroopan parlamentin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 19. tammikuuta 2017 antamaan päätöslauselmaan, jossa peräänkuulutetaan kaikkien työmuotojen säällisiä työehtoja koskevaa puitedirektiiviä, sekä työehdoista ja epävarmoista työsuhteista 4. heinäkuuta 2017 annettuun päätöslauselmaan, jossa vaadittiin vuoden 1991 direktiivin tarkistamista uusien työmuotojen huomioon ottamiseksi.

Joulukuun 14.–15. päivä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kehotuksen mukaan EU:n lainsäätäjien olisi vietävä EU:n tasolla keskeneräisiä sosiaalisia asioita nopeasti eteenpäin. Eurooppa-neuvosto viittasi tässä yhteydessä myös aloitteisiin, joista komissio on ilmoittanut työohjelmassaan ja joihin tämä direktiivi kuuluu.

Direktiiviehdotuksen pohjana on käytetty julkista kuulemista ja voimassa olevan lainsäädännön laajamittaista arviointia, jonka tulokset esitetään tiivistetysti vaikutustenarvioinnissa.

Seuraavat vaiheet

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Lisätietoja

Taustatiedote: Komission ehdotus työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden lisäämisestä – Kysymyksiä ja vastauksia

Uutisia ja linkkejä oikeudellisiin asiakirjoihin työllisyyden pääosaston verkkosivuilla

Seuraa Marianne Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

IP/17/5285

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar