Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i arbejdsvilkårene

Bruxelles, den 21. december 2017

Kommissionen foreslår at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i arbejdsvilkårene

Som led i opfølgningen på den europæiske søjle for sociale rettigheder har Kommissionen i dag vedtaget et forslag til et nyt direktiv for mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU. Kommissionens forslag supplerer og moderniserer de eksisterende forpligtelser til at oplyse den enkelte arbejdstager om arbejdsvilkårene. Hertil kommer, at forslaget indeholder nye minimumsstandarder for at sikre, at alle arbejdstagere, herunder arbejdstagere med atypiske kontrakter, er omfattet af en større forudsigelighed og klarhed, for så vidt angår deres arbejdsvilkår.

Valdis Dombrovskis, Kommissionens næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog, finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "Høringerne af arbejdsmarkedets parter bekræftede behovet for mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU. Dette forslag respekterer det kompromis, der består i at skabe mere tryghed i ansættelsen i nuværende og fremtidige former for arbejdsordninger, samtidig med at der skabes mulighed for fleksibilitet og sikres lige vilkår for alle. Dette forslag respekterer fuldt ud den nationale praksis med social dialog ved at tillade arbejdsmarkedets parter at gennemføre de nye mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster."

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, tilføjede: "Med dagens forslag træffer vi foranstaltninger for at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden i arbejdsvilkårene. Arbejdsmarkedet er i hastig forandring med et stigende antal ikkestandardmæssige job og kontrakter. Dette betyder, at flere og flere mennesker risikerer ikke længere at være omfattet af grundlæggende rettigheder, herunder først og fremmest retten til at kende de vilkår, hvorunder de arbejder. Øget gennemsigtighed og forudsigelighed vil være til fordel for både arbejdstagere og virksomheder."

Kommissionen anslår, at mellem 2 og 3 millioner flere arbejdstagere med atypiske kontrakter vil blive omfattet og beskyttet af forslaget i forhold til den eksisterende lovgivning. Samtidig indfører forslaget også foranstaltninger med henblik på at undgå administrative byrder for arbejdsgiverne f.eks. ved at give dem mulighed for at sende de påkrævede oplysninger elektronisk. De nye regler vil også skabe lige vilkår for virksomhederne, således at arbejdsgivere er omfattet af mere fair konkurrence på det indre marked med færre smuthuller. Mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår bidrager også til en mere motiveret og produktiv arbejdsstyrke.

Mere konkret sigter Kommissionen mod at mindske risikoen for utilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagere ved:

  • at bringe begrebet "arbejdstager" i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols praksis. I henhold til de nuværende regler kan definitionerne variere, og visse kategorier af arbejdstagere ender med at blive udelukket. Ved at anvende definitionen af begrebet arbejdstager i Domstolens praksis kommer dette direktiv til at sikre, at de samme brede kategorier af arbejdstagere bliver omfattet
  • at lade ansættelsesformer, der nu ofte er udelukket, være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Dette kommer til at gælde husarbejdere, arbejdstagere med marginal deltidsbeskæftigelse eller arbejdstagere med meget korte kontrakter, og direktivet udvides til også at omfatte nye former for ansættelse for f.eks. arbejdstagere på tilkaldebasis, voucher-baserede arbejdstagere og arbejdstagere på onlineplatforme
  • at sikre, at arbejdstagere får en ajourført og udvidet informationspakke direkte ved ansættelsesforholdets start fra dag ét i stedet for to måneder efter startdatoen, som det er tilfældet i øjeblikket
  • at indføre nye minimumsrettigheder som f.eks. retten til større forudsigelighed i arbejdet for personer, der fortrinsvis har en skiftende tidsplan for arbejdet, muligheden for at anmode om overgang til en mere stabil form for ansættelse og modtage et skriftligt svar eller retten til obligatorisk uddannelse uden fradrag i lønnen
  • at styrke midlerne til håndhævelse og klageadgangen som en sidste udvej for at løse eventuelle uoverensstemmelser, når dialog viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Direktivforslaget skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og gennemføres af medlemsstaterne enten gennem lovgivning eller kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. I fuld anerkendelse af betydningen af social dialog bliver arbejdsmarkedets parter i stand til at modulere de minimumsrettigheder, som foreslås i direktivet, når blot dets samlede beskyttelsesniveau overholdes.

Dette initiativ er et af Kommissionens tiltag for at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret på det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg den 17. november 2017. Mere specifikt bidrager direktivet til at gennemføre princip 5 om "Sikker og fleksibel beskæftigelse" og princip 7 om "Oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser".

BAGGRUND

Kommissionens forslag til et direktiv om forudsigelige og gennemsigtige abejdsvilkår ajourfører og erstatter direktiv 91/533/EØF om skriftlige erklæringer, som giver arbejdstagere, der påbegynder et nyt job, ret til skriftlig underretning om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet. Dette direktiv har været i kraft i over 25 år og tager ikke længere højde for de skiftende realiteter på arbejdsmarkedet, navnlig de nye former for arbejde, der er dukket op i de senere år. Øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet og mere og mere forskelligartede former for arbejde har skabt nye job og givet flere mennesker mulighed for at blive erhvervsaktive. Men der viste sig også at være huller i beskyttelsen af arbejdstagere, og i visse tilfælde, der omfattede udsatte arbejdstagere, bidrog dette til nye former for usikkerhed.

Dette initiativ blev bebudet i april 2017 sammen med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det indgår i Kommissionens arbejdsprogram for 2018 og kom efter en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter indledte ikke forhandlinger med henblik på at stille forslag til deres egen overenskomst. Derfor besluttede Kommissionen at skride til handling i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Initiativet imødekommer også Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale rettigheder, hvori der anmodes om et rammedirektiv om anstændige arbejdsvilkår for alle former for beskæftigelse, og af 4. juli 2017 om arbejdsvilkår og usikker ansættelse, hvori der efterlyses en revision af direktivet fra 1991 for at tage højde for nye former for beskæftigelse.

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den 14.-15. december EU-lovgiveren til hurtige fremskridt med igangværende arbejde vedrørende social- og arbejdsmarkedsspørgsmål på EU-plan og henviste også til de initiativer, som Kommissionen bebudede i sit arbejdsprogram, der omfatter dette direktiv.

Direktivforslaget blev udarbejdet på grundlag af en særlig offentlig høring og en omfattende evaluering af den gældende lovgivning, og resultaterne er sammenfattet i konsekvensanalysen.

Næste skridt

I overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure vil dette forslag nu blive behandlet i Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger

MEMO: Kommissionens forslag om at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden i arbejdsvilkårene - Spørgsmål og Svar

Nyheder med links til lovtekster på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Følg Marianne Thyssen på twitter og facebook

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

IP/17/5285

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar