Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага да се въведат по-прозрачни и предвидими условия на труд

Брюксел, 21 декември 2017 r.

Комисията предлага да се въведат по-прозрачни и предвидими условия на труд

Като част от действията във връзка с европейския стълб на социалните права Европейската комисия прие днес предложение за нова директива за по-прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС. Чрез предложението на Комисията се допълват и актуализират съществуващите задължения за информиране на всички работници за техните условия на труд. Освен това с предложението се въвеждат нови минимални стандарти, за да се гарантира, че всички работници, включително тези с нетипични трудови договори, се ползват от по-голяма предвидимост и яснота по отношение на условията си на труд.

Валдис Домбровскис, заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Консултациите със социалните партньори потвърдиха необходимостта от по-прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС. Чрез това предложение се спазва компромисът за по-сигурна заетост при сегашните и бъдещите типове трудови договори, като се дава възможност за гъвкавост и се осигурява равнопоставеност. Предложението напълно зачита националните практики за социален диалог, като позволява на социалните партньори да изпълняват новите минимални изисквания относно условията на труд чрез колективни договори.

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: „С днешното предложение предприемаме действия за повишаване на прозрачността и предвидимостта на условията на труд. Трудовият свят се променя бързо, като нарастват нестандартните работни места и договори. Това означава, че за все повече хора има опасност да не могат да се възползват от основни права, като се започне от правото да се запознаят с условията, при които работят. По-голямата прозрачност и предвидимост ще бъдат в полза както на работниците, така и на предприятията.“

Оценките на Комисията показват, че между 2 и 3 милиона допълнителни работници на нетипични договори ще бъдат обхванати и защитени от предложението в сравнение с действащото законодателство. В същото време, с предложението се въвеждат мерки за избягване на административната тежест за работодателите, например като им се предоставя възможност да подават исканата информация по електронен път. Новите правила също така ще създадат равнопоставени условия за предприятията, така че работодателите да се възползват от по-справедлива конкуренция на вътрешния пазар с по-малко „вратички“. По-прозрачните и предвидими условия на труд са важни също така, за да бъдат трудещите се по-мотивирани и по-продуктивни.

По-конкретно Комисията цели да намали риска от недостатъчна защита на работниците чрез:

  • Привеждане на понятието „работник“ в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз. Според действащите правила определенията могат да варират и някои категории работници в крайна сметка са изключени. Чрез използване на определението за работник от практиката на Съда тази директива ще гарантира, че ще бъдат обхванати едни и същи широки категории работници.
  • Включване в приложното поле на директивата на форми на заетост, които сега често са изключени. Това включва работата на домашни работници, нископлатената работа на непълно работно време или работа на много краткосрочни договори и сега ще обхваща нови форми на заетост, като например работа на повикване, работа със заплащане чрез ваучери или работа през платформи.
  • Гаранции, че на работниците се предоставя пакет от актуализирана и разширена информация директно при започване на работата още от първия ден вместо два месеца след началната дата, както е сега.
  • Създаване на нови минимални права, като правото на по-голяма предвидимост на работата за лицата, които работят предимно на променлив график, възможността да се поиска преминаване към по-стабилна форма на заетост и да се получи отговор в писмена форма и правото на задължително обучение без приспадане от заплатата.
  • Укрепване на средствата за правоприлагане и правна защита като последно средство за разрешаване на възможни спорове, ако диалогът се окаже недостатъчен.

Предложената директива ще трябва да се приеме от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз и да се изпълнява от държавите членки чрез законодателни актове или чрез колективни споразумения със социалните партньори. Като отчитат напълно значението на социалния диалог, социалните партньори ще могат да адаптират минималните права, предложени с директивата, при условие че се спазва цялостното равнище на защита.

Тази инициатива е едно от действията на Комисията за прилагане на европейския стълб на социалните права, който беше обявен на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. По-конкретно директивата допринася за прилагането на принцип 5 „Сигурна и гъвкава заетост“ и принцип 7 „Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение“.

Контекст

Предложението на Комисията за директива относно прозрачни и предвидими условия на труд актуализира и заменя Директивата относно писменото заявление от 1991 г. (Директива 91/533/ЕИО), която дава право на работниците и служителите, започващи нова работа, да бъдат уведомени писмено относно основните аспекти на своите трудови правоотношения. След повече от 25 години тази директива вече не отразява реалностите на пазара на труда, особено по отношение на новите форми на труд, които се появиха през последните години. Повишената гъвкавост на пазара на труда и нарастващото многообразие от форми на работа създадоха нови работни места и дадоха възможност на повече хора да започнат професионална дейност. Но това разкри и известни пропуски в защитата на работниците, като в някои случаи, свързани с уязвими работници, допринесе за появата на нови форми на несигурност.

Инициативата бе обявена през април 2017 г. заедно с европейския стълб на социалните права. Тя е част от работната програма на Комисията за 2018 г. и бе предшествана от двуетапна консултация със социалните партньори. Социалните партньори не започнаха преговори, за да предложат собствено споразумение. Поради това Комисията реши да предприеме действия в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Тази инициатива е в отговор и на резолюциите на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно европейски стълб на социалните права, с която се отправя искане за рамкова директива относно достойни условия на труд при всички форми на заетост, и от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост, с която се призовава за преразглеждане на директивата от 1991 г., за да се вземат предвид новите форми на заетост.

Европейският съвет от 14—15 декември призова законодателя на ЕС за постигане на бърз напредък по висящите досиета в социалната сфера на равнище ЕС, като се позова и на инициативите, обявени от Комисията в работната ѝ програма, която включва и тази директива.

Предложението за директива бе изготвено въз основа на специална обществена консултация и на задълбочена оценка на съществуващото законодателство, чиито резултатите са обобщени в оценката на въздействието.

Следващи стъпки

В съответствие с обикновената законодателна процедура сега предложението ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Предложение на Комисията за увеличаване на прозрачността и предвидимостта на условията на труд — въпроси и отговори

Новини с връзки към правни документи на уебсайта на ГД „Трудова заетост“

Следете съобщенията на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook.

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

IP/17/5285

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar