Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Enigare, starkare och mer demokratiskt – gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019

Bryssel den 14 december 2017

Tillsammans med EU-parlamentets talman Antonio Tajani och Estlands premiärminister Jüri Ratas, som håller i ministerrådets roterande ordförandeskap, undertecknade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dag den nya gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019.

Förklaringen innehåller 31 nya lagstiftningsförslag som kommissionen lagt fram och som EU-parlamentet och ministerrådet kommer att prioritera i hopp om antagande eller betydande framsteg före valet till Europaparlamentet 2019.

– Ända sedan min valkampanj 2014 har jag insisterat på att EU-kommissionen under min ledning ska vara stor i de stora frågor som verkligen är viktiga för vanligt folk, och på att den kommer att åstadkomma de positiva resultat som folk väntar sig fram till slutet av vårt mandat 2019, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jag är glad att jag kan fortsätta att räkna med EU-parlamentet och ministerrådet som allierade i det arbetet. Den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar är vårt löfte om inga tomma löften. Den är ett åtagande att arbeta intensivt under de närmaste 18 månaderna på att hitta konkreta lösningar på de utmaningar EU står inför och att förbli enade i EU-medborgarnas intresse.

När ledarna för de tre EU-institutionerna i dag undertecknar den gemensamma förklaringen enas de också om en positiv agenda för ett mer inkluderande och mer enat EU och om att utarbeta en ny budgetram för åren efter 2020 som säkerställer rätt balans mellan EU:s politikområden i medborgarnas intresse.

Den gemensamma förklaringen gäller följande sju prioriterade områden:

  1. Bättre skydd för allmänhetens säkerhet.
  2. Reform och vidareutveckling av migrationspolitiken i en anda av ansvar och solidaritet.
  3. Ett nytt lyft för sysselsättning, tillväxt och investeringar.
  4. EU:s sociala dimension.
  5. Resultat på åtagandet att genomföra en sammankopplad digital inre marknad.
  6. Framsteg mot målet om en ambitiös energiunion och en framåtblickande klimatpolitik.
  7. Vidareutveckling av den demokratiska legitimiteten på EU-nivå.

Dessutom enades de tre ledarna om att beslutsamt upprätthålla gemensamma europeiska värden, demokrati och rättsstatsprincipen, bedriva en stabil, öppen och rättvis handelspolitik, tackla skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, säkerställa socialt skydd och sociala rättigheter enligt pelaren för sociala rättigheter, bidra till stabilitet, säkerhet och fred samt säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter, digitala rättigheter och etiska normer i artificiell intelligens och robotteknik.

Slutligen enades ledarna för de tre institutionerna också om att fortsätta arbetet på alla förslag i den gemensamma förklaringen 2017 och att ta tag i lagstiftningsförslagen i kommissionens arbetsprogram för 2018.

 

Bakgrund

Den 15 mars 2016 enades de tre EU-institutionerna om ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning baserat på ett förslag från EU-kommissionen som lades fram i agendan för bättre lagstiftning från maj 2015. Avtalet innebar förändringar i hela den politiska beslutsprocessen, från samråd och konsekvensbedömningar till antagande, genomförande och utvärdering av EU-lagstiftningen. I kraft av avtalet ska institutionerna enas om vilka centrala frågor lagstiftarna bör prioritera, vilket även omfattar initiativ för att förenkla befintlig lagstiftning.

Nu diskuterar ministerrådet, EU-parlamentet och EU- kommissionen lagstiftningsprioriteringar varje år och kommer tillsammans överens om vad de vill satsa på det kommande året, vilket sedan redovisas i en årlig gemensam förklaring. Detta tillåter dem att samverka bättre och tackla de stora utmaningar som ligger framför dem.

Den första gemensamma förklaringen undertecknades i december 2016.

 

Läs mer:

Gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018

Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Agendan för bättre lagstiftning

IP/17/5266

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar