Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vienotāka, stiprāka un demokrātiskāka Savienība – kopīgā deklarācija par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadam

Briselē, 2017. gada 14. decembrī

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajāni un Padomes rotējošās prezidentūras vadītāju un Igaunijas premjerministru Jiri Ratasu šodien parakstīja jaunu kopīgo deklarāciju par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadam.

Deklarācijā izklāstīts 31 jauns tiesību aktu priekšlikums, ko Komisija iesniegusi un kam Parlaments un Padome piešķirs prioritāti nolūkā tos pieņemt vai panākt ievērojamu progresu līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Kopš savas vēlēšanu kampaņas 2014. gadā es esmu uzstājis, ka manā vadībā Eiropas Komisija būs liela lielajos jautājumos, kas mūsu iedzīvotājiem patiesi rūp, un panāks pozitīvos rezultātus, uz kuriem viņi cer, līdz mūsu pilnvaru termiņa beigām 2019. gadā. Esmu gandarīts, ka varu turpināt paļauties uz Eiropas Parlamentu un Padomi kā mūsu sabiedrotajiem šajā darbā. Kopīgā deklarācija par ES likumdošanas prioritātēm ir mūsu solījums, ka apsolītais nebūs tukši vārdi. Tā ir apņemšanās nākamos 18 mēnešus intensīvi strādāt, lai rastu konkrētus risinājumus problēmām, ar kurām Eiropa saskaras, un saglabātu vienotību Eiropas iedzīvotāju interesēs.

Šodien parakstot kopīgo deklarāciju, minēto trīs ES iestāžu priekšsēdētāji ir vienojušies īstenot pozitīvu programmu iekļaujošākai un vienotākai Savienībai un sagatavot jaunu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada, kas nodrošina pareizu līdzsvaru starp ES politiku un iedzīvotāju interesēm.

Kopīgajā deklarācijā izvirzītas septiņas prioritārās jomas:

  1. labāka mūsu iedzīvotāju drošības aizsardzība;
  2. mūsu migrācijas politikas reformēšana un pilnveidošana atbildības un solidaritātes garā;
  3. jauna impulsa piešķiršana nodarbinātībai, izaugsmei un investīcijām;
  4. pievēršanās Eiropas Savienības sociālajai dimensijai;
  5. mūsu apņemšanās ieviest savienotu digitālo vienoto tirgu īstenošana;
  6. mūsu mērķa – vērienīgas enerģētikas savienības un tālredzīgas klimata pārmaiņu politikas – īstenošana; kā arī
  7. demokrātiskās leģitimitātes ES līmenī turpmāka pilnveidošana.

Turklāt trīs priekšsēdētāji vienojās īstenot apņemšanos ievērot kopējās Eiropas vērtības, demokrātiju un tiesiskumu; panākt spēcīgu, atvērtu un godīgu tirdzniecības politiku; apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; nodrošināt sociālo aizsardzību un sociālās tiesības, kā paredzēts sociālo tiesību pīlārā; sekmēt stabilitāti, drošību un mieru un nodrošināt augstu datu aizsardzības, digitālo tiesību un ētisko standartu līmeni mākslīgā intelekta un robotikas jomā.

Visbeidzot, trīs iestāžu priekšsēdētāji arī vienojās turpināt darbu pie visiem vēl neizskatītajiem priekšlikumiem, kas iekļauti 2017. gada kopīgajā deklarācijā, kā arī strādāt pie tiesību aktu priekšlikumiem, kas izvirzīti Komisijas 2018. gada darba programmā.

 

Konteksts

Trīs Eiropas iestādes 2016. gada 15. martā vienojās par Iestāžu nolīgumu (IN) par labāku likumdošanas procesu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas izklāstīts 2015. gada maija Labāka regulējuma programmā. Iestāžu nolīgumā paredzētas izmaiņas visā politikas veidošanas ciklā – no ES tiesību aktu apspriešanas un ietekmes novērtējuma līdz pat to pieņemšanai, īstenošanai un izvērtēšanai. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu iestādēm ir jāvienojas par galvenajām tēmām, kurām likumdevējiem būtu jāpiešķir prioritāte, tostarp par spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošanas pasākumiem.

Katru gadu Padome, Parlaments un Komisija tagad apspriež ES likumdošanas prioritātes un kopīgi vienojas par galvenajām prioritātēm nākamajam gadam, kas tiek izvirzītas gada kopīgajā deklarācijā. Tas šīm iestādēm ļauj ciešāk sadarboties, lai risinātu lielos uzdevumus, kas sagaida nākotnē.

Pirmā kopīgā deklarācija tika parakstīta 2016. gada decembrī.

 

Plašāka informācija

Kopīgā deklarācija par ES likumdošanas prioritātēm 2018. gadam

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu

Labāka regulējuma programma

IP/17/5266

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar