Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni: Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019

Bryssel 14. joulukuuta 2017

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on tänään allekirjoittanut yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019 yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin ja neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa.

Julistuksessa esitetään 31 uutta komission lainsäädäntöehdotusta, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ensisijaisina hyväksymisprosessissa tai joiden käsittelyssä aiotaan edetä huomattavan nopeasti ennen vuonna 2019 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

”Olen vuonna 2014 pidetystä vaalikampanjastani asti korostanut, että komissio keskittyy puheenjohtajakaudellani asioihin, joilla on todellista merkitystä kansalaisille, ja että tavoitteenamme on saada aikaan heidän odottamansa myönteiset tulokset ennen kuin komission toimikausi päättyy vuonna 2019. Olen iloinen, että voin luottaa Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon liittolaisina tässä työssä”, sanoi puheenjohtaja Juncker. Junckerin mukaan yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista ei ole tyhjä lupaus. ”Se on sitoumus työskennellä tiiviisti seuraavat 18 kuukautta, jotta löydämme konkreettisia ratkaisuja Euroopan haasteisiin ja pysymme yhtenäisinä kansalaisten etujen mukaisesti”, hän totesi.

Allekirjoittamalla tänään yhteisen julistuksen unionin kolmen toimielimen puheenjohtajat ovat sopineet myönteisen asialistan toteuttamisesta, jotta saadaan luotua osallistavampi ja yhtenäisempi unioni ja jotta voidaan laatia uusi rahoituskehys vuoden 2020 jälkeisille vuosille. Rahoituskehyksellä varmistetaan oikea tasapaino EU:n politiikkojen välillä kansalaisten edun mukaisesti.

Yhteisessä julistuksessa esitetään seitsemän painopistealaa:

  1. suojellaan kansalaisten turvallisuutta paremmin;
  2. uudistetaan muuttoliikepolitiikkaa ja kehitetään sitä vastuun ja solidaarisuuden hengessä;
  3. edistetään työllisyyttä, kasvua ja investointeja;
  4. edistetään EU:n sosiaalista ulottuvuutta;
  5. pannaan täytäntöön sitoumus toteuttaa yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat;
  6. toteutetaan tavoite pitkälle menevästä energiaunionista ja tulevaisuuteen suuntautuvasta ilmastonmuutospolitiikasta; ja
  7. kehitetään edelleen demokraattista legitimiteettiä unionin tasolla.

Kolmen toimielimen puheenjohtajat päättivät myös edistää yhteisiä eurooppalaisia arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; edistää vakaata, avointa ja reilua kauppapolitiikkaa; torjua veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa; varmistaa sosiaalinen suojelu ja sosiaaliset oikeudet sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti; edistää vakautta, turvallisuutta ja rauhaa; ja varmistaa korkeatasoinen tietosuoja ja korkeatasoiset digitaaliset oikeudet samoin kuin korkeatasoiset tekoälyn ja robotiikan eettiset normit.

Kolmen toimielimen puheenjohtajat sopivat myös jatkavansa työtä vielä käsiteltävänä olevien vuoden 2017 yhteiseen julistukseen pohjautuvien ehdotusten osalta. Samoin ne sopivat niiden lainsäädäntöehdotusten käsittelystä, jotka on esitetty komission työohjelmassa vuodeksi 2018.

 

Tausta

Kolme EU:n toimielintä teki 15. maaliskuuta 2016 toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä. Sopimus perustuu Euroopan komission ehdotukseen, joka esitettiin toukokuussa 2015 annetussa EU:n paremman sääntelyn agendassa. Tämä sopimus muuttaa koko päätöksentekosykliä kuulemisista ja EU-säädösehdotusten vaikutustenarvioinneista lähtien aina säädösten hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin asti. Toimielinten välisen sopimuksen mukaan toimielinten on sovittava keskeisistä aiheista, joiden tärkeysjärjestyksestä lainsäätäjät päättävät, kuten voimassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta.

Joka vuosi neuvosto, parlamentti ja komissio keskustelevat EU:n lainsäädännön päätavoitteista ja vahvistavat yhdessä tulevan vuoden tärkeimmät tavoitteet, jotka vahvistetaan vuosittain yhteisessä julistuksessa. Näin niiden on mahdollista tehdä tiiviimpää yhteistyötä tuleviin suuriin haasteisiin tarttumiseksi.

Ensimmäinen yhteinen julistus allekirjoitettiin joulukuussa 2016.

 

Lisätietoja

Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuodelle 2018

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Paremman sääntelyn agenda

IP/17/5266

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar