Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühtsem, tugevam ja demokraatlikum liit: ühisavaldus ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Brüssel, 14. detsember 2017

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker allkirjastas täna koos Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja nõukogu roteeruva eesistujariigi Eesti peaministri Jüri Ratasega ühisavalduse ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta.

Ühisavalduses on nimetatud 31 uut komisjoni esitatud seadusandlikku ettepanekut, millega parlament ja nõukogu hakkavad tegelema esmajärjekorras selleks, et need vastu võtta või tagada nende puhul selged edusammud enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

President Juncker sõnas: „Olen alates 2014. aasta valimiskampaaniast rõhutanud, et minu juhtimisel tegeleb komisjon nende küsimustega, mis kodanikele tõepoolest korda lähevad, ja meie eesmärk on saavutada oodatavad positiivsed tulemused enne komisjoni ametiaja lõppu 2019. aastal. Mul on hea meel, et saan jätkuvalt loota Euroopa Parlamendi ja nõukogu koostööle selles ettevõtmises. Ühisavaldus ELi seadusandlike prioriteetide kohta ei ole tühi lubadus. Sellega võtame kohustuse teha järgmise 18 kuu jooksul intensiivset tööd, et leida konkreetsed lahendused Euroopa ees seisvatele probleemidele ja jääda eurooplaste huvides ühtseks.“

Tänase ühisavalduse allkirjastamisega on kolme ELi institutsiooni juhid leppinud kokku positiivses tegevuskavas kaasavama ja ühtsema liidu saavutamiseks ning sellise uue finantsraamistiku väljatöötamises alates aastast 2020, mis tagab õige tasakaalu ELi poliitikasuundade vahel kodanike huvides.

Ühisavalduses on esitatud seitse prioriteetset valdkonda:

  1. liidu kodanike julgeoleku parem kaitsmine;
  2. rändepoliitika reformimine ja arendamine vastutustundlikkuse ja solidaarsuse põhimõttel;
  3. uue hoo andmine töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele;
  4. Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine;
  5. ühendatud digitaalse ühtse turu väljakujundamine;
  6. kaugeleulatuvate sihtidega energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika eesmärkide elluviimine ning
  7. demokraatliku legitiimsuse edasiarendamine ELi tasandil.

Samuti otsustasid kolme institutsiooni juhid olla jätkuvalt pühendunud ühistele Euroopa väärtustele, demokraatiale ja õigusriigi põhimõttele, arendada jõulist, avatud ja õiglast kaubanduspoliitikat, võidelda maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, tagada sotsiaalkaitse ja sotsiaalsed õigused, nagu on sätestatud sotsiaalõiguste sambas, edendada stabiilsust, julgeolekut ja rahu ning tagada kõrgetasemeline andmekaitse, digitaalõigused ja eetikastandardid tehisintellekti ja robootika valdkonnas.

Lõpuks leppisid kolme institutsiooni juhid kokku jätkata tööd kõigi 2017. aasta ühisavalduses nimetatud ettepanekutega, mille menetlemine on veel pooleli, ja käsitleda komisjoni 2018. aasta tööprogrammis esitatud seadusandlikke ettepanekuid.

 

Taustteave

15. märtsil 2016 saavutasid ELi kolm institutsiooni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe, mis tugines komisjoni poolt 2015. aasta mais parema õigusloome tegevuskavas esitatud ettepanekule. Institutsioonidevaheline kokkulepe muudab kogu poliitikakujundamise tsüklit alates konsultatsioonidest ja mõju hindamisest kuni ELi õigusaktide vastuvõtmise, rakendamise ja hindamiseni. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt panevad institutsioonid paika kesksed teemad, mida seadusandjatel tuleb käsitleda prioriteetsena, sealhulgas kehtivate õigusaktide lihtsustamine.

Igal aastal arutavad nõukogu, parlament ja komisjon ELi seadusandlikke prioriteete ja määravad koos kindlaks järgmise aasta tähtsaimad ühised prioriteedid, mis esitatakse iga-aastases ühisavalduses. See võimaldab neil teha tihedamat koostööd, et tegeleda eesseisvate suurte ülesannetega.

Esimene ühisavaldus allkirjastati 2016. aasta detsembris.

 

Lisateave

Ühisavaldus ELi 2018. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe

Parema õigusloome tegevuskava

IP/17/5266

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar