Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union: fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019

Bruxelles, den 14. december 2017

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har i dag undertegnet den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019 sammen med Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, og Estlands premierminister, Jüri Ratas, der varetager det roterende formandskab for Rådet.

Erklæringen indeholder 31 nye lovgivningsforslag fremsat af Kommissionen, hvis behandling Europa-Parlamentet og Rådet vil prioritere med henblik på vedtagelse eller væsentlige fremskridt inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtalte: "Siden min valgkampagne i 2014 har jeg insisteret på, at Europa-Kommissionen under mit formandskab skal være stor i de store spørgsmål, der virkelig betyder noget for borgerne. Denne Kommission skal levere de positive resultater, som borgerne forventer, inden vores mandat udløber i 2019. Jeg er glad for, at jeg fortsat kan regne med Europa-Parlamentet og Rådet som allierede i dette forehavende. Den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter betyder, at vi ikke giver tomme løfter. Med erklæringen forpligter vi os til i de næste 18 måneder at arbejde intensivt på at finde konkrete løsninger på Europas problemer og at tjene borgerne ved fortsat at stå sammen".

Med undertegnelsen af erklæringen i dag er formændene for de tre EU-institutioner blevet enige om at realisere en positiv dagsorden for en mere inklusiv og mere forenet Union og at udarbejde en ny finansiel ramme for årene efter 2020, der sikrer den rette balance mellem EU's politikker i borgernes interesse.

I den fælles erklæring fastlægges syv prioriterede områder:

  1. At beskytte borgernes sikkerhed bedre
  2. At reformere og udvikle vores migrationspolitik i en ånd af ansvarlighed og solidaritet
  3. At sætte nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer
  4. At tage hensyn til den sociale dimension af Den Europæiske Union
  5. At opfylde vores tilsagn om at gennemføre et forbundet digitalt indre marked
  6. At opfylde vores målsætning om en ambitiøs energiunion og en fremadskuende klimapolitik og
  7. At videreudvikle den demokratiske legitimitet på EU-plan.

Herudover blev de tre formænd enige om at fortsætte engagementet i fælles europæiske værdier, demokrati og retsstaten, at fortsætte en robust, åben og retfærdig handelspolitik, at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, at sikre social beskyttelse og sociale rettigheder som fastsat i søjlen for sociale rettigheder, at bidrage til stabilitet, sikkerhed og fred og at sikre et højt niveau af databeskyttelse, digitale rettigheder og etiske standarder inden for kunstig intelligens og robotteknologi.

Endelig blev formændene for de tre institutioner også enige om at fortsætte arbejdet med alle de forslag fra den fælles erklæring for 2017, der stadig er under behandling, samt at behandle de lovforslag, der er opført i Kommissionens arbejdsprogram for 2018.

 

Baggrund

Den 15. marts 2016 blev de tre EU-institutioner enige om en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning. Aftalen bygger på Europa-Kommissionens forslag, der blev fremlagt i maj 2015 som en del af dagsordenen for bedre regulering. Med denne interinstitutionelle aftale blev der foretaget ændringer i hele den politiske beslutningsproces vedrørende alt fra høringer og konsekvensanalyser til vedtagelse, gennemførelse og evaluering af EU-lovgivningen. I henhold til den interinstitutionelle aftale skal institutionerne enes om de centrale emner, som lovgiverne bør prioritere, herunder indsatsen for at forenkle den gældende lovgivning.

Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen drøfter nu hvert år EU's lovgivningsmæssige prioriteter og aftaler i fællesskab deres vigtigste prioriteter for det kommende år, som fastlægges i en årlig fælles erklæring. Det giver dem mulighed for at arbejde tættere sammen om at tackle de store udfordringer, der venter forude.

Den første fælles erklæring blev undertegnet i december 2016.

 

Yderligere oplysninger

Fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018

Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning

Dagsorden for bedre regulering

IP/17/5266

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar