Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ännu enklare EU-regler för jordbruken

Bryssel den 13 december 2017

Ett stort antal ändringar som börjar gälla den 1 januari 2018 går i riktning mot en enklare och modernare gemensam jordbrukspolitik.

Stora förbättringar av EU:s jordbruksregler träder i kraft den 1 januari 2018 till följd av att EU-ländernas jordbruksministrar och EU-parlamentet i dag antog en del av den s.k. omnibusförordningen. Förordningen innebär ändringar i budgetförordningen, som styr genomförandet av EU:s budget, och i 15 sektorsspecifika rättsakter, bland annat på jordbruksområdet.

Den är inriktad på att göra nu gällande EU-regler på många olika jordbruksområden, t.ex. riskhantering och stöd till unga jordbrukare, enklare och starkare, och den är senast i raden av förenklings- och moderniseringsåtgärder från EU-kommissionen.

– Jag välkomnar framstegen i EU-parlamentet och rådet som banar väg för många viktiga förenklingsåtgärder som kommer att göra livet enklare för jordbrukare och stödmottagare, säger Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. Det rör sig om viktiga insatser för förenkling av reglerna om finansiella instrument, förbättring av riskhanteringsverktygen och flexiblare tillämpning av bestämmelsen om aktiva jordbrukare. Jag vill tacka de föredragande i EU-parlamentet och det estniska ordförandeskapet för deras hårda arbete under beslutsgången som har lett fram till att förenklingsåtgärderna nu kommer jordbrukarna till godo från den 1 januari 2018. Det meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken som EU-kommissionen antog förra månaden är ytterligare ett bevis på vår beslutsamhet att gå vidare med föresatsen att ge jordbrukarna och andra berörda parter ett enklare regelverk.

Omfattande ändringar

Bland de viktiga förbättringarna genom förordningen återfinns följande:

  • Starkare stöd för jordbrukarna i livsmedelskedjan. De nya reglerna inbegriper att värdefördelningsklausuler förhandlas fram av varje produktsektor, och de ger för första gången jordbrukarna rätt att begära ett skriftligt avtal (utom vid handel med små och medelstora företag).
  • Enklare riskhanteringsverktyg till hjälp för jordbrukare, bl.a. ett sektorsspecifikt inkomststabiliseringsverktyg och förbättringar av försäkringssystemen som kommer att innebära ersättning på upp till 70 % för jordbrukare vars produktion eller inkomst minskat med minst 20 %.
  • Tydligare bestämmelser för intervention på marknaderna, vilket tillåter EU-kommissionen att agera snabbt på marknadsmisslyckanden utan att behöva gå via offentlig intervention och privat lagring.
  • Större flexibilitet för medlemsstaterna att stödja ekonomiskt, socialt eller miljömässigt viktiga sektorer genom frivilligt kopplat stöd, även när de sektorerna inte är i kris.
  • Tydligare regler för stöd till jordbrukare, framför allt genom större flexibilitet när det gäller definitionen av aktiva jordbrukare och starkare incitament för unga jordbrukare. Dessa ser det kompletterande stödet öka från 25 % till 50 % och blir garanterade rätt till stödet i fem år, oberoende av när de ansöker under de första fem åren efter att ha startat ett jordbruksföretag.
  • Förbättrade miljöåtgärder, bl.a. enklare regler om diversifiering av grödor och tillägg av tre nya typer av arealer med ekologiskt fokus inriktade på kvävefixerande grödor, vilket ger jordbrukarna och de nationella myndigheterna fler alternativ för anpassning till egna förhållanden.

Med tydlig tonvikt på flexiblare och mindre byråkratiska regler, liksom fokus på bättre resultat på viktiga områden såsom miljön och stödet till jordbrukare ligger de föreslagna ändringarna genom förordningen helt i linje med den nya inriktning på den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 som beskrivs i det nyligen framlagda meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk.

Bakgrund

Förslaget till förordning som antogs av EU-kommissionen i september 2016 innehåller ändringar av budgetförordningen och av ett antal utgiftsförordningar, bl.a. de fyra förordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken. Ändringsförslagen syftar till att tidigarelägga välbehövliga förenklingar i politikens genomförandefas och grundar sig på erfarenheterna sedan den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken antogs 2013.

Efter intensiva förhandlingar i fyra trepartsmöten under sommaren och hösten 2017 nåddes en överenskommelse mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och rådet den 12 oktober 2017. Eftersom förhandlingarna om övriga delar av förslagen ännu inte har slutförts och många EU-länder vill börja tillämpa de överenskomna nyheterna så snart som möjligt enades EU-parlamentet och rådet om att bryta loss jordbruksbestämmelserna från omnibusförslagen och anta dem i en separat förordning med ikraftträdande senast den 1 januari 2018.

IP/17/5242

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar