Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dodatna poenostavitev predpisov evropske kmetijske politike

Bruselj, 13. decembra 2017

Niz sprememb, ki naj bi začele veljati 1. januarja 2018, za še enostavnejšo in sodobnejšo skupno kmetijsko politiko (SKP)

Potem ko sta Svet ministrov za kmetijstvo in Evropski parlament sprejela del t. i. uredbe Omnibus, ki zadeva kmetijstvo in razvoj podeželja, bodo 1. januarja 2018 začele veljati pomembne izboljšave evropskih kmetijskih predpisov. Navedena uredba spreminja finančno uredbo, ki ureja izvrševanje proračuna EU, in 15 zakonodajnih aktov s posameznih področij, tudi kmetijstva.

Uredba Omnibus poenostavlja in krepi obstoječa pravila EU o številnih vprašanjih s področja kmetijstva, od upravljanja tveganja do podpore za mlade kmete, in je zadnja v nizu ukrepov Komisije za poenostavitev in posodobitev.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je dejal: „Pozdravljam dogajanje v Evropskem parlamentu in Svetu, ki odpira pot izvedbi številnih pomembnih ukrepov za poenostavitev, zaradi katerih bo življenje kmetov in drugih upravičencev SKP lažje. Gre za pomembna področja poenostavitve pravil za finančne instrumente, izboljšanje orodij za obvladovanje tveganj in večjo prožnost pri opredelitvi pojma aktivnega kmeta. Poročevalce Evropskega parlamenta in estonsko predsedstvo moram pohvaliti za njihovo vlogo in obilico opravljenega dela med tristranskim posvetovanjem, saj so zagotovili, da bodo ti ukrepi za poenostavitev kmetom na voljo s 1. januarjem 2018. Sprejetje sporočila Komisije o SKP prejšnji mesec je dodaten dokaz naše zavezanosti k nadaljevanju načrta za dodatno in prepotrebno poenostavitev v korist naših kmetov in vseh deležnikov.“

Obširne določbe

Uredba Omnibus prinaša naslednje pomembne izboljšave:

  • okrepitev položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano. Nova pravila bodo vključevala klavzule o delitvi vrednosti, ki se s pogajanji dosežejo za vsak posamezni proizvodni sektor, kmetom pa prvič omogočila, da bodo lahko zahtevali pisne pogodbe (razen pri trgovanju z MSP);
  • pomoč kmetom s poenostavitvijo orodij za obvladovanje tveganj, vključno s sektorskim instrumentom za stabilizacijo dohodka in boljšimi sistemi zavarovanj, ki bodo omogočali nadomestilo v višini do 70 % za kmete, katerih proizvodnja ali dohodek se zmanjšata za vsaj 20 %;
  • jasnejša pravila, ki urejajo intervencijo na trgih, kar Komisiji omogoča hitro ukrepanje za odpravo nedelovanja trga brez uporabe ukrepov javne intervencije ali zasebnega skladiščenja;
  • večjo prožnost držav članic pri podpori sektorjev s posebnim gospodarskim, socialnim ali okoljskim pomenom prek prostovoljne vezane podpore, tudi če ti sektorji niso v krizi;
  • jasnejša pravila o podpori za kmete, zlasti z večjo prožnostjo pri opredelitvi aktivnega kmeta in močnejšimi spodbudami za mlade kmete, s povečanjem dodatnih plačil od 25 % do 50 % in jamstvom, da imajo vsi mladi kmetje pravico do celotnega petletnega nadomestila za navedena plačila, ne glede na to, kdaj v prvih petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva vložijo zahtevek;
  • boljše okoljske ukrepe, vključno s preprostejšimi pravili o diverzifikaciji kmetijskih rastlin in tremi novimi vrstami površin z ekološkim pomenom, osredotočenimi na kmetijske rastline, ki vežejo dušik, s čimer imajo kmetje in nacionalni organi več možnosti za prilagoditev svojim posebnim okoliščinam.

Z jasnim poudarkom na prožnejših in manj birokratskih pravilih ter osredotočenostjo na izboljšanje rezultatov na ključnih področjih, kot so okoljski ukrepi in podpora kmetom, so predlagane spremembe iz uredbe Omnibus popolnoma v skladu z novim pristopom k SKP po letu 2020, opisanim v nedavnem sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva.

Ozadje

Predlog uredbe Omnibus, ki ga je Komisija sprejela septembra 2016, vključuje niz sprememb finančne uredbe in številnih drugih uredb o porabi, vključno s štirimi uredbami o SKP. Namen sprememb je izvedba prepotrebne poenostavitve izvajanja politike na podlagi izkušenj, pridobljenih po zadnji reformi SKP iz leta 2013.

Po štirih intenzivnih pogajanjih med tremi stranmi poleti in jeseni 2017 so Komisija, Evropski parlament in Svet 12. oktobra 2017 dosegli dogovor o kmetijskih določbah. Ker pogajanja o ostalih delih predloga uredbe Omnibus še niso končana in želijo številne države članice dogovorjeni predlog sprememb začeti izvajati čim prej, sta se Evropski parlament in Svet strinjala, da se kmetijske določbe uredbe Omnibus ločeno sprejmejo kot samostojna uredba, ki bi začela veljati najpozneje 1. januarja 2018.

IP/17/5242

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar