Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-beleidsregels voor landbouwbedrijven worden verder vereenvoudigd

Brussel, 13 december 2017

Met een reeks wijzigingen die op 1 januari 2018 van kracht zullen worden, wordt het streven naar een eenvoudiger en moderner gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voortgezet.

Nadat de Raad van landbouwministers en het Europees Parlement het deel over landbouw en plattelandsontwikkeling van de zogeheten "omnibusverordening" hebben goedgekeurd, zullen op 1 januari 2018 grote verbeteringen van de EU-landbouwregels van kracht worden. De omnibusverordening wijzigt het Financieel Reglement met betrekking tot de uitvoering van de EU-begroting, alsook 15 sectorale wetgevingsbesluiten, onder meer op landbouwgebied.

De omnibusverordening vereenvoudigt en versterkt bestaande EU-regels inzake een brede reeks landbouwkwesties, gaande van risicobeheer tot steun voor jonge landbouwers, en is de laatste in een reeks door de Commissie ten uitvoer gelegde vereenvoudigings- en moderniseringsmaatregelen.

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Ik verwelkom de ontwikkelingen in het Europees Parlement en de Raad, waardoor het pad wordt geëffend voor de tenuitvoerlegging van een reeks belangrijke vereenvoudigingsmaatregelen, die het leven van landbouwers en andere begunstigden van het GLB zullen vergemakkelijken. Het gaat om belangrijke zaken als de vereenvoudiging van de regels voor financiële instrumenten, de verbetering van risicobeheersinstrumenten en meer flexibiliteit wat betreft de bepaling inzake de actieve landbouwer. Ik ben de EP-rapporteurs en het Estse voorzitterschap dankbaar voor hun rol en hun harde werk tijdens het trialoogproces om ervoor te zorgen dat deze vereenvoudigingsmaatregelen vanaf 1 januari 2018 ten dienste van onze landbouwers staan. De goedkeuring vorige maand van de mededeling van de Commissie over het GLB is een verdere blijk van onze verbintenis om uitvoering te blijven geven aan de agenda om de hoognodige vereenvoudiging voor onze landbouwers en alle belanghebbenden voort te zetten."

Verreikende bepalingen

Enkele van de belangrijkste verbeteringen in de omnibusverordening:

  • Meer steun voor de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen. De nieuwe regels voorzien in de mogelijkheid om binnen elke productsector waardedelingsclausules overeen te komen, en ze geven landbouwers voor het eerst het recht een schriftelijke overeenkomst te vragen (tenzij het gaat om handel met kleine en middelgrote ondernemingen);
  • Eenvoudiger risicobeheersinstrumenten om landbouwers te helpen, met inbegrip van een sectorspecifiek inkomensstabiliseringsinstrument en verbeteringen aan verzekeringsregelingen die compensatie tot 70 % mogelijk maken voor landbouwers van wie de productie of het inkomen met ten minste 20 % is gedaald;
  • Duidelijker regels inzake marktinterventie, die de Commissie in staat stellen snel op te treden om marktfalen aan te pakken zonder dat zij maatregelen inzake publieke interventie of particuliere opslag hoeft toe te passen;
  • Meer flexibiliteit voor de lidstaten om specifieke sectoren van economisch, sociaal of ecologisch belang te ondersteunen door vrijwillige gekoppelde steun, zelfs wanneer in die sectoren geen crisis heerst;
  • Duidelijker regels inzake steun voor landbouwers, met name dankzij meer flexibiliteit op het gebied van de definitie van actieve landbouwers en sterkere stimulansen voor jonge landbouwers, door een stijging van de aanvullende betalingen van 25 % tot 50 % en door alle jonge landbouwers het recht te garanderen op de volledige toekenning van deze betalingen gedurende een periode van vijf jaar, ongeacht wanneer binnen de eerste vijf jaar van hun vestiging zij deze betalingen aanvragen;
  • Verbeterde milieumaatregelen, met inbegrip van eenvoudiger regels inzake gewasdiversificatie en de toevoeging van drie nieuw soorten ecologisch aandachtsgebied gericht op stikstofbindende gewassen, zodat landbouwers en nationale autoriteiten meer opties hebben om op hun specifieke omstandigheden in te spelen.

Met een duidelijke nadruk op meer flexibiliteit en minder bureaucratie en een focus op het verbeteren van de resultaten op belangrijke gebieden zoals milieumaatregelen en steun voor landbouwers zijn de in het kader van de nieuwe omnibusverordening voorgestelde wijzigingen volledig in overeenstemming met de nieuwe benadering van het GLB na 2020, die in de recente mededeling over de toekomst van voeding en landbouw is uiteengezet.

Achtergrond

Het in september 2016 door de Commissie goedgekeurde voorstel voor de omnibusverordening omvat een reeks wijzigingen van het Financieel Reglement en van een aantal andere verordeningen inzake uitgaven, met inbegrip van de vier GLB-verordeningen. Deze wijzigingen zijn gericht op de hoognodige vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van het beleid na de ervaring die is opgedaan sinds de laatste hervorming van het GLB in 2013.

Na intensieve onderhandelingen in vier trialogen tijdens de zomer en het najaar van 2017 is op 12 oktober 2017 een overeenkomst over de landbouwbepalingen bereikt tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad. Omdat de onderhandelingen over andere delen van de omnibusverordening nog moeten worden afgerond en veel lidstaten de overeengekomen voorstellen zo snel mogelijk willen uitvoeren, zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen de landbouwbepalingen van de omnibusverordening af te zonderen en ze vast te stellen als een aparte verordening die uiterlijk op 1 januari 2018 in werking treedt.

IP/17/5242

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar