Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES lauksaimniecības politikas noteikumu vienkāršošana turpinās

Briselē, 2017. gada 13. decembrī

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā virkne izmaiņu, kuras turpinās aizsākto ceļu uz vienkāršāku un modernāku kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Būtiski ES lauksaimniecības noteikumu uzlabojumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī pēc tā sauktās Omnibus regulas lauksaimniecības un lauku attīstības daļas pieņemšanas Lauksaimniecības ministru padomē un Eiropas Parlamentā. Šī regula groza Finanšu regulu, ar kuru reglamentē ES budžeta izpildi, kā arī 15 nozariskus tiesību aktus, tostarp lauksaimniecības jomā.

Omnibus regula vienkāršo un nostiprina pašreizējos ES noteikumus par plašu lauksaimniecības jautājumu klāstu, sākot no riska pārvaldības līdz atbalstam gados jauniem lauksaimniekiem, un tas ir jaunākais vienkāršošanas un modernizācijas pasākums, ko īstenojusi Komisija.

Par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais Komisijas loceklis Fils Hogans sacīja: “Atzinīgi vērtēju notikumus Eiropas Parlamentā un Padomē, jo tie paver iespēju īstenot vairākus būtiskus vienkāršošanas pasākumus, kuri atvieglos lauksaimnieku un citu KLP atbalsta saņēmēju dzīvi. Tie aptver tādas svarīgas jomas kā finanšu instrumentu noteikumu vienkāršošana, riska pārvaldības instrumentu uzlabošana un lielāka elastība noteikumos, kas saistīti ar aktīvā lauksaimnieka statusu. Vēlos pateikties EP referentiem un prezidentvalstij Igaunijai par iesaistīšanos trialoga procesā un tajā ieguldīto darbu, kas nodrošināja, ka šie vienkāršošanas pasākumi lauksaimniekiem būs pieejami no 2018. gada 1. janvāra. Pagājušajā mēnesī pieņemtais Komisijas paziņojums par KLP ir vēl viens pierādījums tam, ka esam apņēmušies turpināt aizsākto virzību uz lielāku vienkāršošanu, kas tik ļoti nepieciešama mūsu lauksaimniekiem un visām ieinteresētajām personām.”

Plaša vēriena noteikumi

Daži no galvenajiem Omnibus regulā iekļautajiem uzlabojumiem ir šādi:

  • spēcīgāks atbalsts lauksaimnieku pozīcijai pārtikas aprites ķēdē. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vērtības sadales klauzulas būs jāapspriež par katru produktu atsevišķi un lauksaimniekiem pirmo reizi būs tiesības prasīt rakstisku līgumu (izņemot tirdzniecībā ar MVU);
  • vienkāršāki riska pārvaldības instrumenti, kuri iecerēti, lai palīdzētu lauksaimniekiem, un kuros ietilpst nozarspecifisks ienākumu stabilizācijas instruments un apdrošināšanas shēmu uzlabojumi, kas lauksaimniekiem, kuru produkcija vai ienākumi ir kritušies vismaz par 20 %, dos iespēju saņemt kompensāciju līdz 70 % apmērā;
  • skaidrāki noteikumi, kas reglamentē intervenci tirgos, tagad ļaus Komisijai strauji rīkoties, lai novērstu tirgus nepilnības, neizmantojot publisko intervenci vai privātās uzglabāšanas pasākumus;
  • lielākas iespējas dalībvalstīm izmantot brīvprātīgu saistīto atbalstu, lai palīdzētu konkrētām ekonomiski, sociāli un vidiski nozīmīgām nozarēm arī tad, ja tās nav skārusi krīze;
  • skaidrāki noteikumi par atbalstu lauksaimniekiem, jo īpaši lielāka elastība aktīva lauksaimnieka statusa noteikšanā un spēcīgāki stimuli gados jauniem lauksaimniekiem. Paredzēts papildu maksājumu pieaugums no 25 % līdz 50 %, un visiem gados jauniem lauksaimniekiem garantētas tiesības saņemt šos maksājumus par pilniem pieciem gadiem neatkarīgi no tā, kurā brīdī pirmo piecu gadu laikā pēc saimniecības izveidošanas tie piesakās uz šādiem maksājumiem;
  • uzlaboti pasākumi vides jomā, tostarp vienkāršāki noteikumi par kultūru dažādošanu un trīs jaunu ekoloģiski nozīmīgu platību veidu pievienošana, kas koncentrējas uz slāpekļsaistītājām kultūrām, nolūkā dot lauksaimniekiem un valstu iestādēm vairāk iespēju pielāgoties konkrētajiem apstākļiem.

Liekot skaidru uzsvaru uz elastīgākiem un mazāk birokrātiskiem noteikumiem, kā arī pievēršoties rezultātu uzlabošanai tādās svarīgās jomās kā vidiski pasākumi un atbalsts lauksaimniekiem, ar Omnibus regulu ierosinātās izmaiņas pilnībā atbilst jaunajai pieejai KLP pēc 2020. gada, kas izklāstīta nesenajā Paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni.

Pamatinformācija

Komisijas 2016. gada septembrī pieņemtais Omnibus regulas priekšlikums ietver virkni izmaiņu Finanšu regulā un grozījumus vairākās citās “izdevumu regulās”, tostarp četrās KLP regulās. Šo grozījumu mērķis ir panākt politikas īstenošanas vienkāršošanu, kas ir ļoti nepieciešama, ņemot vērā kopš jaunākās, 2013. gadā pieņemtās KLP reformas gūto pieredzi.

Pēc intensīvām sarunām četros trialogos, kas norisinājās 2017. gada vasarā un rudenī, Komisija, Eiropas Parlaments un Padome 2017. gada 12. oktobrī panāca vienošanos par lauksaimniecības noteikumiem. Ņemot vērā to, ka sarunas par citām Omnibus regulas priekšlikuma daļām vēl jāpabeidz un daudzas dalībvalstis ir izteikušas vēlmi pieņemtos priekšlikumus īstenot pēc iespējas drīzāk, Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies nodalīt Omnibus regulas lauksaimniecības noteikumus un pieņemt tos ar atsevišķu regulu, kam būtu jāstājas spēkā vēlākais 2018. gada 1. janvārī.

IP/17/5242

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar