Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Toliau paprastinama ES žemės ūkio politika

Briuselis, 2017 m. gruodžio 13 d.

2018 m. sausio 1 d. įsigalios daug pakeitimų, kuriais toliau paprastinama ir modernizuojama bendra žemės ūkio politika (BŽŪP).

Esminiai ES žemės ūkio taisyklių patobulinimai įsigalios 2018 m. sausio 1 d., nes Europos Parlamentas ir į Tarybą susirinkę žemės ūkio ministrai priėmė žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtą „Omnibus“ reglamento dalį. Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas ES biudžeto įgyvendinimą reguliuojantis finansinis reglamentas ir 15 teisėkūros procedūra priimamų sektoriams (įskaitant žemės ūkio sektorių) skirtų teisės aktų.

„Omnibus“ reglamentu, kuris yra naujausia iš Komisijos įgyvendinamų supaprastinimo ir modernizavimo priemonių, paprastinamos ir griežtinamos dabartinės įvairių žemės ūkio sričių – nuo rizikos valdymo iki paramos jauniesiems ūkininkams – ES taisyklės.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas pasakė: „Džiaugiuosi pokyčiais Europos Parlamente ir Taryboje – jais nutiesiamas kelias įgyvendinti daugeliui svarbių supaprastinimo priemonių, palengvinančių ūkininkų ir kitų BŽŪP naudos gavėjų gyvenimą. Čia priklauso ir svarbios finansinių priemonių taisyklių supaprastinimo sritys, rizikos valdymo priemonių tobulinimas ir lankstesnis „aktyvaus ūkininko“ nuostatos taikymas. Noriu padėkoti EP pranešėjams ir pirmininkaujančiai Estijai už atliktą svarbų vaidmenį ir sunkų darbą trišaliame procese siekiant užtikrinti, kad šios supaprastinimo priemonės būtų pradėtos taikyti ūkininkams 2018 m. sausio 1 d. Praėjusį mėnesį priimtas Komisijos komunikatas dėl BŽŪP yra dar vienas mūsų įsipareigojimo tęsti didesnio ir ūkininkams ir visiems suinteresuotiesiems subjektams labai reikalingo supaprastinimo veiklą įrodymas.“

Visapusiškos nuostatos

Tarp pagrindinių „Omnibus“ reglamentu padarytų patobulinimų yra:

  • ūkininkų pozicijos maisto tiekimo grandinėje sustiprinimas. Į naujas taisykles įtrauktos vertės pasidalijimo sąlygų nuostatos, dėl kurių su konkrečių produktų sektoriais bus deramasi atskirai, ir ūkininkams pirmą kartą suteikiama teisė reikalauti rašytinės sutarties (nebent prekiaujama su MVĮ);
  • paprastesnės rizikos valdymo priemonės ūkininkams paremti, įskaitant konkretaus sektoriaus pajamų stabilizavimo priemonę ir draudimo sistemų patobulinimus, dėl kurių ūkininkams, kurių gamyba arba pajamos sumažėjo bent 20 %, galės būti kompensuojama iki 70 % nuostolių;
  • aiškesnės intervencijos į rinkas taisyklės, kad Komisija galėtų greitai spręsti rinkos nepakankamumo problemas, nesinaudodama viešosios intervencijos arba privataus sandėliavimo priemonėmis;
  • didesnis valstybių narių lankstumas siekiant remti konkrečius ekonominės, socialinės ar aplinkosaugos svarbos turinčius sektorius taikant savanorišką susietąją paramą, net jei šiuose sektoriuose nejuntama krizė;
  • aiškesnės paramos ūkininkams taisyklės, visų pirma lanksčiau vartojant „aktyvaus ūkininko“ sąvoką ir labiau skatinant jaunuosius ūkininkus – papildomos išmokos padidinamos nuo 25 % iki 50 % ir visiems jauniesiems ūkininkams užtikrinama teisė į šias išmokas visą penkerių metų laikotarpį, nesvarbu, kuriuo pirmųjų penkerių metų nuo įsisteigimo laikotarpiu jie dėl šių išmokų kreipiasi;
  • patobulintos aplinkosaugos priemonės, įskaitant paprastesnes pasėlių įvairinimo taisykles, trijų naujų ekologiškai svarbių vietovių tipų pridėjimą, daugiausiai dėmesio skiriant azotą kaupiantiems augalams, – taip ūkininkams ir nacionalinės valdžios institucijoms suteikiama daugiau galimybių rinktis, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas.

„Omnibus“ reglamentu siūlomi pakeitimai, kuriais visų pirma siekiama taisykles padaryti lankstesnes ir ne tokias biurokratiškas ir pagerinti tokių pagrindinių sričių, kaip aplinkosaugos veiksmai ir parama ūkininkams, rezultatus, visiškai dera su nauju požiūriu į BŽŪP po 2020 m., išsamiai aprašytu naujausiame Komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“.

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo mėn. priimtą „Omnibus“ reglamento pasiūlymą sudaro įvairūs Finansinio reglamento pakeitimai ir kelių kitų išlaidas reglamentuojančių reglamentų, įskaitant keturis BŽŪP reglamentus, pakeitimai. Šiais pakeitimais siekiama padaryti labai reikalingus supaprastinimo veiksmus politikos įgyvendinimo srityje, naudojantis patirtimi, įgyta nuo paskutinės, 2013 m. atliktos BŽŪP reformos.

Po intensyvių derybų 2017 m. vasarą ir rudenį vykusiuose keturiuose trišaliuose dialoguose 2017 m. spalio 12 d. Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą dėl žemės ūkio nuostatų. Kadangi derybos dėl kitų „Omnibus“ reglamento dalių dar nebaigtos, o daugelis valstybių narių nori kuo greičiau įgyvendinti priimtus pasiūlymus, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė „Omnibus“ reglamento žemės ūkio srities nuostatas atskirti ir priimti jas kaip atskirą reglamentą, kuris turėtų įsigalioti ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.

IP/17/5242

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar