Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n maatalouspolitiikan sääntöjä yksinkertaistetaan entisestään

Bryssel 13. joulukuuta 2017

Muutoskokonaisuudella, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018, pyritään yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP)

EU:n maataloussääntöihin tehdyt huomattavat parannukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2018 maatalousministerien neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttyä niin kutsutun koontiasetuksen maataloutta ja maaseutua käsittelevän osion. Koontiasetuksella muutetaan EU:n budjetin toteuttamiseen sovellettavaa varainhoitoasetusta sekä 15:tä alakohtaista, muun muassa maataloutta koskevaa säädöstä.

Koontiasetuksella yksinkertaistetaan ja tehostetaan mitä erilaisimpia maatalouteen liittyviä EU:n nykyisiä sääntöjä aina riskienhallinnasta nuorille maanviljelijöille myönnettäviin tukiin. Kyseessä on viimeinen komission toteuttamasta yksinkertaistamis- ja nykyaikaistamistoimien sarjasta.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan ei peitellyt tyytyväisyyttään Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan vihreään valoon. ”Nyt tie on auki useille merkittäville yksinkertaistamistoimille, joilla helpotetaan maanviljelijöiden ja muiden YMP:n tuensaajien elämää. Tällaisia toimia ovat muun muassa rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen, riskinhallintavälineiden tehostaminen ja aktiiviviljelijää koskeva joustavuussäännös. Haluan kiittää Euroopan parlamentin esittelijöitä ja puheenjohtajavaltiota Viroa niiden roolista kolmikantamenettelyssä ja menettelyssä tekemästä kovasta työstä, jonka ansiosta yksinkertaistamistoimet hyödyttävät viljelijöitä 1. tammikuuta 2018 alkaen. Viime kuussa julkaistu komission tiedonanto yhteisestä maatalouspolitiikasta kertoo sekin komission halusta viedä eteenpäin maatalouspolitiikan yhä mittavampaa ja kipeästi kaivattua yksinkertaistamista EU:n viljelijöiden ja kaikkien sidosryhmien eduksi”, komissaari muotoilee.

Laaja-alaisia säännöksiä

Koontiasetuksen merkittävimpiin parannuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Viljelijöiden asemaa elintarvikkeiden toimitusketjussa tuetaan ponnekkaammin. Uudet säännöt sisältävät arvonjakamislausekkeita, joista voi neuvotella kaikilla tuotantoaloilla, ja viljelijät voivat ensi kertaa pyytää kirjallista sopimusta (paitsi kaupankäynnissä pk-yritysten kanssa).
  • Riskinhallinnan välineitä yksinkertaistetaan viljelijöiden auttamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa alakohtainen tulonvakautusväline sekä vakuutusjärjestelmiin tehdyt parannukset, joiden ansiosta viljelijöille, joiden tuotanto tai tulot ovat supistuneet vähintään 20 prosenttia, voidaan myöntää korvausta aina 70 prosenttiin asti.
  • Markkinainterventiota sääteleviä sääntöjä on selvennetty, minkä ansiosta komissio voi puuttua markkinahäiriöihin nopeasti ilman julkisiin interventio-ostoihin tai yksityisen varastoinnin toimenpiteisiin turvautumista.
  • Jäsenvaltioille annetaan enemmän joustovaraa tukea taloudellisesti, yhteiskunnallisesti tai ympäristöllisesti merkittäviä aloja vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen avulla silloinkin, kun alat eivät ole kriisissä.
  • Viljelijöille myönnettävän tuen sääntöjä selvennetään etenkin joustavoittamalla aktiiviviljelijän määritelmää sekä nuorille viljelijöille suunnatuilla nykyistä vahvemmilla kannustimilla niin, että lisämaksut nostetaan 25 prosentista 50 prosenttiin, sekä takaamalla kaikille nuorille viljelijöille oikeus näihin maksuihin täyden viiden vuoden ajan huolimatta siitä, missä vaiheessa maksuja anotaan viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana.
  • Ympäristötoimia on parannettu esimerkiksi yksinkertaistamalla viljelyn monipuolistamista koskevia sääntöjä sekä lisäämällä uusia ekologisen alan tyyppejä typpeä sitoville kasveille, minkä ansiosta viljelijät ja kansalliset viranomaiset voivat valita olosuhteisiin parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja.

Koontiasetuksessa ehdotetuilla muutoksilla pyritään ennen kaikkea joustavoittamaan sääntöjä ja vähentämään byrokratiaa sekä parantamaan tuloksia keskeisillä aloilla kuten ympäristötoimissa ja viljelijöiden tukemisessa. Ne ovat näin ollen täysin yhdenmukaisia YMP:hen vuoden 2020 jälkeen sovellettavan uuden lähestymistavan kanssa, joka esiteltiin hiljattain annetussa tiedonannossa ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta.

Tausta

Komission syyskuussa 2016 hyväksymä koontiasetusta koskeva ehdotus sisältää useita muutoksia varainhoitoasetukseen sekä muutoksia useisiin muihin varainkäyttöä koskeviin asetuksiin, kuten neljään YMP-asetukseen. Muutoksilla pyritään maatalouspolitiikan toteuttamisen paljon kaivattuun yksinkertaistamiseen YMP:n viimeisimmästä uudistuksesta vuonna 2013 saatujen kokemuksien pohjalta.

Käytyään kesällä ja syksyllä 2017 neljässä kolmikantakokouksessa intensiivisiä neuvotteluja komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun asetuksen maataloussäännöksistä 12. lokakuuta 2017. Koska koontiasetuksen muita osia koskevia neuvotteluja ei ole vielä saatettu päätökseen ja koska useat jäsenvaltiot haluavat panna sovitut ehdotukset täytäntöön, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät erottaa maataloussäännökset koontiasetuksesta ja hyväksyä ne itsenäisenä asetuksena, jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2018.

IP/17/5242

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar