Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi põllumajanduspoliitika eeskirjad muutuvad lihtsamaks

Brüssel, 13. detsember 2017

Alates 1. jaanuarist 2018 kehtima hakkavate muudatustega liigutakse hoogsalt lihtsama ja moodsama ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) suunas.

Kui põllumajanduseministrite nõukogus ja Euroopa Parlamendis võetakse vastu koondmääruse see osa, milles käsitletakse põllumajandust ja maaelu arengut, jõustuvad ELi põllumajanduseeskirjades tehtud ulatuslikud parandused 1. jaanuaril 2018. Koondmäärusega muudetakse ELi eelarve rakendamist reguleerivat finantsmäärust ning 15 valdkondlikku õigusakti, sealhulgas ka põllumajanduse valdkonnas kehtivaid õigusakte.

Selle määrusega lihtsustatakse ja tugevdatakse ELis kehtivaid eeskirju mitmes põllumajandusega seotud küsimuses alates põllumajandussektori riskijuhtimisest kuni noorte põllumajandustootjate toetamiseni. Tegemist on komisjoni rakendatud lihtsustamis- ja ajakohastamismeetmete seeria kõige uuema määrusega.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan lausus:Olen rõõmus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuste üle, mis aitavad sillutada teed mitme olulise lihtsustamismeetme rakendamiseks ning muudavad põllumeeste ja ka teiste ühtse põllumajanduspoliitika raames toetust saavate inimeste elu lihtsamaks. Tegemist on rahastamisvahendeid käsitlevate eeskirjade lihtsustamise, riskijuhtimismeetmete parandamise ja aktiivsetele põllumajandustootjatele pakutava paindlikkuse suurendamise oluliste aspektidega. Tahan tunnustada Euroopa Parlamendi raportööride ja Eesti kui eesistujariigi rolli selle kolmepoolse protsessi käigus ning kinnitada, et nad on teinud tublit tööd tagamaks, et need lihtsustamismeetmed on põllumajandustootjatele kättesaadavad alates 1. jaanuarist 2018. Eelmisel kuul vastuvõetud komisjoni teatis ühise põllumajanduspoliitika kohta on tõend sellest, et me teeme jätkuvalt tööd, et põllumajandustootjate ja kõigi sidusrühmade poolt pikisilmi oodatud lihtsustamismeetmed saaksid jõustuda.“

Laiaulatuslikud eeskirjad

Koondmääruses sisalduvad olulisemad parandused on järgmised.

  • Põllumajandustootjate positsioon toiduainete tarneahelas muutub kindlamaks. Uutes eeskirjades on sätestatud väärtuse jaotamise klauslid, mille üle peetakse läbirääkimisi iga tootesektori puhul ja mis annavad esmakordselt põllumajandustootjatele õiguse taotleda kirjaliku lepingu sõlmimist (v.a juhul, kui kaubeldakse VKEdega).
  • Lihtsustatud riskijuhtimismeetmed, sh sektoripõhine sissetuleku stabiliseerimise vahend ja paremad kindlustusskeemid, on põllumajandustootjatele kasulikud ja võimaldavad saada kuni 70% ulatuses hüvitisi tootjatel, kelle tootmine või sissetulek on vähenenud vähemalt 20%.
  • Turgudel sekkumist reguleerivad selgemad eeskirjad võimaldavad komisjonil turutõrgete korral kiiresti tegutseda, ilma et selleks oleks vaja kasutada riikliku sekkumise või eraladustamise meetmeid.
  • Liikmesriikidele pakutav suurem paindlikkus võimaldab toetada konkreetseid majanduse, ühiskonna või keskkonna seisukohast olulisi sektoreid vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse kaudu isegi siis, kui need sektorid ei ole kriisis.
  • Sätestatud on ka selgemad põllumajandustootjate toetamise eeskirjad, täpsemalt muudetakse aktiivsete põllumajandustootjate määratlus paindlikumaks ja noortele põllumajandustootjatele pakutavad stiimulid tõhusamaks (noortele tootjatele mõeldud täiendavaid hüvitisi on suurendatud 25%-lt 50%-le ja kõigile noortele tootjatele tagatakse õigus saada neid hüvitisi kokku viie aasta eest, arvestamata seda, kas nad taotlevad hüvitist ettevõtte loomisele järgneva esimese viie tegutsemisaasta jooksul).
  • Täiendatud on ka keskkonnameetmeid, sh on kehtestatud põllumajanduskultuuride mitmekesistamise lihtsamad eeskirjad ja lisatud kolm uut ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liiki. Neil maa-aladel keskendutakse lämmastikku siduvate põllukultuuride kasvatamisele ja nii saavad põllumajandustootjad ning liikmesriikide ametiasutused juurde võimalusi konkreetsete maa-alade eripäradega arvestamiseks.

Selge rõhk on asetatud paindlikumatele ja vähem bürokraatlikele eeskirjadele, samuti keskendutakse oluliste valdkondade, näiteks keskkonnameetmete ja põllumajandustootjate toetamise tõhustamisele, ning tänu sellele on koondmäärusega kavandatud muudatused väga hästi kooskõlas pärast 2020. aastat elluviidava ühise põllumajanduspoliitikaga, mille sisu avaldati hiljutises teatises „Toiduainetööstuse ja põllumajanduse tulevik“.

Taustteave

Koondmääruse ettepanek, mille komisjon võttis vastu 2016. aasta septembris, koosneb mitmest finantsmääruse ja muude kuludega seotud määruste, sh ÜPP määruse muudatustest. Nende muudatuste väga vajalik eesmärk oli lihtsustada põllumajanduspoliitika rakendamist, toetudes 2013. aastal vastuvõetud ÜPP reformist saadud kogemustele.

Pärast 2017. aasta suvel ja sügisel neljal korral toimunud kolmepoolseid intensiivseid läbirääkimisi jõudsid komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu põllumajandust käsitlevate sätete osas kokkuleppele 12. oktoobril 2017. Arvestades, et koondmääruse ettepaneku teiste osade üle peetavad läbirääkimised tuleb veel lõpule viia ja et mitmed liikmesriigid loodavad kokkulepitud ettepanekuid rakendama hakata niipea kui võimalik, leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku, et koondmääruses sisalduvad põllumajanduseeskirjad eraldatakse teistest eeskirjadest ja need võetakse vastu eraldiseisva määrusena, mis jõustub hiljemalt 1. jaanuaril 2018.

IP/17/5242

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar