Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Reglerne i EU's landbrugspolitik forenkles yderligere

Bruxelles, den 13. december 2017

Med en række ændringer, som træder i kraft den 1. januar 2018, fortsætter udviklingen i retning af en enklere og mere moderne fælles landbrugspolitik.

Den 1. januar 2018 træder store forbedringer af reglerne i EU's landbrugspolitik i kraft, efter at EU's ministerråd for landbrug og Europa-Parlamentet har vedtaget den del af den såkaldte "omnibusforordning", der vedrører landbrug og udvikling af landdistrikterne. Med forordningen ændres finansforordningen om gennemførelsen af EU's budget samt 15 sektorspecifikke retsakter, bl.a. inden for landbrug.

Omnibusforordningen forenkler og styrker gældende EU-regler på en lang række områder inden for landbrug, fra risikostyring til støtte til unge landbrugere, og er den seneste i en række forenklings- og moderniseringsforanstaltninger, som Kommissionen gennemfører eller har gennemført.

Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan udtaler: "Jeg glæder mig over udviklingen i Europa-Parlamentet og Rådet, som baner vejen for gennemførelsen af en række væsentlige forenklingsforanstaltninger, som skal gøre livet lettere for landbrugerne og andre modtagere af støtte fra den fælles landbrugspolitik. Der er tale om vigtige områder som forenkling af reglerne for finansielle instrumenter, forbedrede risikostyringsværktøjer og større fleksibilitet, hvad angår bestemmelsen om aktive landbrugere. Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af den rolle, som Europa-Parlamentets ordførere og det estiske formandskab har spillet, og det store stykke arbejde, de har ydet i løbet af trilogprocessen for at sikre, at disse forenklingsforanstaltninger er til rådighed for landbrugerne fra den 1. januar 2018. Vedtagelsen af Kommissionens meddelelse om den fælles landbrugspolitik i sidste måned er et yderligere bevis på vores tilsagn om at fortsætte dagsordenen med mere og stærkt påkrævet forenkling for landbrugere og alle interessenter."

Vidtgående bestemmelser

De vigtigste forbedringer i omnibusforordningen er bl.a.:

  • Mere støtte til landbrugernes position i fødevareforsyningskæden. De nye regler gør det muligt at forhandle værdifordelingsbestemmelser for hver produktsektor og giver for første gang landbrugerne ret til at bede om en skriftlig kontrakt (undtagen for handel med små og mellemstore virksomheder)
  • Enklere risikostyringsværktøjer til at hjælpe landbrugerne, herunder et sektorspecifikt indkomststabiliseringsredskab og forbedringer af forsikringsordninger, som giver mulighed for erstatning på op til 70 % til landbrugere, hvis produktion eller indkomst reduceres med mindst 20 %
  • Klarere regler for markedsinterventioner, som giver Kommissionen mulighed for at gribe ind og afhjælpe markedssvigt uden at være nødt til at anvende offentlige interventionsforanstaltninger eller foranstaltninger vedrørende privat oplagring
  • Mere fleksibilitet for medlemsstaterne til at støtte specifikke økonomisk, socialt eller miljømæssigt vigtige sektorer gennem frivillig koblet støtte, selv når sektorerne ikke er i krise
  • Klarere regler for landbrugere, særlig gennem mere fleksibilitet, for så vidt angår definitionen af aktive landbrugere, og stærkere incitamenter for unge landbrugere. Derudover øges de supplerende betalinger fra 25 % til 50 %, og alle unge landbrugere får garanti for, at de har ret til betalingerne i fem hele år, uanset hvornår de ansøger om dem inden for de første fem år efter at have etableret sig
  • Forbedrede miljøforanstaltninger, herunder enklere regler om afgrødediversificering og tilføjelsen af tre nye typer økologiske fokusområder med fokus på kvælstofbindende afgrøder, som giver landbrugerne og de nationale myndigheder flere muligheder for tilpasning til de særlige omstændigheder, der gælder for dem.

Med klar vægt på mere fleksible og mindre bureaukratiske regler såvel som fokus på forbedring af resultaterne på vigtige områder som f.eks. miljøhandling og støtte til landbrugere er de ændringer, der foreslås i omnibusforordningen fuldt ud på linje med den nye tilgang til den fælles landbrugspolitik efter 2020, som er fastsat i meddelelsen om "Fremtiden for fødevarer og landbrug".

Baggrund

Omnibusforslaget, som Kommissionen vedtog i september 2016, indeholder en række ændringer af finansforordningen og af et antal andre udgiftsforordninger, herunder de fire forordninger om den fælles landbrugspolitik. Ændringerne tager sigte på at gennemføre den stærkt påkrævede forenkling af gennemførelsen af politikken på baggrund af de erfaringer, der var blevet gjort siden den sidste reform af den fælles landbrugspolitik, som blev vedtaget i 2013.

Efter intensive forhandlinger i fire triloger i løbet af sommeren og efteråret 2017 indgik Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet den 12. oktober 2017 en aftale om landbrugsbestemmelserne. I betragtning af, at forhandlingerne om de øvrige dele af omnibusforslaget endnu ikke er afsluttet, og eftersom mange medlemsstater ønsker at indføre de aftalte forslag snarest muligt, blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om at skille landbrugsbestemmelserne i omnibusforslaget ud og vedtage dem som en særskilt forordning, der træder i kraft senest den 1. januar 2018.

IP/17/5242

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar