Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Další zjednodušení pravidel zemědělské politiky EU

Brusel 13. prosince 2017

Řada změn, které mají vstoupit v platnost 1. ledna 2018, má dále zjednodušit a zmodernizovat společnou zemědělskou politiku (SZP).

Hlavní zlepšení pravidel pro zemědělství v EU vstoupí v platnost 1. ledna 2018 poté, co Rada ministrů ve složení pro zemědělství a Evropský parlament přijaly část tzv. souhrnného nařízení věnovanou zemědělství a rozvoji venkova. Tímto nařízením se mění finanční nařízení upravující plnění rozpočtu EU a dalších 15 odvětvových legislativních aktů, mj. i v oblasti zemědělství.

Souhrnné nařízení zjednodušuje a zpřísňuje stávající pravidla EU v široké škále otázek od řízení rizik po podporu pro mladé zemědělce a je poslední z řady opatření ke zjednodušení a modernizaci, která Komise realizuje.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Vítám krok Evropského parlamentu a Rady, který otevřel cestu k provádění řady významných zjednodušujících opatření, jimiž se ulehčí život zemědělcům a dalším příjemcům SZP. Patří k nim významné oblasti zjednodušení pravidel pro finanční nástroje, zlepšení nástrojů pro řízení rizik a větší flexibilita pro ustanovení o aktivních zemědělcích. Chtěl bych vyzdvihnout úlohu a tvrdou práci zpravodajů EP a estonského předsednictví během trialogu, díky nimž budou tato zjednodušující opatření zemědělcům k dispozici od 1. ledna 2018. Skutečnost, že Komise minulý měsíc přijala sdělení o SZP, je dalším důkazem našeho odhodlání pokračovat v práci na větším a tolik potřebném zjednodušení pravidel pro naše zemědělce a všechny zúčastněné strany.“

Dalekosáhlá ustanovení

Mezi klíčová zlepšení souhrnného nařízení patří:

  • silnější podpora postavení zemědělců v rámci potravinového dodavatelského řetězce. Nová pravidla budou rovněž zahrnovat možnost, aby si každé výrobní odvětví sjednalo doložky o sdílení hodnot, a poprvé poskytují zemědělcům právo požádat o písemnou smlouvu (ledaže obchodují s malými a středními podniky),
  • jednodušší nástroje řízení rizik na pomoc zemědělcům, včetně odvětvového nástroje ke stabilizaci příjmu a zlepšených systémů pojištění, které zemědělcům, jejichž produkce nebo výnosy se snížily alespoň o 20 %, umožní náhradu až do výše 70 %,
  • jasnější pravidla pro intervenční opatření na trzích, která Komisi umožní jednat rychle a řešit selhání trhu, aniž by bylo nutné využívat veřejné intervence nebo opatření pro soukromé skladování,
  • větší flexibilita pro členské státy na podporu konkrétních odvětví hospodářského, sociálního či environmentálního významu prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci, a to i v případě, že tato odvětví nejsou v krizi,
  • jasnější pravidla týkající se podpory pro zemědělce, zejména prostřednictvím větší flexibility, pokud jde o definici aktivního zemědělce, a silnější pobídky pro mladé zemědělce, přičemž dodatečné platby se zvýší z  25 % na 50 % a všem mladým zemědělcům se zaručí nárok na tyto platby v období pěti let bez ohledu na to, kdy o ně během prvních pěti let od začátku své činnosti požádají,
  • kvalitnější environmentální opatření, včetně jednodušších pravidel týkajících se diverzifikace plodin, a přidání třech nových druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu zaměřených na plodiny, které vážou dusík, čímž zemědělci a vnitrostátní orgány získají více možností, jak co nejlépe řešit svou konkrétní situaci.

Změny navržené v souhrnném nařízení kladou jasný důraz na pružnější a méně byrokratická pravidla a zaměřují se na zlepšení výsledků v klíčových oblastech, jako je životní prostředí a podpora zemědělců, a jsou plně v souladu s novým přístupem k SZP po roce 2020, jak je uvedeno v nedávném sdělení o budoucnosti potravinářství a zemědělství.

Souvislosti

Souhrnné nařízení, které Komise přijala v září 2016, zahrnuje několik změn finančního nařízení a změny několika dalších nařízení o výdajích, včetně čtyř nařízení o SZP. Po zkušenostech získaných od poslední reformy SZP v roce 2013 mají tyto změny přinést tolik potřebné zjednodušení provádění politiky.

Po intenzivních jednáních ve čtyřech trialozích během léta a podzimu 2017 Komise, Evropský parlament a Rada dosáhly 12. října 2017 dohody o zemědělských ustanoveních. Vzhledem k tomu, že jednání o dalších částech souhrnného nařízení stále ještě nejsou u konce a že mnoho členských států by chtělo odsouhlasené návrhy provádět co nejdříve, Evropský parlament a Rada se dohodly na tom, že zemědělská ustanovení budou od souhrnného nařízení oddělena a že je přijmou jako samostatné nařízení, které vstoupí v platnost nejpozději 1. ledna 2018.

IP/17/5242

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar