Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Селскостопанската политика на ЕС ще бъде допълнително опростена

Брюксел, 13 декември 2017 r.

От 1 януари 2018 г. ще влязат в сила редица изменения в общата селскостопанска политика (ОСП), с които тя ще бъде опростена и актуализирана.

Преработените и подобрени правила за селското стопанство на ЕС влизат в сила на 1 януари 2018 г. след приемането им от Съвета на министрите на селското стопанство и развитието на селските райони и Европейския парламент в рамките на т.нар. регламент „Омнибус“. Регламентът „Омнибус“ изменя финансовата уредба, свързана с изпълнението на бюджета на ЕС, както и 15 секторни законодателни акта, включително в областта на селското стопанство.

„Омнибус“ опростява и укрепва съществуващите разпоредби на ЕС в широк кръг области — от управлението на риска в селското стопанство до подкрепата за младите земеделски стопани, и представлява най-новата от поредицата мерки за опростяване и модернизиране, предприети от Комисията.

Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Приветствам приетите от Европейския парламент и Съвета промени, които проправят пътя за прилагането на редица сериозни мерки за опростяване и улесняване на ежедневието на земеделските стопани и други бенефициери по ОСП. Сред тях са такива важни изменения като опростяване на правилата за финансовите инструменти, усъвършенстване на инструментите за управление на риска и по-голяма гъвкавост при прилагането на разпоредбите за активни земеделски стопани. Бих искал да благодаря на докладчиците на ЕП и на Естонското председателство за положените сериозни усилия по време на тристранния процес, за да може опростените мерки да бъдат разположение на земеделските стопани от 1 януари 2018 г. Приемането миналия месец на съобщението на Комисията относно ОСП е допълнително доказателство за нашия ангажимент да продължим да работим по програмата за внасянето на така необходимото по-мащабно опростяване на правилата за нашите земеделски стопани и за всички заинтересовани страни.“

Разпоредби, обхващащи широк кръг области

Сред основните подобрения, включени в „Омнибус“, са:

  • По-голяма подкрепа за позицията на земеделските стопани във веригата за доставка на храни. Новите правила също така предвиждат клаузи за поделяне на стойността, които трябва да бъдат договорени от всеки продуктов сектор и които предоставят на земеделските стопани правото да поискат писмен договор за първи път (ако не търгуват с МСП);
  • Опростяване на инструментите за управление на риска, за да се помогне на земеделските стопани, включително чрез специфичен за сектора инструмент за стабилизиране на доходите и подобрени застрахователни схеми, да получават компенсация в размер до 70 %, когато продукцията или доходът е намалял с най-малко 20 %;
  • По-ясни правила за пазарните интервенции, които да позволяват на Комисията да предприема бързи действия за преодоляване на неефективността на пазара, без да се прибягва до мерките за публична интервенция или частно складиране;
  • По-голяма гъвкавост за държавите членки при оказването на подкрепа на специфични сектори от икономическо, социално или екологично значение чрез доброволно, обвързано с производството подпомагане, дори когато тези сектори не са в криза;
  • По-ясни правила за подкрепа за земеделските стопани, по-специално чрез по-голяма гъвкавост по отношение на определението за активни земеделски стопани и по-силни стимули за младите земеделски стопани чрез увеличаване на допълнителните плащания от 25 % на 50 %, както и гарантиране на правото на всички млади земеделски стопани на пълни плащания за петгодишен период, независимо от това кога са кандидатствали за тях в рамките на първите пет години от започването на дейността;
  • Подобрени екологични мерки, включително опростяване на правилата относно диверсификацията на културите и добавяне на три нови вида екологично насочени площи с акцент върху културите, обогатяващи почвата с азот, които дават повече възможности на земеделските стопани и националните органи да се съобразят с конкретните обстоятелства.

С ясен акцент върху по-гъвкавите и по-малко бюрократични правила, както и върху подобряването на резултатите в ключови области като действията в областта на околната среда и подкрепата за земеделските стопани, предложените чрез „Омнибус“ промени са в пълно съответствие с новия подход по отношение на ОСП след 2020 г., изложен в неотдавнашното Съобщение „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“.

История на досието

Приетото от Комисията през септември 2016 г. предложение „Омнибус“ включва редица промени във Финансовия регламент и изменение на други нормативни актове, включително четирите регламента, свързани с ОСП. Тези изменения имат за цел да постигнат така необходимото опростяване на изпълнението на политиката, като се има предвид опитът, придобит след последната реформа на ОСП от 2013 г.

След интензивни преговори в рамките на четири тристранни срещи през лятото и есента на 2017 г., на 12 октомври беше постигнато споразумение между Комисията, Европейския парламент и Съвета във връзка със селскостопанските разпоредби. Като се има предвид, че все още не са приключили преговорите по други части от предложението „Омнибус“ и желанието на много държави членки да приложат договорените предложения възможно най-скоро, Европейският парламент и Съветът се съгласиха да разделят разпоредбите относно селското стопанство в „Омнибус“ и да ги приемат като отделен регламент, който да влезе в сила най-късно на 1 януари 2018 г.

IP/17/5242

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar