Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mer insyn i EU-beslut: nytt register för delegerade akter

Bryssel den 13 december 2017

Ett nytt onlineregister, som togs i bruk den 12 december, gör det lättare att hitta och spåra EU-beslut som tagits i form av delegerade akter.

Det är viktigt att allmänheten och intresserade parter kan följa denna del av EU:s beslutsprocess. Europaparlamentet, rådet och kommissionen har därför lanserat ett nytt gemensamt onlineregister så att alla lätt kan söka och hitta delegerade akter som hänger samman med ett visst ämne eller viss lagstiftning.

– I dag uppfyller vi ännu ett mål i kommissionens agenda för bättre lagstiftning och vårt gemensamma åtagande med Europaparlamentet och rådet att skapa bättre lagar för EU:s invånare, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Genom det onlineregister som vi lanserar i dag skapar vi ett öppnare EU och ger insyn i hur vi antar tekniska regler för att genomföra vår politik.

– Tack vare registret kan EU:s invånare följa beslutsprocessen om delegerade akter, säger Europaparlamentets talman Antonio Tajani. Processen kan förfalla mycket teknisk, men kan också vara politiskt känslig. Registret är ett svar på det krav som parlamentet länge ställt om att föra EU:s beslut närmare invånarna och ge mer insyn i EU:s institutioner och lagstiftning.

– Det måste bli lättare för EU:s invånare att ta del av EU:s beslutsprocess, säger Matti Maasikas, vice EU-minister i ordförandelandet Estland. Jag är glad att det nya register som lanseras i dag gör det lättare för alla att följa hur delegerade akter antas. Det är i linje med vårt mål att öka insynen i EU-institutionernas arbete.

Det nya interinstitutionella registret för delegerade akter ger en komplett översikt över livscykeln för denna process. Användare kan söka efter delegerade akter och följa deras utveckling, allt från planeringen i EU-kommissionen till publiceringen i EU:s officiella tidning. Registret visar också de olika etapperna i Europaparlamentet och rådet samt arbetet i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter. Registret ökar insynen i beslutsprocessen eftersom det samlar information om delegerade akter på ett enda ställe och gör det lättare att söka efter uppgifter om akterna. Användare kan också prenumerera på och få meddelanden om delegerade akter som de är intresserade av.

Delegerade akter används för att komplettera eller ändra EU-lagar. De används mest inom ekonomi, jordbruk, miljö och folkhälsa, inre marknaden samt handel. De utgör ett slags sekundär lagstiftning som t.ex. används för att uppdatera tekniska krav i lagstiftningen. Europaparlamentet och rådet ger kommissionen befogenhet att utarbeta utkast till delegerade akter som de i sin tur får ta ställning till. Parlamentet och rådet kan förkasta utkast till delegerade akter.

Bakgrund

Den 15 mars 2016 antog de tre EU-institutionerna ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning på grundval av ett förslag från EU-kommissionen som lades fram i agendan för bättre lagstiftning i maj 2015. Avtalet innebär förändringar i hela den politiska beslutsprocessen, från samråd och konsekvensbedömningar till antagande, genomförande och utvärdering av EU-lagstiftningen. Enligt avtalet åtar sig de tre institutionerna att senast vid utgången av 2017 upprätta ett gemensamt funktionellt register över delegerade akter, som på ett välstrukturerat och användarvänligt sätt tillhandahåller information i syfte att öka öppenheten, underlätta planeringen och möjliggöra spårbarhet i de olika skedena av en delegerad akts livscykel. I och med dagens lansering av registret har vi uppfyllt vårt åtagande.

Mer information

Registret över delegerade akter

Interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

Broschyr om registret över delegerade akter

IP/17/5221

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar