Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Več preglednosti pri odločanju v EU: nov register delegiranih aktov

Bruselj, 13. decembra 2017

Novi spletni register, ki je začel delovati v torek, 12. decembra, bo olajšal iskanje in sledenje odločitev EU, sprejetih v obliki delegiranih aktov.

Da bi javnost in zainteresirane strani lahko sledile temu delu postopka odločanja v EU, Evropski parlament, Svet in Evropska komisija uvajajo novi skupni spletni register, da bo lahko vsakdo z lahkoto poiskal delegirane akte, povezane z določeno temo ali zakonom.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Danes ponovno uresničujemo agendo Komisije za boljše pravno urejanje in skupno zavezo s Parlamentom in Svetom o boljši pripravi zakonodaje za evropske državljane. Z uvedbo tega novega spletnega registra prispevamo k večji preglednosti EU in omogočamo vpogled v postopek sprejemanja tehničnih pravil za izvajanje naših politik.“

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je povedal: „Register bo državljanom omogočal spremljanje postopka odločanja o delegiranih aktih, ki se pogosto zdijo tehnični, vendar so lahko ravno tako politično občutljivi. Register je odgovor na dolgoletno zahtevo Parlamenta, naj se sprejemanje odločitev v EU bolj približa državljanom in s tem zagotovi večja preglednost institucij in zakonodaje EU.“

Namestnik ministra za evropske zadeve Matti Maasikas je v imenu estonskega predsedstva Sveta dejal: „Postopek odločanja v EU mora postati dostopnejši državljanom. Veseli me, da bo danes uvedeni register olajšal spremljanje postopka, po katerem se sprejemajo delegirani akti, saj je to v skladu z našim ciljem, da povečamo preglednost dela institucij EU.“

Novi medinstitucionalni register delegiranih aktov nudi celovit pregled vseh faz tega postopka. Uporabnikom omogoča, da poiščejo delegirane akte in sledijo njihovemu razvoju od faze načrtovanja, ki poteka pri Evropski komisiji, pa vse do končne objave v Uradnem listu. Register prav tako prikazuje korake, ki jim sledita Evropski parlament in Svet, ter delo strokovnih skupin Komisije, ki sodelujejo pri pripravi delegiranih aktov. Register povečuje preglednost postopka odločanja, saj je točka „vse na enem mestu“ za delegirane akte, kjer je mogoče preprosto najti vse pomembne informacije. Uporabnikom prav tako omogoča, da se naročijo na obvestila glede napredka pri konkretnih delegiranih aktih, ki jih zanimajo.

Delegirani akti se uporabljajo za dopolnitev ali spremembo zakonov EU. Najpogostejši so na področju gospodarstva, kmetijstva, okolja in javnega zdravja, enotnega trga in trgovine. So vrsta sekundarne zakonodaje, ki se uporablja na primer za posodobitev tehničnih zahtev v zakonodaji. Parlament in Svet pooblastita Komisijo, da pripravi osnutke delegiranih aktov, ki jima jih nato predloži. Parlament in Svet lahko osnutke delegiranih aktov tudi zavrneta.

Ozadje

Tri institucije EU so se 15. marca 2016 dogovorile o Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, ki temelji na predlogu Evropske komisije, predstavljenem v okviru agende za boljše pravno urejanje iz maja 2015. Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje določa spremembe v celotnem ciklu priprave politik, od posvetovanj in ocene učinka do sprejetja, izvajanja in vrednotenja zakonodaje EU. V medinstitucionalnem sporazumu so se vse tri institucije zavezale, da bodo najpozneje do konca leta 2017 vzpostavile skupni funkcionalni register delegiranih aktov z dobro urejenimi informacijami, ki bodo predstavljene na uporabniku prijazen način, da bi tako izboljšale preglednost, olajšale načrtovanje in omogočile sledljivost v vseh različnih fazah življenjskega cikla delegiranega akta. Današnja uvedba registra uresničuje to zavezo.

Več informacij

Register delegiranih aktov

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Letak o registru delegiranih aktov

IP/17/5221

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar