Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Większa przejrzystość podejmowania unijnych decyzji: nowy rejestr aktów delegowanych

Bruksela, 13 grudnia 2017 r.

Nowy internetowy rejestr, który zaczął działać we wtorek 12 grudnia, ułatwi wyszukiwanie i śledzenie unijnych decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego.

Aby ułatwić ogółowi społeczeństwa i zainteresowanym stronom śledzenie tej części procesu podejmowania unijnych decyzji, trzy instytucje: Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska uruchomiły nowy wspólny internetowy rejestr, dzięki któremu łatwo można wyszukać akty delegowane dotyczące pewnej tematyki lub powiązane z jakimś aktem prawnym.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, powiedział: Dziś po raz kolejny realizujemy założenia programu lepszego stanowienia prawa Komisji i wywiązujemy się z podjętego wspólnie z Parlamentem i Radą zobowiązania do zapewnienia obywatelom Europy lepszych uregulowań prawnych. Uruchamiając dziś nowy internetowy rejestr sprawiamy, że procedury unijne stają się bardziej przejrzyste i tworzymy nowe możliwości w procedurze przyjmowania przepisów technicznych służących realizacji naszych założeń polityczynych.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani dodał: Rejestr umożliwi obywatelom śledzenie procesu legislacyjnego w odniesieniu do aktów delegowanych, które wydają się techniczne, ale często dotyczą również kwestii wrażliwych z politycznego punktu widzenia. Uruchomienie rejestru stanowi odpowiedź na wysuwane od dawna przez Parlament żądanie, aby uczynić unijny proces podejmowania decyzji bardziej zrozumiałym dla obywateli i dzięki temu nadać większą przejrzystość instytucjom i przepisom UE.

Występujący w imieniu estońskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej wiceminister ds. Unii Europejskiej, Matti Maasikas stwierdził: Unijny proces podejmowania decyzji musi być bardziej dostępny dla obywateli. Cieszę się, że uruchomiony dzisiaj rejestr ułatwi wszystkim śledzenie procesu przyjmowania aktów delegowanych. Jest to zgodne z założonym przez nas celem, aby prace unijnych instytucji były bardziej przejrzyste.

Nowy międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych pozwala śledzić wszystkie etapy tego procesu. Umożliwia on użytkownikom wyszukiwanie i śledzenie aktów delegowanych na poszczególnych etapach ich opracowywania – od fazy początkowej, gdy są one planowane przez Komisję Europejską, aż po ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym. Przedstawione są w nim również poszczególne działania podejmowane przez Parlament Europejski i Radę, a także prace grup eksperckich Komisji zaangażowanych w przygotowanie aktów delegowanych. Dzięki rejestrowi wzrasta przejrzystość procesu podejmowania unijnych decyzji, ponieważ można w nim łatwo znaleźć wszystkie istotne informacje dotyczące aktów delegowanych. Użytkownicy mogą się zarejestrować i otrzymywać powiadomienia o aktach delegowanych, które ich interesują.

Akty delegowane uzupełniają lub zmieniają przepisy UE. Najczęściej dotyczą one ekonomii, rolnictwa, środowiska i zdrowia publicznego, jednolitego rynku i handlu. Są to akty prawa wtórnego, wykorzystywane np. do aktualizacji wymogów technicznych. Parlament i Rada nadają Komisji uprawnienia do sporządzania projektów aktów delegowanych, które następnie są im przedstawiane. Parlament i Rada mogą odrzucić projekty aktów delegowanych.

Przebieg procedury

W dniu 15 marca 2016 r. trzy unijne instytucje zawarły Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, w oparciu o wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony w maju 2015 w ramach programu lepszego stanowienia prawa. W tym porozumieniu międzyinstytucjonalnym określono zmiany dotyczące całego cyklu kształtowania polityki, od konsultacji i oceny wpływu po przyjęcie, wdrożenie i ocenę przepisów UE. W ramach wspomnianego porozumienia trzy instytucje zobowiązały się do utworzenia, najpóźniej do końca 2017 r., wspólnego funkcjonalnego rejestru aktów delegowanych, który dostarczy uporządkowane informacje w sposób przyjazny dla użytkowników w celu podniesienia przejrzystości, ułatwienia planowania i umożliwienia śledzenia cyklu życia aktu delegowanego na wszystkich jego etapach. Dziś, uruchamiając rejestr, instytucje wywiązują się z tego zobowiązania.

Dodatkowe informacje:

Rejestr aktów delegowanych:

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Broszura dotycząca rejestru aktów delegowanych

IP/17/5221

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar