Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Lielāka pārredzamība ES lēmumu pieņemšanas procesā – jauns deleģēto aktu reģistrs

Briselē, 2017. gada 13. decembrī

Pateicoties otrdien, 12. decembrī, atklātam jaunam tiešsaistes reģistram, tagad būs vieglāk atrast ES lēmumus, kas pieņemti kā deleģētie akti, un sekot tiem līdzi.

Lai palīdzētu sabiedrībai un ieinteresētajām personām sekot līdzi šai ES lēmumu pieņemšanas procesa daļai, Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija atklāj jaunu tiešsaistes reģistru, lai ikviens varētu ērti meklēt un atrast deleģētos aktus, kuri saistīti ar kādu konkrētu tematu vai tiesību aktu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: "Šodien mēs atkal pildām Komisijas labāka regulējuma programmu un mūsu kopīgi ar Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemto apņemšanos par labāku likumdošanas procesu Eiropas iedzīvotāju labā. Atklājot šodien šo jauno tiešsaistes reģistru, mēs padarām Eiropas Savienību pārredzamāku un paveram iespējas īstenot procesu tehnisko noteikumu pieņemšanai, lai ieviestu dzīvē mūsu politikas virzienus."

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni teica: “Reģistrs ļaus iedzīvotājiem sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kuri, šķiet, bieži vien ir tehniski, taču var būt arī politiski sensitīvi. Tā ir atbilde Eiropas Parlamenta jau sen izteiktajai prasībai tuvināt ES lēmumu pieņemšanas procesu iedzīvotājiem un tādējādi padarīt ES iestādes un ES tiesību aktus pārredzamākus."

ES lietu ministra vietnieks Mati Māzikass Padomes prezidentvalsts Igaunijas vārdā sacīja: "ES lēmumu pieņemšanas procesam ir jākļūst pieejamākam iedzīvotājiem. Esmu gandarīts, ka, pateicoties jaunajam, šodien atklātajam reģistram, ikvienam būs vienkāršāk sekot līdzi deleģēto aktu pieņemšanai. Tas atbilst mūsu mērķim ieviest lielāku pārredzamību ES iestāžu darbā."

Jaunais deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs sniedz pilnīgu pārskatu par šā procesa dažādiem posmiem. Tas ļauj lietotājiem meklēt deleģētos aktus un sekot līdzi to izstrādei – sākot no plānošanas posma, ko veic Eiropas Komisija, līdz pat šo aktu galīgajai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Reģistrs arī parāda dažādās darbības, ko veic Eiropas Parlaments un Padome, kā arī darbu Komisijas ekspertu grupās, kuras iesaistītas deleģēto aktu sagatavošanā. Reģistrs palielina lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību, jo tas piedāvā tādu vienotā kontaktpunkta risinājumu deleģēto aktu jomā, kurā var ērti atrast visu attiecīgo informāciju. Tas ļauj lietotājiem arī abonēt un saņemt paziņojumus par konkrētu, viņus interesējošu deleģēto aktu izstrādi.

Deleģētie akti tiek izmantoti, lai papildinātu vai grozītu ES tiesību aktus. Tie visbiežāk ir izplatīti ekonomikas, lauksaimniecības, vides un sabiedrības veselības, vienotā tirgus un tirdzniecības jomā. Tie ir sekundāro tiesību aktu paveids, kurus izmanto, piemēram, lai atjauninātu tiesību aktos izklāstītās tehniskās prasības. Eiropas Parlaments un Padome pilnvaro Komisiju izstrādāt deleģēto aktu projektus, kurus tā tad iesniedz šīm abām iestādēm. Eiropas Parlaments un Padome var noraidīt deleģēto aktu projektus.

Konteksts

Trīs iepriekš minētās ES iestādes 2016. gada 15. martā vienojās par Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, balstoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts 2015. gada maijā pieņemtās labāka regulējuma programmas ietvaros. Šajā Iestāžu nolīgumā ir paredzētas izmaiņas visā politikas veidošanas ciklā – no ES tiesību aktu apspriešanas un ietekmes novērtējuma līdz pat to pieņemšanai, īstenošanai un izvērtēšanai. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu trīs minētās ES iestādes apņēmās ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām izveidot deleģēto aktu kopīgu funkcionālu reģistru, kurā informācija ir sniegta labi strukturētā un lietotājdraudzīgā veidā, lai tādējādi palielinātu pārredzamību, atvieglotu plānošanu un nodrošinātu visu deleģētā akta dzīves cikla dažādo posmu izsekojamību. Ar šodien atklāto reģistru tiek izpildīta šī apņemšanās.

Plašāka informācija

Deleģēto aktu reģistrs

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu

Buklets par deleģēto aktu reģistru

IP/17/5221

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar