Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Skaidresnis ES sprendimų priėmimo procesas. Naujasis deleguotųjų aktų registras

Briuselis, 2017 m. gruodžio 13 d.

Antradienį, gruodžio 12 d., pradėjęs veikti naujas internetinis registras leis paprasčiau surasti ir atsekti ES sprendimus, priimtus deleguotųjų aktų forma.

Siekdami padėti visuomenei ir suinteresuotiesiems subjektams stebėti šią ES sprendimų priėmimo proceso dalį, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pristato naują bendrą internetinį registrą, kuriame kiekvienas galės nesunkiai atlikti su tam tikra tema ar teisės aktu susijusių deleguotųjų aktų paiešką ir tuos aktus surasti.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas nurodė: „Šiandien vėl pasistūmėta įgyvendinant Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę ir kartu su Europos Parlamentu ir Taryba prisiimtą bendrą įsipareigojimą Europos piliečiams gerinti teisėkūrą. Šiandien pradėdami šio naujo registro darbą, darome Europos Sąjungą skaidresnę ir atveriame duris mūsų politikos įgyvendinimo techninių taisyklių priėmimo procesui.“

Europos Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani pareiškė: „Registras leis piliečiams stebėti sprendimų dėl deleguotųjų aktų priėmimo procesą, kuris neretai atrodo techninis, bet taip pat gali būti politiškai opus. Jis yra atsakas į daug ankstesnį Europos Parlamento prašymą ES sprendimų priėmimo procesą priartinti prie piliečių, taip padidinant ES institucijų ir ES teisės skaidrumą.“

Tarybai pirmininkaujančios Estijos vardu ES reikalų ministro pavaduotojas Matti Maasikasas teigė: „ES sprendimų priėmimo procesas turi tapti prieinamesnis piliečiams. Džiaugiuosi, kad šiandien pradėjęs veikti naujasis registras leis visiems paprasčiau stebėti deleguotųjų aktų priėmimo procesą. Tai atitinka mūsų tikslą didinti ES institucijų darbo skaidrumą.“

Naujasis institucijų deleguotųjų aktų registras leidžia susidaryti išsamų viso šio proceso ciklo vaizdą. Jame naudotojai gali ieškoti deleguotųjų aktų ir stebėti jų rengimo eigą nuo planavimo Europos Komisijoje etapo iki pat galutinės redakcijos paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Be to, registre matyti, kokių priemonių ėmėsi Europos Parlamentas ir Taryba ir ką nuveikė Komisijos ekspertų grupės, dalyvavusios rengiant deleguotuosius aktus. Registras suteikia vieną bendrą prieigą prie deleguotųjų aktų – jame galima nesunkiai rasti visą reikšmingą informaciją, taigi užtikrinama, kad sprendimų priėmimo procesas būtų skaidresnis. Jo naudotojai taip pat gali užsiprenumeruoti ir gauti pranešimus apie konkrečių juos dominančių deleguotųjų aktų rengimo eigą.

Deleguotaisiais aktais papildomi ar iš dalies keičiami ES teisės aktai. Dažniausiai šie aktai priimami ekonomikos, žemės ūkio, aplinkos ir visuomenės sveikatos, bendrosios rinkos ir prekybos srityse. Tai antrinės teisės aktai, kuriais, pavyzdžiui, atnaujinami teisės aktuose nustatyti techniniai reikalavimai. Įgaliojimus parengti deleguotųjų aktų projektus Komisijai suteikia Parlamentas ir Taryba. Vėliau jiems pateikiami tų aktų projektai. Deleguotųjų aktų projektus Parlamentas ir Taryba gali atmesti.

Pagrindiniai faktai

2016 m. kovo 15 d. trys ES institucijos susitarė dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros, kuris grindžiamas Europos Komisijos pasiūlymu, pristatytu 2015 m. gegužės mėn. geresnio reglamentavimo darbotvarkėje. Tarpinstitucinis susitarimas įnešė permainų į visą politikos formavimo ciklą: nuo konsultacijų dėl ES teisės aktų ir jų poveikio vertinimo iki jų priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo vertinimo. Pagal Tarpinstitucinį susitarimą, siekdamos padidinti skaidrumą, palengvinti planavimą ir užtikrinti visų deleguotojo akto gyvavimo ciklo stadijų atsekamumą, visos trys institucijos įsipareigojo iki 2017 m. pabaigos sukurti bendrą funkcinį deleguotųjų aktų registrą, kuriame tinkamai struktūrizuotu ir naudotojui patogiu būdu būtų teikiama informacija. Šiandien pradėjęs veikti registras įgyvendina šį įsipareigojimą.

Daugiau informacijos

Deleguotųjų aktų registras

Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Deleguotųjų aktų registro skrajutė

IP/17/5221

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar