Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Otsuste tegemine ELis muutub läbipaistvamaks: uus delegeeritud õigusaktide register

Brüssel, 13. detsember 2017

Teisipäeval, 12. detsembril tööd alustanud uus veebipõhine register lihtsustab nende ELi otsuste leidmist ja jälgimist, mis tehakse delegeeritud õigusakti vormis.

Selleks, et aidata avalikkusel ja huvitatud isikutel ELi otsustusprotsessi sellest osast ülevaadet saada, käivitavad Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon uue ühtse veebipõhise registri, mille abil saab igaüks otsida ja leida teatava teema või õigusaktiga seotud delegeeritud õigusakte.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Täna täidame veel ühe komisjoni parema õigusloome tegevuskava lubadustest ning muudame otsuste tegemise Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ELi kodanike jaoks arusaadavamaks. Uue veebipõhise registri käivitamisega muudame ELi läbipaistvamaks ja anname rohkem teavet meie poliitika rakendamiseks vajalike tehniliste normide väljatöötamise kohta.“

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani lisas: „Uus register annab kodanikele võimaluse jälgida otsustusprotsessi delegeeritud õigusaktide puhul, mis sageli tunduvad tehnilised, kuid võivad olla ka poliitiliselt tundlikud. Parlament on pikka aega nõudnud, et otsuste tegemine ELis tuleb tuua kodanikele lähemale ning ELi institutsioonide tegevus ja ELi õigus muuta läbipaistvamaks. Täna käivitatava registriga astume suure sammu selle eesmärgi suunas.“

Matti Maasikas, eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures, ütles nõukogu eesistujariigi Eesti nimel: „ELi otsustusprotsess peab kodanike jaoks mõistetavam olema. Mul on hea meel, et täna tööle hakkava uue registri abil on kõigil lihtsam jälgida, kuidas delegeeritud õigusakte vastu võetakse. See aitab meil liikuda selles suunas, et ELi institutsioonide töö läbipaistvamaks muuta.“

Uus institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register annab nende õigusaktide väljatöötamise protsessist täieliku ülevaate. See võimaldab kasutajatel teha otsinguid ja jälgida delegeeritud õigusaktide koostamist alates kavandamisetapist Euroopa Komisjonis kuni selle lõpliku avaldamiseni Euroopa Liidu Teatajas. Registrist on võimalik jälgida ka erinevaid etappe Euroopa Parlamendi ja nõukogu töös ning komisjoni ekspertrühmades delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel. Registri abil muudetakse otsuste tegemine läbipaistvamaks, kuna sellest saab kergesti leida kogu teabe delegeeritud õigusaktide kohta. Lisaks võimaldab register kasutajatel tellida ja saada teavitusi konkreetse, neile huvi pakkuva delegeeritud õigusakti kohta.

Delegeeritud õigusakte kasutatakse ELi õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks. Kõige enam kasutatakse neid majanduse, põllumajanduse, keskkonna ja rahvatervise ning ühtse turu ja kaubanduse valdkonnas. Tegemist on teiseste õigusaktidega, mida kasutatakse näiteks õigusaktis tehniliste nõuete ajakohastamiseks. Euroopa Parlament ja nõukogu volitavad komisjoni koostama delegeeritud õigusakti eelnõu, mis seejärel neile esitatakse. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti eelnõu ka tagasi lükata.

Taustteave

15. märtsil 2016 saavutasid ELi kolm institutsiooni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe, mis tugines komisjoni poolt 2015. aasta mais parema õigusloome tegevuskavas esitatud ettepanekule. Selle kokkuleppega muudeti kogu poliitikakujundamise tsüklit alates konsultatsioonidest ja mõju hindamisest kuni ELi õigusaktide vastuvõtmise, rakendamise ja hindamiseni. Kokkuleppe kohaselt võtsid kõik kolm institutsiooni endale kohustuse luua hiljemalt 2017. aasta lõpuks delegeeritud õigusaktide ühine funktsionaalne register, mis sisaldab hästi struktureeritud ja kasutajasõbralikul viisil esitatud teavet, mille eesmärk on parandada läbipaistvust, hõlbustada kavandamist ja tagada delegeeritud õigusakti kasutusaja kõigi etappide jälgitavus. See lubadus täidetakse täna registri käivitamisega.

Lisateave

Delegeeritud õigusaktide register

Institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe

Delegeeritud õigusaktide registri flaier

IP/17/5221

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar