Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Mere gennemsigtighed i EU's beslutningstagning: nyt register over delegerede retsakter

Bruxelles, den 13. december 2017

Et nyt onlineregister, som blev søsat torsdag den 12. december, vil gøre det nemmere at finde og spore EU-afgørelser, som er truffet i form af delegerede retsakter.

For at hjælpe offentligheden og de berørte parter med at følge denne del af EU's beslutningsproces lancerer Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen et nyt fælles onlineregister, således at enhver nemt kan søge og finde delegerede retsakter vedrørende et bestemt emne eller et bestemt stykke lovgivning.

Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "I dag ser vi endnu et resultat af Kommissionens dagsorden for bedre regulering og vores forpligtelse til sammen med Parlamentet og Rådet at forbedre lovgivningsarbejdet for Europas borgere. Ved at lancere dette nye onlineregister i dag gør vi EU mere gennemsigtig og giver indblik i den procedure, der anvendes til at vedtage tekniske regler til gennemførelse af vores politikker."

Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, udtaler: "Registeret vil gøre det muligt for borgerne at følge beslutningsprocessen for delegerede retsakter, som ofte virker teknisk, men som også kan være politisk følsom. Det er et svar på Parlamentets længe nærede ønske om at bringe EU's beslutningstagning tættere på borgerne og dermed gøre EU-institutionerne og EU's lovgivning mere gennemsigtig."

Viceeuropaminister Matti Maasikas udtaler på vegne af det estiske formandskab for Rådet: "EU's beslutningsproces skal være mere tilgængelig for borgerne. Jeg er glad for, at det nye register, som er blevet søsat i dag, vil gøre det nemmere for alle at følge med i, hvordan delegerede retsakter vedtages. Det er i tråd med vores målsætning om at skabe mere gennemsigtighed i EU-institutionernes arbejde."

Det nye interinstitutionelle register over delegerede retsakter giver et fuldstændigt overblik over faserne i denne procedure. Det giver brugerne mulighed for at søge delegerede retsakter og følge udviklingen i arbejdet med disse fra planlægningen, som foregår i Europa-Kommissionen, til den endelige offentliggørelse i EU-Tidende. Registeret viser også de skridt, som Europa-Parlamentet og Rådet tager, samt arbejdet i de af Kommissionens ekspertgrupper, som deltager i forberedelsen af delegerede retsakter. Registeret øger gennemsigtigheden af beslutningsprocessen, da det giver en enkelt indgangsvej til delegerede retsakter, hvor alle relevante oplysninger let kan findes. Det giver også brugerne mulighed for at abonnere på og modtage meddelelser om udviklingen i bestemte delegerede retsakter, som har deres interesse.

Delegerede retsakter anvendes som supplement til eller i forbindelse med ændring af EU-lovgivning. De er mest almindelige inden for økonomi, landbrug, miljø og sundhed samt det indre marked og handel. De er en form for afledt ret, som eksempelvis anvendes til at opdatere tekniske krav i lovgivningen. Parlamentet og Rådet giver Kommissionen beføjelse til at udarbejde udkast til delegerede retsakter, som de derefter får forelagt. Parlamentet og Rådet kan afvise udkast til delegerede retsakter.

Baggrund

Den 15. marts 2016 blev de tre EU-institutioner enige om en interinstitutionel aftale (IIA) om bedre lovgivning, som var baseret på et forslag, som Europa-Kommissionen havde fremlagt i maj 2015 som led i dagsordenen for bedre regulering. I denne interinstitutionelle aftale lægges der op til ændringer i hele den politiske beslutningsproces, lige fra høringer og konsekvensanalyser til vedtagelse, gennemførelse og evaluering af EU-lovgivningen. Med den interinstitutionelle aftale har de tre institutioner forpligtet sig til senest ved udgangen af 2017 at oprette et fælles funktionelt register over delegerede retsakter, som på en velstruktureret og brugervenlig måde stiller oplysninger til rådighed med henblik på at øge gennemsigtigheden, lette planlægningen og muliggøre sporbarhed i alle de forskellige faser af en delegeret retsakts livscyklus. Dagens lancering af registeret er et resultat af denne forpligtelse.

Yderligere oplysninger

Register over delegerede retsakter

Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning

Folder om registeret over delegerede retsakter

IP/17/5221

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar