Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Повече прозрачност при вземането на решения в ЕС: нов регистър на делегираните актове

Брюксел, 13 декември 2017 r.

Новият онлайн регистър, създаден на 12 декември, вторник, ще улесни намирането и проследяването на решенията на ЕС, взети под формата на делегирани актове.

За да помогнат на обществеността и на заинтересованите страни да следят тази част от процеса на взeмане на решения в ЕС, Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия въвеждат нов общ онлайн регистър, в който всеки може лесно да намери делегирани актове във връзка с определена тема или законодателен акт.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: Днес отново изпълняваме целите на програмата на Комисията за по-добро регулиране и ангажимента, който сме поели съвместно с Парламента и Съвета, за по-добро законотворчество за гражданите на Европа. С днешното откриване на този нов онлайн регистър ние допринасяме за прозрачността на ЕС и позволяваме да се надникне в процеса по приемане на технически правила за прилагането на нашите политики.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни добави: Регистърът ще даде възможност на гражданите да проследяват процеса на вземане на решения относно делегираните актове, които често изглеждат технически, но също така могат да бъдат политически чувствителни. Той е отговор на многократните искания на Парламента за доближаване на процеса на вземане на решения до гражданите с цел да се осигури по-голяма прозрачност на институциите и правото на ЕС.

Заместник-министърът по европейските въпроси Мати Маасикас каза от името на естонското председателство на Съвета: Процесът на вземане на решения в ЕС трябва да стане по-достъпен за гражданите. Щастлив съм, че новият регистър, създаден днес, ще допринесе за това всички по-лесно да можем да следим как се приемат делегираните актове. Това съответства на нашата цел да внесем повече прозрачност в работата на институциите на ЕС.

Новият междуинституционален регистър на делегираните актове предлага пълен преглед на жизнения цикъл на този процес. Той позволява на ползвателите му да търсят и да проследяват развитието на делегираните актове от етапа на планиране, което се извършва от Европейската комисия, до тяхното окончателно публикуване в Официален вестник. Регистърът също така показва различните стъпки, предприети от Европейския парламент и от Съвета, както и работата на експертните групи на Комисията, участващи в изготвянето на делегираните актове. Регистърът увеличава прозрачността на процеса на вземане на решения, тъй като предлага „обслужване на едно гише“ за делегираните актове, където може лесно да бъде намерена цялата информация за тях. Освен това той дава възможност на ползвателите да се абонират за уведомления относно развитията по конкретни делегирани актове, от които се интересуват.

Делегираните актове се използват за допълнение или изменение на законите на ЕС. Те най-често се срещат в областта на икономиката, селското стопанство, околната среда и общественото здраве, единния пазар и търговията. Те са вид вторично законодателство, което се използва например за актуализиране на техническите изисквания в законодателството. Парламентът и Съветът оправомощават Комисията да изготвя проекти на делегирани актове, които след това тя им представя. Парламентът и Съветът могат да отхвърлят тези проекти.

Контекст

На 15 март 2016 г. трите институции на ЕС постигнаха съгласие по Междуинституционално споразумение (МИС) за по-добро законотворчество, което се основава на предложение на Европейската комисия, представено в програмата за по-добро регулиране от май 2015 г. С това междуинституционално споразумение бяха установени промени в целия цикъл на създаване на политики — от консултациите и оценките на въздействието до приемането, изпълнението и оценката на законодателството на ЕС. Съгласно междуинституционалното споразумение трите институции се ангажираха най-късно до края на 2017 г. да създадат съвместен функционален регистър на делегираните актове, който да предлага информация по добре структуриран и удобен за работа начин с цел подобряване на прозрачността, улесняване на планирането и въвеждане на проследяемост на различните етапи от жизнения цикъл на даден делегиран акт. Със създаването на регистъра днес те изпълняват този ангажимент.

За повече информация

Регистър на делегираните актове

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Брошура относно регистъра на делегирани актове

IP/17/5221

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar