Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen åtgärdar informationsbrist för bättre skydd av EU-medborgare

Strasbourg den 12 december 2017

I dag har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag som ska åtgärda informationsbrist genom att uppgradera EU:s informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering och se till att de fungerar tillsammans på ett smartare och effektivare sätt.

Åtgärderna kommer att möjliggöra informationsutbyte och datadelning mellan de olika systemen och säkerställa att gränskontrolltjänstemän och poliser har tillgång till rätt information exakt när och där de behöver den för att kunna utföra sina uppgifter. Samtidigt upprätthålls högt ställda dataskyddskrav och fullständig respekt för grundläggande rättigheter. Inom ramen för den senaste tidens säkerhets- och migrationsutmaningar kommer förslaget att garantera ökad säkerhet för allmänheten i EU genom att förenkla förvaltningen av EU:s yttre gränser och öka den inre säkerheten.

– Tidsaspekten är viktig när det gäller att skydda allmänheten mot terrorism och rädda liv, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. För närvarande fungerar EU:s informationssystem för säkerhet och gränsförvaltning var för sig, vilket fördröjer den brottsbekämpande verksamheten. Genom vårt förslag kommer systemen att samverka med varandra. Det betyder att myndigheterna på detta område kommer att kunna arbeta direkt och ögonblickligen med all tillgänglig information.

– Idag levererar vi den sista och viktigaste delen i vårt arbete för att täppa till luckor och eliminera blinda fläckar i våra informationssystem för säkerhet, gränser och migration, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Från och med nu bör gränskontrolltjänstemän, tjänstemän vid invandringsmyndigheter och poliser ha rätt information vid rätt tillfälle när de utför sitt jobb. Detta är ett flaggskeppsinitiativ för denna kommission, och jag uppmanar medlagstiftarna att också göra det till sin prioritering och slutföra arbetet senast i slutet av 2018.

– Terrorister och grova brottslingar ska inte kunna slinka genom nätet eller under radarn, säger Julian King kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen. Detta är en ambitiös ny strategi för förvaltning och användning av befintlig information: den är en mer intelligent och målinriktad strategi, skärper kontrollerna för att motverka användning av flera identiteter med förstärkta och mer effektiva poliskontroller, knyter samman de olika delarna för att skydda allmänheten i EU och säkerställer samtidigt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

För närvarande pratar EU:s informationssystem inte med varandra – information lagras separat och i system som inte har förbindelse med varandra, vilket gör dem fragmenterade, komplexa och svåra att sköta. Detta innebär att det finns en risk för att informationselement slinker igenom nätet och för att terrorister och kriminella undgår upptäckt genom att använda flera eller falska identiteter. Detta äventyrar EU:s inre säkerhet och gör gränsförvaltning och migrationshantering svårare. De åtgärder som föreslås idag kommer att täppa till dessa hål och säkerställa att den information som skickas till gränskontrolltjänstemän och polis är fullständig, korrekt och tillförlitlig. De nya verktygen kommer att bidra till att det blir lättare att upptäcka människor som utgör ett hot inte bara när de passerar EU-gränser, utan också när de reser inom Schengen. Genom att samtidigt dubbelkontrollera information i olika databaser och effektivisera brottsbekämpande myndigheters tillgång till denna information, kommer de nya verktygen snabbt att varna gränskontrolltjänstemän eller polis om en person använder flera eller falska identiteter. De kommer också att bidra till att det blir lättare att identifiera sårbara personer, exempelvis ensamkommande minderåriga, och samtidigt se till att grundläggande rättigheter och dataskydd respekteras fullt ut.

Knyta samman de olika delarna och eliminera blinda fläckar

Genom dagens förslag införs nya element för att få till stånd en mer intelligent och målinriktad användning av den information som är tillgänglig i existerande och framtida system. För nationella myndigheter innebär detta följande:

  • Möjlighet att använda existerande data på bästa sätt. En europeisk sökportal kommer att erbjuda ”en enda kontaktpunkt” på en datorskärm när gränskontrolltjänstemän eller poliser kontrollerar identitetshandlingar. I stället för att behöva besluta i vilken databas man ska söka i en viss situation kommer tjänstemännen att kunna söka samtidigt i flera informationssystem i EU. Detta kommer att åtgärda informationsbristen och säkerställa att tjänstemännen utan dröjsmål får en fullständig bild av en person.
  • Möjlighet att upptäcka om flera identiteter används och att motverka identitetsstöld. En gemensam tjänst för biometrisk matchning kommer att använda biometriska data, exempelvis fingeravtryck eller ansiktsbilder, för att söka igenom befintliga databaser och möjliggöra upptäckt av information i olika informationssystem i EU. En gemensam databas med identitetsuppgifter kommer att ge tillgång till grundläggande biografisk och biometrisk information, exempelvis namn och födelsedatum för tredjelandsmedborgare, så att de kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Med hjälp av dessa verktyg kommer gränskontrolltjänstemän och polis omedelbart att varnas om falska eller multipla identiteter används.
  • Möjlighet att genomföra snabba och effektiva kontroller. När poliser gör kontroller inom ett land kommer de att kunna göra sökningar med identitetsuppgifter för tredjelandsmedborgare och bekräfta deras identitet, bland annat i syfte att upptäcka användning av flera identiteter.

Kommissionen föreslår också en tvåstegsstrategi för de tjänstemän inom brottsbekämpningen som arbetar med att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra grov brottslighet eller terrorism vad gäller tillträde till den information de behöver om tredjelandsmedborgare i system som inte används för brottbekämpning. Med full respekt för dataskyddet klargör strategin att sökningar som ett första steg kommer att genomföras enligt principen ”träff/ingen träff”. Som ett andra steg, om en ”träff” genereras, kan tjänstemännen begära tillgång till den information som behövs i linje med respektive regler och skyddsåtgärder. För att säkerställa att gränskontrolltjänstemän och poliser har tillgång till fullständig och korrekt information, kommer också mekanismer för kvalitetskontroll att skapas.

Bygga upp återhämtningsförmåga på alla fronter

Idag har kommissionen också rapporterat om de framsteg som gjorts när det gäller andra säkerhetsrelaterade prioriterade frågor, inbegripet aktuella lagstiftningsförslag för att förstärka informationssystem och korrekt genomförande och fullständig tillämpning av existerande lagstiftning och instrument. I den 12:e rapporten om säkerhetsunionen ges en översikt över åtgärder som vidtagits för att förhindra att terrorister får möjlighet att agera, för att stärka motståndskraften mot it-angrepp och it-incidenter, för att motverka radikalisering online and offline och för att bygga upp den externa säkerhetsdimensionen.

Bakgrund

I ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen i september 2016 betonades vikten av att komma till rätta med de nuvarande bristerna när det gäller datahanering och vikten av att förbättra interoperabiliteten mellan befintliga informationssystem. Den senaste tidens terroristattacker har gjort detta än mer uppenbart, och visat på det brådskande behovet av driftskompatibla informationssystem för att undanröja de nuvarande blinda fläckarna som innebär att terroristmisstänkta kan registreras i olika oberoende databaser under olika namn.

I april 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om starkare och smartare informationssystem och inledde en diskussion om hur man kan få EU:s informationssystem att fungera bättre för att förbättra gränsförvaltningen och den inre säkerheten. Som en del av en inkluderande och transparent process inrättade kommissionen en expertgrupp på hög nivå för informationssystem och driftskompatibilitet för att föra detta arbete framåt och för att ta itu med de rättsliga, tekniska och operativa utmaningarna i arbetet för att uppnå driftskompatibilitet. Expertgruppen på hög nivå presenterade sin slutliga rapport i maj 2017 med en rad olika rekommendationer. Med utgångspunkt i dessa rekommendationer föreslog kommissionen en ny strategi för att uppnå interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering senast 2020 och tillkännagav sin avsikt att så snart som möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag om driftskompatibilitet. Detta följdes av en gemensam diskussion mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om det fortsatta arbetet med driftskompatibilitet.

I juni 2017 betonade Europeiska rådet på nytt behovet av att agera och uppmanade kommissionen att så snart som möjligt utarbeta utkast till lagstiftning om genomförande av rekommendationerna från högnivågruppen. Inom ramen för 2018 års arbetsprogram aviserade kommissionen att ett förslag om interoperabilitet mellan informationssystem kommer att läggas fram senast i slutet av 2017.

Läs mer:

Förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (polissammabete och rättsligt samarbete, asyl och migration)

Förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (gränser och visering)

 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Konsekvensbedömning (del 1)

 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Konsekvensbedömning (del 2)

 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Sammanfattning av konsekvensbedömningen

Tolfte rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

Q&A: Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering

Faktablad: Säkerhetsunionen – Åtgärda informationsbristen

Faktablad: Informationssystem i EU

Eurobarometer

IP/17/5202

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar