Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija odpravlja informacijske vrzeli, da bi bolje zaščitila državljane EU

Strasbourg, 12. decembra 2017

Evropska komisija je danes predlagala odpravo informacijskih vrzeli s posodobitvijo informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij ter njihovim povezovanjem ter pametnejšo in učinkovitejšo uporabo.

Ukrepi bodo omogočili izmenjavo informacij in podatkov med različnimi sistemi ter zagotovili, da imajo mejni uslužbenci in policisti dostop do pravih informacij točno, kadar in kjer jih potrebujejo za opravljanje svojega dela, hkrati pa bodo zagotavljali najvišje standarde varstva podatkov in popolno spoštovanje temeljnih pravic. Glede na varnostne in migracijske izzive v zadnjem času, bo predlog pripomogel k večji varnosti državljanov EU, saj bo olajšal upravljanje zunanjih meja EU in izboljšal notranjo varnost.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Hitrost je še kako pomembna, ko moramo zaščititi svoje državljane pred terorizmom in reševati življenja. Trenutno informacijski sistemi EU za varnost in upravljanje meja delujejo ločeno, kar upočasnjuje kazenski pregon. Z našim predlogom bodo postali popolnoma interoperabilni. To pomeni, da bodo organi kazenskega pregona po vsej EU lahko neposredno uporabljali vse razpoložljive informacije v trenutku, ko jih bodo potrebovali.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Danes predstavljamo končni in najpomembnejši element našega dela za odpravo vrzeli in slepih peg v naših informacijskih sistemih za varnost, meje in migracije. Odslej bi morali imeti mejni uslužbenci, uradniki za priseljevanje in policisti pravočasno na voljo prave informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. To je vodilna pobuda te Komisije, zato sozakonodajalca pozivam, naj to vprašanje obravnavata prednostno in svoje delo zaključita do konca leta 2018“.

Komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: „Teroristom in storilcem hudih kaznivih dejanj ne smemo dati priložnosti, da se prebijejo skozi rešeto ali izmuznejo našim pregledom. To je ambiciozen nov pristop k upravljanju in uporabi obstoječih informacij, ki je pametnejši in bolj ciljno usmerjen ter in osredotočen na odkrivanje uporabe več identitet in krepitev učinkovitih policijskih kontrol, tako da povezuje sisteme, da bi pomagal zaščititi državljane EU in obenem zagotavljal vgrajeno in privzeto varstvo podatkov.“

Trenutno informacijski sistemi EU ne komunicirajo med seboj – informacije se hranijo ločeno v nepovezanih sistemih, zaradi česar so razdrobljene, kompleksne in je težko z njimi delati. Zato obstaja tveganje, da se nekatere informacije spregledajo, teroristi in storilci kaznivih dejanj pa se izmuznejo odkritju z uporabo več identitet ali lažne identitete. To ogroža notranjo varnost EU in otežuje upravljanje meja in migracij. Danes predlagani ukrepi bodo odpravili te vrzeli in zagotovili, da bodo informacije, ki bodo na voljo mejnim uslužbencem in policistom, popolne, točne in zanesljive. Nova orodja bodo pripomogla k boljšemu odkrivanju oseb, ki predstavljajo grožnjo, in sicer ne le takrat, kadar bodo prestopali meje EU, temveč tudi ko bodo potovali znotraj schengenskega območja. S hkratnim navzkrižnim preverjanjem informacij v različnih zbirkah podatkov in poenostavljenim dostopom za organe kazenskega pregona bodo nova orodja mejne uslužbence ali policiste hitro opozorila, ali oseba uporablja več identitet ali lažno identiteto. Prav tako bodo izboljšala prepoznavanje ranljivih oseb, kot so mladoletniki brez spremstva, hkrati pa poskrbela za popolno spoštovanje temeljnih pravic in varstva podatkov.

Povezovanje sistemov in odpravljanje slepih peg

Današnji predlog uvaja nove elemente za pametnejšo in bolj ciljno usmerjeno uporabo informacij, ki so na voljo v obstoječih in bodo na voljo prihodnjih sistemih. Nacionalnim organom bo to omogočilo:

  • da kar najbolje uporabljajo obstoječe podatke. Evropski portal za iskanje bo opravljal vlogo enotnega vmesnika na računalniškem zaslonu mejnega uslužbenca ali policista, kadar bo preverjal osebne dokumente. Namesto odločanja, katero zbirko podatkov naj preverijo v določenem primeru, bodo lahko uslužbenci sočasno iskali v več informacijskih sistemih EU. S tem se bodo odpravile informacijske vrzeli, mejni uslužbenci pa bodo imeli v trenutku na voljo popolne podatke o osebi.
  • da odkrijejo uporabo več identitet in lažne identitete. Skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov bo uporabljala biometrične podatke, kot so prstni odtisi ali podobe obraza, za iskanje po obstoječih zbirkah podatkov in omogočala odkrivanje informacij v različnih informacijskih sistemih EU. Skupno odložišče podatkov o identiteti bo vsebovalo osnovne biografske in biometrične podatke, kot so imena in datumi rojstva oseb, ki niso državljani EU, tako da jih bo mogoče zanesljivo identificirati. Na podlagi teh podatkov bo detektor več identitet mejne uslužbence in policiste nemudoma opozoril na primere lažnih ali več identitet.
  • da opravljajo hitre in učinkovite kontrole. Policisti bodo pri opravljanju kontrol znotraj države lahko preverili osebne podatke državljanov tretjih držav in potrdili njihovo istovetnost, tudi z namenom odkrivanja več identitet.

Komisija prav tako predlaga dvostopenjski pristop, ki bi organom kazenskega pregona, ki delajo na področju preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona resnih kaznivih ali terorističnih dejanj, omogočil dostop do potrebnih informacij o državljanih tretjih držav, ki se hranijo v sistemih, nepovezanih s kazenskim pregonom. Pristop popolnoma spoštuje pravila o varstvu podatkov, zato se bodo na prvi stopnji poizvedbe opravljale po načelu „zadetek/brez zadetka“. Na drugi stopnji, če program javi zadetek, lahko organi pregona zaprosijo za dostop do potrebnih informacij, in sicer v skladu z ustreznimi pravili in zaščitnimi ukrepi. Za zagotovitev, da imajo mejni uslužbenci in policisti na voljo popolne in točne informacije, se bodo vzpostavili tudi mehanizmi nadzora kakovosti podatkov.

Izboljšanje odpornosti z vseh vidikih

Komisija je danes poročala tudi o napredku pri drugih z varnostjo povezanih prednostnih temah, vključno s tekočimi zakonodajnimi predlogi za okrepitev informacijskih sistemov in pravilno izvajanje ter popolno uporabo obstoječe zakonodaje in instrumentov. 12. poročilo o varnostni uniji vsebuje pregled sprejetih ukrepov, da bi se teroristom preprečil dostop do sredstev za izvedbo napadov, okrepila kibernetska odpornost, preprečevala radikalizacija na spletu in zunaj njega ter vzpostavila zunanja varnostna razsežnost.

Ozadje

Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji septembra 2016 poudaril pomen premagovanja trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju s podatki ter izboljšanja interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov. To je postalo še bolj očitno pri nedavnih terorističnih napadih, ko se je pokazala nujna potreba po interoperabilnosti informacijskih sistemov in odpravi sedanjih slepih peg, zaradi katerih se lahko osebe, osumljene storitve terorističnih dejanj, zabeležijo v različnih nepovezanih podatkovnih zbirkah pod različnimi imeni.

Evropska komisija je aprila 2016 predstavila sporočilo o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih, s katerim je sprožila razpravo o tem, kako izboljšati delovanje informacijskih sistemov EU z namenom izboljšanja upravljanja meja in notranje varnosti. Komisija je v okviru vključujočega in preglednega postopka ustanovila strokovno skupino na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti, da bi nadaljevala z delom na tem področju ter obravnavala pravne, tehnične in operativne izzive, ki jih predstavlja uresničitev interoperabilnosti. Strokovna skupina na visoki ravni je maja 2017 predstavila končno poročilo, v katerem je določila vrsto priporočil. Na podlagi teh priporočil je Komisija predlagala nov pristop za doseganje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij do leta 2020 ter je napovedala, da bo takoj, ko bo mogoče, predstavila zakonodajni predlog o interoperabilnosti. Temu je sledila skupna razprava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o nadaljnjih ukrepih na področju interoperabilnost.

Evropski svet je junija 2017 ponovil potrebo po ukrepanju in je pozval Komisijo, naj čim prej pripravi zakonodajni predlog za uzakonitev priporočila skupine na visoki ravni. Komisija je v okviru delovnega programa za leto 2018 napovedala, da bo do konca leta 2017 predstavila predlog o interoperabilnosti informacijskih sistemov.

Več informacij

Predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za interoperabilnosti informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil in migracije)

Predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za interoperabilnosti informacijskih sistemov EU (meje in vizumi)

 Delovni dokument služb Komisije: Ocena učinka (1. del)

 Delovni dokument služb Komisije: Ocena učinka (2. del)

 Delovni dokument služb Komisije: Povzetek ocene učinka

12. poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Vprašanja in odgovori: Interoperabilnost informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij

Informativni pregled: Varnostna unija – odprava informacijskih vrzeli

Informativni pregled: Informacijski sistemi EU

Eurobarometer

IP/17/5202

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar