Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: Komisja eliminuje luki informacyjne, aby lepiej chronić obywateli UE

Strasburg, 12 grudnia 2017 r.

Komisja Europejska zaproponowała dziś wyeliminowanie luk informacyjnych poprzez modernizację unijnych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi i połączenie ich tak, by pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

Środki te umożliwią wymianę informacji i danych pomiędzy różnymi systemami i zapewnią funkcjonariuszom straży granicznej i funkcjonariuszom policji dostęp do właściwych informacji zawsze wtedy, gdy tego potrzebują, by wykonywać swoje obowiązki, zapewniając przy tym najwyższe standardy ochrony danych oraz pełne poszanowanie praw podstawowych. W związku z ostatnimi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i migracji wniosek ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa obywateli UE poprzez usprawnienie zarządzania granicami zewnętrznymi UE oraz zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Czas ma znaczenie jeśli chodzi o ochronę naszych obywateli przed terroryzmem i ratowanie życia ludzkiego. Obecnie unijne systemy informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania granicami pracują oddzielnie, przez co egzekwowanie prawa może przebiegać wolniej. Dzięki naszemu wnioskowi systemy te staną się w pełni interoperacyjne. Oznacza to, że organy ścigania w całej UE będą miały bezpośredni i niezwłoczny dostęp do wszelkich istniejących informacji.”

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: Dzisiaj zakończyliśmy ostateczny i najważniejszy etap naszych działań zmierzających do wyeliminowania luk i słabych punktów w systemach informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Funkcjonariusze straży granicznej oraz funkcjonariusze policji i służby imigracyjnej powinni od dziś mieć dostęp do niezbędnych informacji w odpowiednim czasie, by wykonywać swoje obowiązki. Jest to przewodnia inicjatywa obecnej Komisji; wzywam współprawodawców do uznania jej również za priorytet i zakończenia stosownych prac w 2018 r.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King dodał: Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni. Jest to nowe, ambitne podejście do zarządzania istniejącymi informacjami i wykorzystywania ich: w bardziej inteligentny i ukierunkowany sposób; do walki z wieloma tożsamościami i prowadzenia skutecznych kontroli policyjnych; do syntezy danych w celu ochrony obywateli UE przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony prywatności.

Obecnie systemy informacyjne UE nie współpracują ze sobą – informacje są przechowywane oddzielnie w niepowiązanych ze sobą systemach, co sprawia, że są one rozproszone, a ich wykorzystanie staje się bardziej złożone i trudniejsze. Informacje o potencjalnych zagrożeniach znikają w systemie, a terroryści i przestępcy korzystający z wielu lub fałszywych tożsamości nie są wykrywani, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE i utrudnia zarządzanie granicami i przepływami migracyjnymi. Zaproponowane dziś środki zniwelują te braki i sprawią, że informacje uzyskiwane przez funkcjonariuszy straży granicznej i policji będą kompletne, dokładne i wiarygodne. Nowe narzędzia pozwolą lepiej wykrywać osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko wtedy, kiedy przekraczają one granice UE, ale również wtedy, kiedy podróżują w strefie Schengen. Dzięki jednoczesnej krzyżowej kontroli informacji w różnych bazach danych i ułatwieniu dostępu do nich organom ścigania, nowe narzędzia szybko zaalarmują straż graniczną lub policję, jeżeli dana osoba posługuje się wieloma lub fałszywymi tożsamościami. Pomoże to również w lepszej identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak małoletni bez opieki, zapewniając jednocześnie pełne poszanowanie praw podstawowych i ochronę danych.

Synteza informacji i eliminowanie słabych punktów

Dzisiejszy wniosek wprowadza nowe elementy, aby umożliwić bardziej inteligentne i ukierunkowane wykorzystanie informacji dostępnych w istniejących i przyszłych systemach. Umożliwi to organom krajowym:

  • optymalne wykorzystanie istniejących danych. Europejski portal wyszukiwania będzie stanowić „punkt kompleksowej obsługi” dostępny na ekranie komputera podczas weryfikacji dokumentu tożsamości przez funkcjonariuszy straży granicznej lub policji. Zamiast decydować o tym, którą bazę danych należy sprawdzić w danej sytuacji, funkcjonariusze będą w stanie równocześnie przeszukiwać wiele różnych systemów informacyjnych UE. Pozwoli to zlikwidować luki informacyjne i zagwarantować, że funkcjonariusze będą niezwłocznie dysponować pełnymi informacjami na temat danej osoby.
  • wykrywanie wielu tożsamości i zwalczanie oszustw dotyczących tożsamości. Wspólny serwis porównywania danych biometrycznych – za pomocą danych biometrycznych, takich jak odciski palców lub wizerunek twarzy, narzędzie to będzie skanować istniejące bazy danych i znajdować informacje w różnych systemach informacyjnych UE. Wspólne repozytorium tożsamości – stanowić będzie zbiór podstawowych biograficznych i biometrycznych danych, takich jak imię, nazwisko i data urodzenia osób niebędących obywatelami UE, tak aby mogły być one identyfikowane w wiarygodny sposób. W oparciu o te dane detektor wielu tożsamości wskaże bezzwłocznie funkcjonariuszom straży granicznej i policji przypadki posługiwania się wieloma lub fałszywymi tożsamościami.
  • przeprowadzanie szybkich i skutecznych kontroli. Podczas przeprowadzania kontroli w danym państwie funkcjonariusze policji będą mogli przeszukiwać dane dotyczące tożsamości obywateli państw trzecich i potwierdzać ich dane, w tym w celu wykrywania wielu tożsamości.

Komisja proponuje również dwuetapowe podejście dla tych funkcjonariuszy organów ścigania, którzy zajmują się zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem lub ściganiem poważnej przestępczości lub terroryzmu w zakresie dostępu do informacji dotyczących obywateli państw trzecich, których potrzebują do wykonywania swoich obowiązków i które znajdują się w systemach innych niż systemy należące do organów ścigania. W ramach tego podejścia - przy pełnym poszanowaniu ochrony danych – wyszukiwanie będzie na pierwszym etapie przeprowadzane na zasadzie „trafienie/brak trafienia”. Jeżeli trafienie zostało wygenerowane, na kolejnym, drugim etapie funkcjonariusze organów ścigania będą mogli zwracać się z wnioskiem o dostęp do potrzebnych informacji, zgodnie z odpowiednimi zasadami i gwarancjami. W celu zapewnienia, by straż graniczna i policja miały pełne i dokładne informacje, stworzone zostaną również mechanizmy kontroli jakości danych.

Budowanie odporności na wszystkich frontach

Komisja Europejska przedstawiła dziś również sprawozdanie na temat postępów w innych priorytetowych sprawach związanych z bezpieczeństwem, w tym aktualnych wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie systemów informacyjnych i prawidłowe wdrażanie oraz pełne stosowanie obowiązujących przepisów i narzędzi. W 12. sprawozdaniu z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa podsumowano działania podjęte w celu uniemożliwienia działalności terrorystycznej, wzmocnienia odporności cybernetycznej, przeciwdziałania radykalizacji w internecie i poza nim, a także wzmocnienia zewnętrznego wymiaru bezpieczeństwa.

Kontekst

W wygłoszonym we wrześniu 2016 r. orędziu o stanie Unii przewodniczący Juncker podkreślił, jak istotne znaczenie ma likwidacja istniejących niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. Niedawne ataki terrorystyczne spowodowały jeszcze większe skupienie się na tym celu, ponieważ wykazały pilną potrzebę zapewnienia interoperacyjności systemów informacyjnych, a także wyeliminowania obecnych słabych punktów, które powodują, że osoby podejrzane o terroryzm mogą być zarejestrowane pod różnymi pseudonimami w różnych, niepowiązanych ze sobą bazach danych.

W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji na temat sposobów poprawy działania unijnych systemów informacyjnych w celu lepszego zarządzania granicami oraz zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach tego przejrzystego i sprzyjającego włączeniu procesu Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby kontynuować te prace oraz zająć się prawnymi, technicznymi i operacyjnymi aspektami zapewnienia interoperacyjności systemów. Grupa przedstawiła swoje sprawozdanie końcowe w maju 2017 r., formułując w nim szereg zaleceń. W oparciu o te zalecenia Komisja zaproponowała nowe podejście w zakresie osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracją do roku 2020 i ogłosiła zamiar przedstawienia, w możliwie najkrótszym terminie, wniosku ustawodawczego dotyczącego interoperacyjności. Następnie odbyła się wspólna debata między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dalszych działań dotyczących interoperacyjności.

W czerwcu 2017 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę działania i wezwała Komisję do przygotowania, możliwie jak najszybciej, projektu legislacyjnego wdrażającego zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla. W programie prac na 2018 r. Komisja zapowiedziała, że wniosek w sprawie interoperacyjności systemów informacyjnych zostanie przedstawiony przed końcem 2017 r.

Więcej informacji:

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ramy interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja)

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ramy interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi (granice i wizy)

 Dokument roboczy służb Komisji: Ocena skutków (część 1)

 Dokument roboczy służb Komisji: Ocena skutków (część 2)

 Dokument roboczy służb Komisji: Streszczenie oceny skutków

12. sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Pytania i odpowiedzi: Interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracją

Arkusz informacyjny: Unia bezpieczeństwa – Zmniejszanie luki informacyjnej

Arkusz informacyjny: Systemy informacyjne UE

Eurobarometr

IP/17/5202

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar