Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība — Komisija novērš trūkumus informācijas jomā, lai labāk aizsargātu ES iedzīvotājus

Strasbūrā, 2017. gada 12. decembrī

Eiropas Komisija šodien ierosināja novērst trūkumus informācijas jomā, uzlabojot ES informācijas sistēmas, ko izmanto drošības, robežu un migrācijas pārvaldības jomā, un nodrošinot to viedāku un efektīvāku sadarbību.

Šie pasākumi veicinās informācijas apmaiņu un datu apmaiņu šo dažādo sistēmu starpā un nodrošinās, ka robežsargiem un policijas amatpersonām ir piekļuve īstajai informācijai viņu pienākumu pildīšanai tieši vajadzīgajā laikā un vietā, vienlaikus nodrošinot visaugstākos datu aizsardzības standartus un pamattiesību pilnīgu ievērošanu. Ņemot vērā nesen piedzīvotās drošības un migrācijas problēmas, priekšlikums nodrošinās lielāku drošību ES iedzīvotājiem, atvieglos ES ārējo robežu pārvaldību un palielinās iekšējo drošību.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Kad jāaizsargā mūsu iedzīvotāji pret terorismu un jāglābj cilvēki no bojāejas, tad ir svarīgi to darīt ātri. Pašlaik ES informācijas sistēmas drošības un robežu pārvaldības jomā darbojas katra par sevi, un tas palēnina tiesību īstenošanu. Mūsu priekšlikums paredz šo sistēmu pilnīgu sadarbspēju. Tas nozīmē, ka tiesībaizsardzības iestādes visā ES varēs strādāt tieši un uzreiz ar visu pieejamo informāciju.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Šodien mēs nākam klajā ar pēdējo un vissvarīgāko mūsu darba elementu, kas nosegs trūkumus un likvidēs neredzamās zonas mūsu informācijas sistēmās drošības, robežu un migrācijas jomā. No šā brīža robežsargiem, imigrācijas un policijas amatpersonām vajadzētu būt pieejamai īstajai informācijai īstajā brīdī, lai viņi varētu darīt savu darbu. Šī ir pašreizējās Komisijas pamatiniciatīva, un es aicinu arī likumdevējus to noteikt par prioritāti un pabeigt darbu līdz 2018. gada beigām.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: “Teroristiem un īpaši bīstamiem noziedzniekiem nevajadzētu būt iespējai izslīdēt cauri drošības sistēmai nepamanītiem. Šī ir jauna un vērienīga pieeja esošās informācijas pārvaldībai un izmantošanai: viedāka un mērķtiecīgāka, kas ar stingrāku kontroli vēršas pret vairākām identitātēm un pastiprina policijas pārbaužu efektivitāti, un savieno atsevišķos punktus, lai aizsargātu ES iedzīvotājus, vienlaikus aizsargājot datus integrēti un pēc noklusējuma.”

Pašlaik ES informācijas sistēmas nesadarbojas, — informācija tiek saglabāta atsevišķās sistēmās, kuras nav savā starpā savienotas, tādēļ to darbība ir sadrumstalota, tās ir sarežģītas un ar tām ir grūti strādāt. Tādējādi ir risks, ka informācija var paslīdēt garām nepamanīta un teroristi un noziedznieki netiek atklāti, jo izmanto vairākas identitātes vai slēpjas aiz viltus identitātes, tādējādi apdraudot ES iekšējo drošību un sarežģījot robežu un migrācijas pārvaldību. Šodien ierosinātie pasākumi ļaus novērst šīs nepilnības un pārliecināties, ka robežsargiem un policijai sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un ticama. Izmantojot jaunos instrumentus, varēs labāk atklāt cilvēkus, kuri rada draudus ne vien brīdī, kad šķērso ES robežas, bet arī, ceļojot Šengenas zonā. Ar jauno instrumentu varēs vienlaikus pārbaudīt informāciju dažādās datubāzēs un racionalizēt tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi, un ātri brīdināt robežsargus vai policiju, ja kāda persona izmantos vairākas identitātes vai slēpsies aiz viltus identitātes. Tas arī palīdzēs labāk noteikt neaizsargātas personas, piemēram, nepavadītus nepilngadīgos, vienlaikus nodrošinot pamattiesību un datu aizsardzības pilnīgu ievērošanu.

Atsevišķu punktu savienošana un neredzamo zonu izgaismošana

Ar šodien iesniegto priekšlikumu tiek ieviesti jauni elementi, ar kuru palīdzību tagadējās un vēlākās sistēmās pieejamā informācija tiks izmantota gudrāk un mērķtiecīgāk. Tādējādi valstu iestādes varēs:

  • pēc iespējas labāk izmantot esošos datus. Eiropas meklēšanas portāls kalpos par “vienas pieturas aģentūru” datora ekrānā robežsargiem vai policistiem, kuri pārbauda identitāti apliecinošus dokumentus. Amatpersonām vairs nebūs jādomā, kurā datubāzē meklēt informāciju konkrētā situācijā, bet tās varēs vienlaicīgi meklēt informāciju vairākās ES informācijas sistēmās. Tādējādi tiks novērsti trūkumi informācijas jomā un amatpersonām bez kavēšanās nodrošināta pilnīga kopaina par personu;
  • atklāt vairākas identitātes un novērst identitātes viltošanu. Kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums izmantos biometriskos datus, piemēram, pirkstu nospiedumus vai sejas attēlus, lai veiktu skenēšanu esošajās datubāzēs un ļautu atklāt informāciju dažādās ES informācijas sistēmās. Kopējs personu identitātes repozitorijs nodrošinās pamata biogrāfijas un biometrisko informāciju, piemēram, trešo valstu valstspiederīgo vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, ticamai identificēšanai. Pamatojoties uz minēto informāciju, vairāku identitāšu detektors nekavējoties vērsīs robežsargu un policistu uzmanību uz viltotas identitātes vai vairāku identitāšu izmantošanas gadījumiem;
  • veikt ātras un efektīvas pārbaudes. Veicot pārbaudes kādā valstī, policijas darbinieki varēs pieprasīt trešo valstu valstspiederīgo identitātes datus un apstiprināt viņu identitāti, tai skaitā vairāku identitāšu atklāšanas nolūkā.

Komisija arī ierosina divpakāpju pieeju, kas ļautu minētajām tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, kuras novērš, izmeklē, atklāj smagus noziegumus vai terorismu vai veic kriminālvajāšanu par tiem, piekļūt informācijai, kas tām ir vajadzīga, par trešo valstu valstspiederīgajiem ārpus tiesībaizsardzības sistēmām. Pilnībā ievērojot datu aizsardzību, minētā pieeja precizē, ka vispirms tiks veikta meklēšana “trāpījums/nav trāpījuma” līmenī. Otrajā posmā, ja ir iegūts “trāpījums”, tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas var lūgt piekļuvi vajadzīgajai informācijai saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un aizsardzības pasākumiem. Lai nodrošinātu, ka robežsargu un policijas darbinieku rīcībā ir pilnīga un precīza informācija, tiks izveidoti arī datu kvalitātes kontroles mehānismi.

Noturības veidošana visās jomās

Šodien Komisija arī ziņoja par progresu, kas panākts attiecībā uz citiem ar drošību saistītiem prioritārajiem jautājumiem, tai skaitā par pašlaik izskatāmajiem likumdošanas priekšlikumiem ar mērķi nostiprināt informācijas sistēmas un pareizi īstenot un pilnībā piemērot spēkā esošos tiesību aktus un instrumentus. 12. ziņojumā par drošības savienību ir ietverts pārskats par darbībām, kas veiktas, lai teroristiem liegtu piekļuvi rīcības līdzekļiem, stiprinātu kibernoturību, cīnītos pret radikalizāciju tiešsaistē un bezsaistē, kā arī lai pilnveidotu ārējās drošības dimensiju.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā uzsvērts, cik svarīgi ir pārvarēt pašreizējos trūkumus datu pārvaldībā un uzlabot pašreizējo informācijas sistēmu sadarbspēju. Nesen notikušie teroristu uzbrukumi šim jautājumam ir pievērsuši vēl lielāku uzmanību, uzsverot steidzamo vajadzību nodrošināt informācijas sistēmu sadarbspēju un novērst pašreizējās problēmas informācijas sistēmās, kuru dēļ par terorismu aizdomās turētas personas var tikt reģistrētas dažādās savstarpēji nesavienotās datubāzēs un ar dažādiem pseidonīmiem.

Eiropas Komisija 2016. gada aprīlī nāca klajā ar paziņojumu par spēcīgākām un viedākām informācijas sistēmām, ar kuru uzsāka diskusiju par to, kā panākt, lai ES informācijas sistēmas labāk darbotos ar mērķi uzlabot robežu pārvaldību un iekšējo drošību. Komisija pārredzamā un iekļaujošā procesā izveidoja augsta līmeņa ekspertu grupu informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos, lai turpinātu šo darbu un novērstu juridiskās, tehniskās un darbības problēmas, kas kavē sadarbspējas nodrošināšanu. Augsta līmeņa ekspertu grupa 2017. gada maijā iesniedza nobeiguma ziņojumu, kurā minēti vairāki ieteikumi. Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Komisija ierosināja jaunu pieeju, lai panāktu ES informācijas sistēmu sadarbspēju drošības, robežu un migrācijas pārvaldības jomā līdz 2020. gadam, un paziņoja par nodomu pēc iespējas drīz iesniegt tiesību akta priekšlikumu par sadarbspēju. Pēc tam notika kopīga diskusija starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par turpmāko virzību sadarbspējas nodrošināšanā.

Eiropadome 2017. gada jūnijā atkārtoti uzsvēra nepieciešamību rīkoties un aicināja Komisiju pēc iespējas drīz sagatavot tiesību akta projektu, ar ko pieņem augsta līmeņa ekspertu grupas sniegtos ieteikumus. 2018. gada darba programmas kontekstā Komisija paziņoja, ka priekšlikums par informācijas sistēmu sadarbspēju tiks iesniegts līdz 2017. gada beigām.

Plašāka informācija

Priekšlikums regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējas jomā (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)

Priekšlikums regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējas jomā (robežas un vīzas)

 Komisijas dienestu darba dokuments. Ietekmes novērtējums (1. daļa)

 Komisijas dienestu darba dokuments. Ietekmes novērtējums (2. daļa)

 Komisijas dienestu darba dokuments. Ietekmes novērtējuma kopsavilkums

12. progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Jautājumi un atbildes “ES informācijas sistēmu sadarbspēja drošības, robežu un migrācijas pārvaldības jomā”

Faktu lapa “Drošības savienība — trūkumu novēršana informācijas jomā”

Faktu lapa “ES informācijas sistēmas”

Eirobarometra

IP/17/5202

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar