Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija šalina informacines spragas, kad ES piliečiai būtų saugesni

Strasbūras, 2017 m. gruodžio 12 d.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė patobulinti ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacines sistemas, kad jos pažangiau ir veiksmingiau sąveikautų tarpusavyje ir būtų pašalintos esamos informacinės spragos.

Šios priemonės leis skirtingoms sistemoms keistis informacija ir dalytis duomenimis ir užtikrins, kad sienos apsaugos ir policijos pareigūnai reikiamą informaciją gautų būtent tada, kai jiems jos reikia atliekant savo pareigas. Kartu bus laikomasi aukščiausių duomenų apsaugos standartų ir visapusiškai užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms. Atsižvelgiant į dabartinius saugumo ir migracijos uždavinius, pasiūlymu bus pagerintas ES išorės sienų valdymas, sustiprintas vidaus saugumas ir taip užtikrinta, kad ES piliečiai būtų saugesni.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Kad apsaugotume mūsų piliečius nuo terorizmo ir išgelbėtume gyvybes, turime veikti greitai. Šiuo metu ES saugumo ir sienų valdymo informacinės sistemos nesusietos tarpusavyje, o tai lėtina teisėsaugos institucijų darbą. Mūsų pasiūlymu šios sistemos taps visiškai sąveikios. Tai reiškia, kad bet kurios ES šalies teisėsaugos institucijos galės tiesiogiai ir iškart susipažinti su visa turima informacija.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Šiandien įgyvendiname paskutinį ir svarbiausią veiklos, kuria siekiame pašalinti mūsų saugumo, sienų ir migracijos informacinių sistemų spragas ir akląsias zonas, etapą. Nuo šiol sienos apsaugos, imigracijos ir policijos pareigūnai turėtų turėti reikiamą informaciją reikiamu laiku, kad galėtų atlikti savo darbą. Tai yra šios Komisijos pavyzdinė iniciatyva, todėl labai raginu ir teisėkūros institucijas suteikti jai pirmenybę ir su ja susijusius veiksmus užbaigti per 2018 m.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „Teroristai ir kitus sunkius nusikaltimus vykdantys asmenys neturėtų galėti pasislėpti. Tai naujas, ryžtingas, pažangesnis ir tikslingesnis esamos informacijos valdymo ir naudojimo būdas, kuris leis pastebėti skirtingomis tapatybėmis besinaudojančius asmenis, sustiprins policijos patikrų veiksmingumą, nustatys sąsajas ir taip apsaugos ES piliečius, o kartu ir duomenis pagal pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus.“

Šiuo metu ES informacinės sistemos tarpusavyje nesąveikauja: informacija saugoma atskirose, nesusietose sistemose, todėl jos suskaidytos, sudėtingos ir sunkiai valdomos. Taip rizikuojama, kad tam tikra informacija liks nepastebėta, kad teroristai ir kiti nusikaltėliai nebus aptikti, nes naudojasi skirtingomis arba suklastotomis tapatybėmis, ir kyla pavojus ES vidaus saugumui, o sienų ir migracijos valdymas darosi sudėtingesnis. Šiandien pasiūlytomis priemonėmis šios spragos bus pašalintos ir užtikrinta, kad sienos apsaugos ir policijos pareigūnams teikiama informacija būtų išsami, tiksli ir patikima. Naujosios priemonės padės lengviau aptikti grėsmę saugumui keliančius asmenis, kertančius ES sienas arba keliaujančius Šengeno erdvėje. Vienu metu sutikrindamos informaciją skirtingose duomenų bazėse ir supaprastindamos teisėsaugos pareigūnų prieigą, naujosios priemonės skubiai įspės sienos apsaugos ar policijos pareigūnus, kad asmuo naudojasi keliomis arba suklastotomis tapatybėmis. Šios priemonės taip pat padės lengviau aptikti pažeidžiamus asmenis, kaip antai nelydimus nepilnamečius, ir kartu užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugą.

Nustatyti sąsajas ir pašalinti akląsias zonas

Šiandienos pasiūlyme numatyti nauji elementai, kurie padės užtikrinti, kad esamose ir būsimose sistemose esančia informacija būtų naudojamasi pažangiau ir tikslingiau. Tai leis nacionalinėms institucijoms:

  • maksimaliai pasinaudoti turimais duomenimis. Europos paieškos portalas bus vieno langelio principu grindžiama programa sienos apsaugos ar policijos pareigūnų, tikrinančių tapatybės dokumentus, kompiuterio ekrane. Užuot turėję nuspręsti, kurią duomenų bazę tikrinti konkrečiu atveju, pareigūnai galės vienu metu ieškoti įvairiose ES informacinėse sistemose. Taip bus pašalintos informacinės spragos ir užtikrinta, kad pareigūnai iškart gautų visą informaciją apie tikrinamą asmenį;
  • aptikti skirtingas to paties asmens tapatybes ir kovoti su tapatybės klastojimu. Bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, naudodama biometrinius duomenis, kaip antai pirštų atspaudus arba veido atvaizdus, peržiūrės esamas duomenų bazes ir leis aptikti skirtingose ES informacinėse sistemose turimą informaciją. Bendra tapatybės duomenų saugykla kaups pagrindinę biografinę ir biometrinę informaciją, kaip antai ES nepriklausančių šalių piliečių vardus ir pavardes bei gimimo datas, kad būtų galima patikimai nustatyti tų asmenų tapatybę. Remdamasis turimais duomenimis, skirtingų tapatybių detektorius iškart įspės sienos apsaugos ir policijos pareigūnus apie suklastotas arba skirtingas tapatybes;
  • atlikti greitas ir veiksmingas patikras. Tikrindami šalies viduje policijos pareigūnai galės pateikti užklausą dėl trečiųjų šalių piliečių tapatybės duomenų ir gauti jų tapatybės patvirtinimą, be kita ko, skirtingų tapatybių aptikimo tikslu.

Komisija taip pat siūlo teisėsaugos pareigūnams, kurie užkardo, tiria ir aptinka teroristinius ar kitus sunkius nusikaltimus ir patraukia už juos baudžiamojon atsakomybėn, skirtą dviejų etapų metodą, kuriuo remiantis jiems suteikiama prieiga prie informacijos, kurios jiems reikia apie trečiųjų šalių piliečius ir kuri kaupiama ne teisėsaugos institucijų sistemose. Visapusiškai užtikrinant duomenų apsaugą, šiuo metodu išaiškinama, kad pirmasis etapas yra paieška, kurios rezultatas – „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“. Antrasis etapas taikomas, jei atitiktis yra: tokiu atveju teisėsaugos pareigūnai gali prašyti prieigos prie reikalingos informacijos, visapusiškai laikantis atitinkamų taisyklių ir apsaugos priemonių. Siekiant užtikrinti, kad sienos apsaugos ir policijos pareigūnai visada turėtų išsamią ir tikslią informaciją, taip pat bus sukurti kokybės kontrolės mechanizmai.

Stiprinti atsparumą visose srityse

Šiandien Komisija taip pat pranešė apie pažangą, padarytą rengiant kitus su saugumu susijusius prioritetinius dokumentus, įskaitant pasiūlymus dėl teisės aktų, kad būtų sustiprintos informacinės sistemos, taip pat pažangą, padarytą tinkamai įgyvendinant esamus teisės aktus ir visapusiškai taikant esamus teisės aktus ir priemones. 12-joje saugumo sąjungos ataskaitoje apžvelgiami darbai, kurie atlikti siekiant užkirsti kelią teroristams imtis veiksmų, didinti kibernetinį atsparumą, kovoti su radikalizacija internete ir už jo ribų ir stiprinti išorės saugumo aspektą.

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį pabrėžta, kaip svarbu pašalinti dabartinius duomenų valdymo trūkumus ir pagerinti esamų informacinių sistemų sąveikumą. Tai tapo dar akivaizdžiau po pastarojo meto teroristinių išpuolių – išryškėjo poreikis skubiai užtikrinti informacinių sistemų sąveikumą ir pašalinti esamas akląsias zonas, kurioms esant terorizmu įtariami asmenys skirtingose, tarpusavyje nesusijusiose duomenų bazėse gali būti užregistruoti skirtingais vardais.

2016 m. balandžio mėn. Europos Komisija pateikė komunikatą dėl patikimesnių ir pažangesnių informacinių sistemų ir pradėjo diskusijas dėl to, kaip pagerinant ES informacines sistemas būtų galima sustiprinti sienų valdymą ir vidaus saugumą. Siekdama tęsti šį įtraukų ir skaidrų procesą ir išspręsti teisinius, techninius ir su veikla susijusius sąveikumo uždavinius, Komisija sudarė aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupę. Aukšto lygio ekspertų grupė 2017 m. gegužės mėn. pateikė savo galutinę ataskaitą su įvairiomis rekomendacijomis. Tuo remdamasi Komisija pasiūlė naują metodą ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumui užtikrinti iki 2020 m. ir paskelbė apie savo ketinimą kuo greičiau pateikti tam skirtą pasiūlymą dėl teisės akto. Po to surengtos bendros Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos diskusijos dėl tolesnių su sistemų sąveikumu susijusių veiksmų.

2017 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba pakartojo, kad būtina imtis veiksmų, ir paragino Komisiją kuo greičiau parengti teisės akto projektą, kuriuo būtų įgyvendintos aukšto lygio ekspertų grupės pateiktos rekomendacijos. Atsižvelgdama į savo 2018 m. darbo programą Komisija paskelbė, kad pasiūlymas dėl informacinių sistemų sąveikumo bus pateiktas iki 2017 m. pabaigos.

Daugiau informacijos

Reglamento, kuriuo sukuriama ES informacinių sistemų sąveikumo sistema, pasiūlymas (policijos ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija)

Reglamento, kuriuo sukuriama ES informacinių sistemų sąveikumo sistema, pasiūlymas (sienos ir vizos)

 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Poveikio vertinimas (1 dalis)

 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Poveikio vertinimas (2 dalis)

 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Poveikio vertinimo santrauka

12-oji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita

Klausimai ir atsakymai. ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumas

Informacijos suvestinė. Saugumo sąjunga. Informacinių spragų šalinimas

Informacijos suvestinė. ES informacinės sistemos

Eurobarometro

IP/17/5202

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar