Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: A Bizottság megszünteti az információs hézagokat az uniós polgárok hatékonyabb védelme érdekében

Strasbourg, 2017. december 12.

A Bizottság a mai napon javaslatot tett az uniós szintű biztonsági, határigazgatási és migrációkezelési információs rendszerek továbbfejlesztésére. A javaslat célja az információs hézagok kiküszöbölése és a rendszerek intelligensebb és hatékonyabb együttműködésének biztosítása.

A javasolt intézkedések lehetővé teszik majd a különböző rendszerek közötti információcserét és adatmegosztást, valamint biztosítani fogják, hogy a határőrök és rendőrségi tisztviselők a feladataik elvégzéséhez szükséges időben és helyen hozzáférjenek a megfelelő információkhoz, a legmagasabb szintű adatvédelmi szabványok biztosítása és az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A közelmúlt biztonsági és migrációs kihívásainak fényében a javaslatnak köszönhetően növekedni fog az uniós polgárok biztonsága, mivel könnyebbé válik az EU külső határainak igazgatása, és fokozódik a belső biztonság.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „A gyorsaság sokat számít, amikor a polgáraink terrorizmussal szembeni védelméről és emberéletek megmentéséről van szó. Pillanatnyilag az uniós szintű biztonsági és határigazgatási információs rendszerek egymástól elkülönülten működnek, ami hátráltatja a bűnüldözést. A javaslatunk értelmében ezek a rendszerek immár teljes mértékben átjárhatók lesznek. Ez azt jelenti, hogy a bűnüldöző szervek bárhol az EU-ban közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a munkájukhoz szükséges összes információhoz.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós polgárságért és az uniós belügyekért felelős biztos kijelentette: „A mai napon elérkeztünk a hézagok felszámolására, valamint a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés terén használt információs rendszereinkben még meglévő fehér foltok megszüntetésére irányuló munkánk legutolsó és legfontosabb elemének megvalósításához. Ezentúl a határőrök, a bevándorlási és rendőrségi tisztviselők rendelkezésére állnak majd a megfelelő információk, kellő időben ahhoz, hogy a munkájukat elvégezhessék. Ezt a jelenlegi Bizottság kiemelt kezdeményezésnek tekinti, és arra kérem a társjogalkotókat, hogy ők is kezeljék prioritásként ezt a kérdést, és 2018 végéig zárják le munkájukat.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Nem szabad lehetővé tennünk a terroristák és a veszélyes bűnözők számára, hogy átcsússzanak a rostán vagy kibújjanak a radarjaink látóköréből. Ez egy ambiciózus új megközelítés a meglévő információk kezelésére és felhasználására: intelligensebb és célzottabb; elősegíti a többszörös személyazonosság használatával kapcsolatos esetek visszaszorítását és a rendőrségi ellenőrzések hatékonyságának fokozását; kapcsolatot létesít az egyes pontok között az uniós polgárok védelme érdekében, és ugyanakkor a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvei szerint jár el.”

Jelenleg az uniós információs rendszerek nem kommunikálnak egymással – az információkat külön tárolják egymáshoz nem kapcsolódó rendszerekben, így azok széttöredezettek, összetettek és nehezen működtethetők. Ez azzal kockázattal jár, hogy egyes információelemek észrevétlenül maradnak, és a terroristák és bűnözők a személyazonosság többszörös vagy csalárd módon történő használatával elkerülik a lelepleződést, veszélybe sodorva az EU belső biztonságát és nehéz feladat elé állítva a határigazgatást és a migrációkezelést. A mai napon javasolt új eszközök segítenek majd kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat, biztosítva, hogy a határőrök rendelkezésére bocsátott információk teljesek, pontosak és megbízhatóak legyenek. Az új eszközök révén hatékonyabban ki lehet majd szűrni a biztonsági kockázatot jelentő személyeket, nemcsak az uniós határok átlépése közben, hanem a schengeni térségen belüli utazásaik során is. Az információk különböző adatbázisokban való egyidejű ellenőrzésével és a bűnüldöző szervek információkhoz való hozzáférésének egyszerűsítésével az új eszközök gyorsan figyelmeztetik a határőröket vagy a rendőrséget akkor, ha valamely személy többszörös vagy csalárd személyazonosságot használ. Ezenfelül segítik a veszélyeztetett személyek – például a kísérő nélküli kiskorúak – könnyebb azonosítását is, egyúttal biztosítva az alapvető jogok és az adatvédelem teljes körű betartását.

Kapcsolat létesítése az egyes elemek között és a fehér foltok megszüntetése

A mai javaslat új elemeket vezet be a meglévő és jövőbeni rendszerekben rendelkezésre álló információk intelligensebb és célzottabb felhasználása céljából. Ezen új elemeknek köszönhetően a nemzeti hatóságok

  • a lehető legjobban kiaknázhatják a meglévő adatokat. Egy európai keresőportál egyablakos ellenőrzést tesz lehetővé a számítógép képernyőjén keresztül, amikor a határőrök vagy rendőrségi tisztviselők személyazonosító okmányokat ellenőriznek. Annak eldöntése helyett, hogy egy adott helyzetben melyik adatbázisban célszerű ellenőrzést végezniük, a határőrök és a rendőrségi tisztviselők ezentúl egyidejű keresést végezhetnek több uniós információs rendszerben. Ezáltal megszűnnek az információs hézagok, és a tisztviselők késedelem nélkül teljes képet kapnak az ellenőrzött személyről.
  • kiszűrhetik a többszörös személyazonosságot, és felléphetnek a személyazonossággal való visszaélésekkel szemben. Közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás jön létre, amely biometrikus adatokat – például ujjnyomatokat vagy arcképmásokat – használ fel a meglévő adatbázisok átfésülésére, és lehetővé teszi a különböző uniós információs rendszerekben tárolt információk észlelését. Egy közös személyazonosítóadat-tár alapvető személyes és biometrikus információkat szolgáltat a nem uniós állampolgárokról – például megadja azok nevét és születési helyét –, ezáltal lehetővé téve a megbízható azonosításukat. Ezekre építve egy, a többszörös személyazonosság felderítését célzó detektor azonnal jelzi a határőrök és a rendőrség felé a csalárd vagy többszörös személyazonossággal kapcsolatos eseteket.
  • gyors és hatékony ellenőrzéseket végezhetnek. Az országon belül végzett ellenőrzések során a rendőrségi tisztviselőknek lehetőségük lesz a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító adatainak lekérdezésére – többek között a többszörös személyazonosság kiszűrése céljából is –, így megbizonyosodhatnak az érintettek kilétéről.

A Bizottság ezen túlmenően két lépésből álló megközelítést javasol, melynek értelmében a bűnüldöző szerveknek a súlyos bűncselekményekkel vagy terrorizmussal kapcsolatos megelőzéssel, nyomozással, felderítéssel vagy bűnüldözéssel foglalkozó tagjai hozzáférhetnek a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan a nem bűnüldözési rendszerekben található, számukra szükséges információkhoz. A megközelítés – az adatvédelmi előírások teljes tiszteletben tartása mellett – tisztázza, hogy első lépésben a kereséseket „van találat/nincs találat” alapon végzik. Második lépésben, amennyiben a rendszer „találatot” generál, a bűnüldözési tisztek a vonatkozó szabályokkal és biztosítékokkal összhangban hozzáférést kérhetnek a szükséges információkhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a határőrök teljes körű és pontos információkhoz jussanak, adatminőség-ellenőrzési mechanizmusokat is létrehoznak.

Ellenálló-képesség kiépítése valamennyi téren

A Bizottság emellett a mai napon jelentést tett a biztonsággal kapcsolatos más kiemelt fontosságú kérdések terén elért eredményekről is, ideértve az információs rendszerek erősítésére és a hatályos jogszabályok és meglévő eszközök helyes végrehajtására és teljes körű alkalmazására irányuló folyamatban lévő jogalkotási javaslatokat. A biztonsági unióról szóló 12. jelentés számba veszi mindazon fellépéseket, amelyek célja, hogy megfosszák a terroristákat a cselekményeik elkövetését lehetővé tevő eszközöktől, erősítsék a kiberrezilienciát, visszaszorítsák az online és offline radikalizálódást, valamint kiépítsék a külső biztonsági dimenziót.

Háttér-információk

Juncker elnök 2016. szeptemberi, az Unió helyzetéről szóló beszédében rámutatott a jelenleg tapasztalt adatkezelési hiányosságok felszámolásának és a meglévő információs rendszerek közötti interoperabilitás javításának jelentőségére. A közelmúltbeli terrorista támadások még inkább ráirányították a figyelmet e kérdésre, és egyértelművé tették, hogy sürgősen biztosítani kell az információs rendszerek interoperabilitását és a meglévő fehér foltok kiküszöbölését, amelyekből adódóan a terrorizmussal gyanúsított személyek eltérő, egymással össze nem kapcsolt adatbázisokban különböző álneveken szerepelhetnek.

2016 áprilisában a Bizottság előterjesztette a szilárd és intelligens információs rendszerekről szóló közleményt, és ezzel eszmecserét indított arról, hogy az uniós információs rendszerek miként járulhatnak hozzá még eredményesebben a határigazgatáshoz és a belső biztonsághoz. Egy inkluzív és átlátható eljárás részeként a Bizottság a megkezdett munka továbbvitele, valamint az interoperabilitás megvalósításával összefüggő jogi, technikai és operatív kihívások kezelése céljából életre hívta az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot. A magas szintű szakértői csoport 2017 májusában benyújtotta végleges jelentését, amely számos ajánlást fogalmazott meg. Ezen ajánlásokra építve, a Bizottság új megközelítést javasolt, amelynek köszönhetően 2020-ra megvalósulhat a biztonságra, a határigazgatásra és a migrációkezelésre vonatkozó uniós információs rendszerek interoperabilitása, valamint bejelentette arra irányuló szándékát, hogy a lehető leghamarabb jogalkotási javaslatot terjeszt elő az interoperabilitásról. Ezt követően közös megbeszélésre került sor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között az interoperabilitás elérését szolgáló további lépésekről.

2017 júniusában az Európai Tanács újfent megerősítette a fellépés szükségességét, és felszólította a Bizottságot, hogy mielőbb dolgozzon ki jogszabálytervezetet az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport által tett javaslatok megvalósítására. 2018. évi munkaprogramjával összefüggésben a Bizottság bejelentette, hogy 2017 végéig javaslatot terjeszt elő az információs rendszerek interoperabilitásáról.

További információk

Javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteit megállapító rendeletre (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció)

Javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteit megállapító rendeletre (határok és vízumügy)

 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Hatásvizsgálat (1. rész)

 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Hatásvizsgálat (2. rész)

 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A hatásvizsgálat összefoglalása

12. eredményjelentés a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

Kérdések és válaszok: A biztonságra, a határigazgatásra és a migrációkezelésre vonatkozó uniós információs rendszerek interoperabilitása

Tájékoztató: Biztonsági unió – Az információs hézagok megszüntetése

Tájékoztató: Uniós információs rendszerek

Eurobarométer

IP/17/5202

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar