Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio parantaa EU:n kansalaisten suojelua korjaamalla tiedonkulun puutteita

Strasbourg 12. joulukuuta 2017

Euroopan komissio on tänään ehdottanut korjauksia tiedonhallinnan puutteisiin parantamalla turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan liittyviä EU:n tietojärjestelmiä ja varmistamalla, että ne toimivat yhteen aiempaa älykkäämmällä ja tehokkaammalla tavalla.

Ehdotetuilla toimenpiteillä mahdollistetaan tiedonvaihto eri järjestelmien välillä ja varmistetaan, että rajavartijat ja poliisit saavat tehtäviensä hoidossa tarvitsemansa tiedot milloin ja missä tahansa ja että toiminnassa noudatetaan tiukkoja tietoturvavaatimuksia ja kunnioitetaan perusoikeuksia. Viimeaikaiset turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet huomioon ottaen ehdotuksella parannetaan EU:n kansalaisten turvallisuutta, koska sen avulla helpotetaan EU:n ulkorajojen valvontaa ja lisätään sisäistä turvallisuutta.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan nopeudella on merkitystä pyrittäessä suojelemaan EU:n kansalaisia terrorismilta ja pelastamaan ihmishenkiä. ”Tällä hetkellä turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevat EU:n tietojärjestelmät ovat erillisiä, mikä hidastaa lainvalvontaa. Ehdotuksen myötä järjestelmistä tulee kaikilta osin yhteentoimivia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että lainvalvontaviranomaisilla kaikkialla EU:ssa on välitön pääsy kaikkiin saatavilla oleviin tietoihin”, Timmermans selittää.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan tärkeä työ turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeeseen liittyvissä tietojärjestelmissä olleiden puutteiden korjaamiseksi ja katvealueiden poistamiseksi saadaan nyt valmiiksi. ”Jatkossa rajavartijoilla, poliiseilla ja maahanmuuttoviranomaisilla pitäisi olla käytettävissään tehtäviensä edellyttämät tiedot reaaliaikaisesti. Kyseessä on yksi nykyisen komission lippulaiva-aloitteista. Siksi kehotan myös lainsäätäjiä nostamaan sen asialistansa kärkeen ja saattamaan siihen liittyvän työnsä valmiiksi vuoden 2018 aikana”, Avramopoulos toteaa.

Turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King toteaa, ettei terroristien ja muiden vaarallisten rikollisten pitäisi päästä solahtamaan valvontaverkon läpi. ”Kyseessä on uusi ja kunnianhimoinen lähestymistapa tiedon hallintaan ja käyttöön – älykkäämpi ja kohdennetumpi. Sillä torjutaan rinnakkaisten henkilöllisyyksien käyttöä ja lisätään ja tehostetaan poliisin tekemiä tarkastuksia. Liittämällä järjestelmät yhteen voimme suojella EU:n kansalaisia tietosuojan periaatteista tinkimättä”, King vakuuttaa.

Tällä hetkellä EU:n tietojärjestelmät eivät toimi yhteen, vaan tiedot on tallennettu erillisiin järjestelmiin, joita ei ole kytketty toisiinsa. Tämä tekee järjestelmien käytöstä hajanaista, monimutkaista ja vaikeaa. Tällöin on vaarana, että kaikkia tietoja ei huomata ja että terroristit ja rikolliset jäävät havaitsematta, koska he käyttävät rinnakkaisia tai vääriä henkilöllisyyksiä. Tämä puolestaan vaarantaa EU:n sisäisen turvallisuuden ja tekee rajavalvonnasta ja muuttoliikkeen hallinnasta entistä haastavampaa. Tänään ehdotetuilla toimenpiteillä saadaan korjattua nämä puutteet ja varmistettua, että rajavartijoiden ja poliisin saatavilla on täydelliset ja luotettavat tiedot. Uudet välineet auttavat tunnistamaan henkilöt, jotka muodostavat turvallisuusuhan niin EU:n ulkorajan ylittäessään kuin Schengen-alueella matkustaessaankin. Uusien välineiden ansiosta rajavalvonta- ja poliisiviranomaisten on helppo tarkastaa tiedot samanaikaisesti eri tietokannoista. Näin ne saavat nopeammin tiedon henkilöistä, jotka käyttävät useita henkilöllisyyksiä tai väärää henkilöllisyyttä. Myös haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, tunnistaminen helpottuu ilman, että perusoikeudet tai tietosuoja vaarantuvat.

Tietojen yhdistäminen ja katvealueiden poistaminen

Tämänpäiväisessä ehdotuksessa esitetään uusia välineitä, joiden avulla nykyisiin ja tuleviin järjestelmiin sisältyvien tietojen käytöstä tehdään älykkäämpää ja kohdennetumpaa. Sen ansiosta kansalliset viranomaiset voivat

  • käyttää olemassa olevia tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Eurooppalainen hakuportaali on henkilöllisyysasiakirjojen varmentamisessa käytettävä keskitetty palvelupiste, johon rajavartijoilla ja poliiseilla on pääsy tietokoneeltaan. Se mahdollistaa samanaikaisen haun useista EU:n tietojärjestelmistä, joten viranomaisen ei enää tarvitse valita, mitä tietokantaa missäkin tapauksessa olisi käytettävä. Näin mitään tietoja ei jää saamatta, ja viranomaiset saavat viipymättä kaikki tiedot tarkastettavasta henkilöstä;
  • havaita rinnakkaiset henkilöllisyydet ja torjua henkilöllisyyspetoksia. Yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu tekee biometrisiä tietoja (esim. sormenjälki tai kasvokuva) käyttäen hakuja olemassa oleviin tietokantoihin ja auttaa yhdistämään EU:n eri järjestelmissä hajallaan olevat tiedot. Yhteiseen henkilötietorekisteriin kootaan kolmansien maiden kansalaisten perusluonteiset henkilö- ja biometriset tiedot (esim. nimi ja syntymäaika), jotta heidät voidaan tunnistaa luotettavasti. Rekisterin tietojen avulla rinnakkaisten henkilöllisyyksien tunnistin ilmoittaa välittömästi rajavartijoille ja poliisille tapaukset, joissa on kyse väärästä henkilöllisyydestä tai rinnakkaisista henkilöllisyyksistä;
  • tehdä tarkastukset nopeasti ja tehokkaasti. Kansalliset poliisiviranomaiset voivat tarkastuksia tehdessään hakea kolmannen maan kansalaisen henkilötietoja ja saada vahvistuksen tämän henkilöllisyydestä. Samalla voi paljastua rinnakkaisten henkilöllisyyksien käyttö.

Komissio ehdottaa lisäksi tiedonsaantiin kaksivaiheista lähestymistapaa sellaisia lainvalvontaviranomaisia varten, jotka ehkäisevät ja tutkivat rikoksia tai terroritekoja tai valmistelevat niitä koskevia syytetoimia. Lähestymistapa koskee muissa kuin lainvalvonnan järjestelmissä olevia tietoja kolmansien maiden kansalaisista. Ensimmäisessä vaiheessa haku tehdään ”osuma / ei osumaa” -periaatteella tietosuojavaatimuksia kaikilta osin noudattaen. Toisessa vaiheessa eli jos osuma löytyy, lainvalvontaviranomaiset voivat pyytää tarvitsemiaan tietoja asiassa sovellettavia sääntöjä ja suojatoimia noudattaen. Laadunvarmistusmekanismeja on tarkoitus ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että rajavalvonta- ja poliisiviranomaisten käytössä olevat tiedot ovat täydellisiä ja paikkansa pitäviä.

Sietokyvyn parantaminen yleisesti

Komissio raportoi tänään myös edistymisestä muissa turvallisuuteen liittyvissä tärkeissä asiakokonaisuuksissa. Sellaisia ovat muun muassa käsittelyssä olevat säädösehdotukset tietojärjestelmien vahvistamiseksi ja voimassa olevien säädösten ja välineiden asianmukainen täytäntöönpano ja täysimääräinen soveltaminen. Turvallisuusunionista laaditussa kahdennessatoista raportissa esitetään yhteenveto toimista, joihin on ryhdytty resurssien epäämiseksi terroristeilta, kyberturvallisuuden parantamiseksi, verkossa ja muualla tapahtuvan radikalisoitumisen estämiseksi sekä turvallisuuden ulkoisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.

Tausta

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti syyskuussa 2016 pitämässään unionin tilaa käsitelleessä puheessa, miten tärkeää on korjata tiedonhallinnassa olevat puutteet ja parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Viimeaikaiset terrori-iskut ovat entisestään korostaneet, kuinka tärkeää on saada tietojärjestelmät nopeasti yhteentoimiviksi. Katvealueet on poistettava, jotta terrorismista epäiltyjä ei voida rekisteröidä eri peitenimillä eri tietokantoihin, joita ei ole kytketty toisiinsa.

Euroopan komissio esitti huhtikuussa 2016 tiedonannon vahvemmista ja älykkäämmistä tietojärjestelmistä ja käynnisti sen myötä keskustelun siitä, miten EU:n tietojärjestelmiä voidaan kehittää rajavalvonnan ja sisäisen turvallisuuden tehostamiseksi. Osana tätä osallistavaa ja läpinäkyvää prosessia komissio on perustanut tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän viemään alan työtä eteenpäin. Ryhmä pohtii myös yhteentoimivuuden toteuttamiseen liittyviä oikeudellisia, teknisiä ja operatiivisia näkökohtia. Asiantuntijaryhmä esitti toukokuussa 2017 loppukertomuksensa, joka sisälsi monenlaisia suosituksia. Komissio on ehdottanut niiden pohjalta uutta lähestymistapaa, jolla turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan liittyvät EU:n tietojärjestelmät saataisiin yhteentoimiviksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi se ilmoitti aikovansa esittää yhteentoimivuutta koskevan säädösehdotuksen mahdollisimman pian. Ilmoituksen johdosta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio keskustelivat siitä, miten yhteentoimivuuden toteuttamisessa on syytä edetä.

Eurooppa-neuvosto totesi kesäkuussa 2017 uudestaan toimien tarpeellisuuden, ja se pyysi komissiota laatimaan mahdollisimman nopeasti säädösehdotuksen, jolla korkean tason asiantuntijaryhmän suositukset pannaan täytäntöön. Komissio ilmoitti vuotta 2018 koskevan työohjelmansa yhteydessä esittävänsä ehdotuksen tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Ehdotus asetukseksi EU:n tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta koskevan kehyksen käyttöönotosta (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö, turvapaikka- ja muuttoliikeasiat)

Ehdotus asetukseksi EU:n tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta koskevan kehyksen käyttöönotosta (rajavalvonta ja viisumiasiat)

 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vaikutustenarviointi (osa 1)

 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vaikutustenarviointi (osa 2)

 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista

Kahdestoista raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Kysymyksiä & vastauksia: Turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan liittyvien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus

Tietosivu: Turvallisuusunioni – Tietoaukkojen umpeen kurominen

Tietosivu: EU:n tietojärjestelmät

Eurobarometri

IP/17/5202

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar