Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon täidab teabelüngad, et ELi kodanikke paremini kaitsta

Strasbourg, 12. detsember 2017

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, mille eesmärk on täita lüngad olemasolevas teabes. Selleks on kavas ajakohastada ELi julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteeme ning tagada nende arukas ja tõhus koostoimimine.

Meetmetega võimaldatakse teabe vahetamist ja andmete ühiskasutust eri süsteemide vahel ning tagatakse, et piirivalve ja politsei saavad alati ja kõikjal oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Samal ajal tagatakse kõige rangemate andmekaitsenõuete täitmine ja põhiõiguste täielik järgimine. Ettepanekuga parandatakse ELi välispiiride haldamist ja sisejulgeolekut, et hiljutiste julgeoleku- ja rändeprobleemide kontekstis suurendada ELi kodanike turvalisust.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Meie kodanike kaitsmisel terrorismi eest ja elude päästmisel loeb eelkõige kiirus. Praegu toimivad Euroopa julgeoleku- ja piirihalduse infosüsteemid eraldi, mis aeglustab õiguskaitset. Kui meie ettepanek ellu viiakse, muutuvad need täielikult koostalitlusvõimeliseks. See võimaldaks kogu ELi õiguskaitseasutustel saada otse ja kiiresti kätte kogu nende tööks vajaliku teabe.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Täna jõuab lõpule meie töö viimane ja kõige olulisem etapp, millega täidetakse lüngad ja kõrvaldatakse valged laigud julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteemides. Nüüdsest peaksid piirivalve-, sisserände- ja politseiametnikud kiiresti saama oma töö tegemiseks vajalikku teavet. See on komisjoni praeguse koosseisu üks juhtalgatusi ning ma kutsun kaasseadusandjad üles käsitama meie ettepanekut prioriteetsena ja viima selle menetlemise lõpule 2018. aasta jooksul.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King lisas: „Terroristidel ja raskete kuritegude toimepanijatel ei tohiks olla mingit võimalust avastamist vältida. See on uus ambitsioonikas lähenemisviis olemasoleva teabe haldamiseks ja kasutamiseks. See lähenemisviis on senisest intelligentsem ja täpsemini suunatud ning selle eesmärk on ELi kodanike kaitsmiseks tõhustada politseikontrolli, andmed omavahel seostada ning takistada inimestel kasutada mitut nime, tagades samal ajal isikuandmete vaikimisi ja lõimitud kaitse.“

Praeguse seisuga ei ole ELi infosüsteemid koostalitlusvõimelised. Andmeid talletatakse omavahel ühendamata süsteemides, mistõttu need on killustatud ja vajalikku teavet on raske saada. See põhjustab ohtu, et osa teavet jääb tähele panemata ning identiteedipettust kasutavad või mitut nime kasutavad terroristid ja kurjategijad pääsevad avastamisest. See aga seab ohtu ELi sisejulgeoleku ning raskendab piiride ja rände haldamist. Täna kavandatud meetmetega need lüngad täidetakse ning tagatakse, et piirivalve ja politsei saavad täieliku, täpse ja usaldusväärse teabe. Luuakse uued vahendid, mis aitavad paremini avastada ohtlikke inimesi mitte ainult siis, kui nad ELi piiri ületavad, vaid ka siis, kui nad Schengeni alal reisivad. Uued vahendid võimaldavad õiguskaitseasutustel saada andmeid sujuvamalt ja eri andmebaasidest korraga ning annavad piirivalvele ja politseile teada, kui isik valetab oma isiku kohta või kasutab mitut nime. Uued vahendid aitavad paremini välja selgitada ka kaitsetumaid inimesi, näiteks saatjata alaealisi, tagades samal ajal põhiõiguste ja isikuandmete täieliku kaitse.

Valgete laikude kõrvaldamine ja andmetevaheliste seoste leidmine

Täna esitatud ettepanekuga luuakse järgmised vahendid, mis võimaldavad praegustes ja tulevastes süsteemides olevat teavet kasutada intelligentselt ja sihtotstarbeliselt. Liikmesriikide ametiasutused saavad:

  • kasutada olemasolevaid andmeid parimal moel. Euroopa otsinguportaal on ühe teeninduspunkti lahendus iga isikuttõendavaid dokumente kontrolliva piirivalvuri ja politseiniku arvutiekraanil. Selle asemel, et kaaluda, millise andmebaasi tuleks konkreetses olukorras kasutada, saavad ametnikud esitada päringu korraga mitmele ELi infosüsteemile. Sellega täidetakse teabelüngad ja tagatakse, et ametnikud saavad hetkega isikust kogu ülevaate;
  • avastada mitme nime kasutajad ja astuda vastu identiteedipettustele. Ühine biomeetrilise andmete võrdlemise teenus võimaldab võrrelda eri andmebaasides olevaid biomeetrilisi andmeid, näiteks sõrmejälgi ja näokujutisi, ja teha kindlaks ELi eri infosüsteemides oleva teabe. Ühine isikusamasusandmete hoidla võimaldab kolmandate riikide kodanike kohta saada eluloolisi ja biomeetrilisi andmeid (näiteks nimi ja sünnikuupäev), et neid usaldusväärselt tuvastada. Nendest süsteemidest saadud andmeid kasutades saavad piirivalve ja politsei mitme nime kasutamise ja identiteedipettuse puhul kiiresti hoiatusteate;
  • teostada kontrolli kiiresti ja tulemuslikult. Kontrolli läbiviimisel riigi sees saavad politseiametnikud teha päringuid kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kohta ja kontrollida nende isikut. Muu hulgas saab välja selgitada mitme nime kasutajad.

Mis puudutab terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega tegelevate ametnike juurdepääsu kolmandate riikide kodanikke käsitlevale teabele muudes kui õiguskaitsealastes süsteemides, siis komisjoni ettepaneku kohaselt kehtestataks kaheastmeline lähenemisviis. Lähenemisviis lähtub kõigist isikuandmete kaitse põhimõtetest ja selle kohaselt saadakse kõigepealt päringuvastuseks ainult teade päringutabamuse olemasolu või puudumise kohta. Õiguskaitseametnikud võivad taotleda juurdepääsu vajalikule teabele ainult päringutabamuse olemasolul, võttes arvesse kõiki norme ja kaitsemeetmeid. Selleks et tagada, et piirivalve ja politsei käsutuses olev teave oleks täielik ja täpne, luuakse ka andmete kvaliteedi kontrolli mehhanismid.

Vastupidavuse suurendamine kõigis valdkondades

Täna esitas komisjon ka ülevaate muudes prioriteetsetes julgeolekuküsimustes tehtud edusammudest, sealhulgas menetlemisel olevatest seadusandlikest ettepanekutest infosüsteemide tugevdamise ning kehtivate õigusaktide täieliku kohaldamise ja vahendite õige rakendamise kohta. Kaheteistkümnendas julgeolekuliidu aruandes on antud ülevaade meetmetest, millega takistatakse terroristidel kätte saamast terroriaktides kasutatavaid vahendeid, tugevdatakse küberkaitset, võideldakse radikaliseerumise vastu internetis ja tegelikus elus ning luuakse Euroopa välisjulgeolekumõõde.

Taust

President Junckeri 2016. aasta septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus rõhutati vajadust kõrvaldada andmete haldamises esinevad puudused ja parandada olemasolevate infosüsteemide vahelist koostalitlusvõimet. Hiljutised terrorirünnakud on juhtinud veelgi enam tähelepanu sellele, kui vajalik on infosüsteemide koostalitlus ja olemasolevate valgete laikude kõrvaldamine, et välistada võimalus, et terrorismis kahtlustatavad esinevad omavahel ühendamata andmebaasides eri nimede all.

2016. aasta aprillis esitas komisjon teatise, milles käsitleti infosüsteemide tugevdamist ja arukamaks muutmist. See algatas arutelu ELi infosüsteemide toimimise täiustamise ning piirihalduse ja sisejulgeoleku parandamise kohta. Osana kaasavast ja läbipaistvast tööprotsessist moodustas komisjon infosüsteemide ja koostalitlusvõime kõrgetasemelise eksperdirühma, et viia seda tööd edasi ja lahendada koostalitlusvõime saavutamiseks vajalikud õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud küsimused. Kõrgetasemeline eksperdirühm esitas 2017. aasta mais lõpparuande koos soovitustega. Nende soovituste alusel esitas komisjon kava julgeoleku, piirivalve ja rände haldamiseks loodud ELi infosüsteemide koostalitlusvõime saavutamiseks aastaks 2020 ning teatas, et esitab võimalikult kiiresti seadusandliku ettepaneku koostalitlusvõime kohta. Sellele järgnes Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühine arutelu koostalitlusvõime edasise arendamise üle.

2017. aasta juunis rõhutas Euroopa Ülemkogu taas vajadust tegutseda. Ta palus komisjonil koostada nii kiiresti kui võimalik õigusakti eelnõu kõrgetasemelise koostalitlusvõime eksperdirühma soovituste elluviimiseks. 2018. aasta tööprogrammi raames teatas komisjon, et ta esitab ta 2017. aasta lõpuks infosüsteemide koostalitlusvõimet käsitleva ettepaneku.

Lisateave

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse ELi politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse ELi piiri- ja viisainfosüsteemide koostalitlusvõime raamistik

 Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang (1. osa)

 Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang (2. osa)

 Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte

Kaheteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Küsimused ja vastused  ELi julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlusvõime

Teabeleht: Julgeolekuliit – teabelünkade täitmine

Teabeleht: ELi infosüsteemid

Eurobaromeetri

IP/17/5202

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar