Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen lukker informationshuller for bedre at beskytte EU's borgere

Strasbourg, den 12. december 2017

I dag har Europa-Kommissionen foreslået at lukke informationshuller ved at opgradere EU's informationssystemer for sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring og sørge for, at de samarbejder på en mere intelligent og effektiv måde.

Foranstaltningerne vil muliggøre udveksling af oplysninger og data mellem de forskellige systemer og sikre, at grænsevagter og politifolk har adgang til de rette oplysninger nøjagtigt, hvor og hvornår de har brug for dem for at kunne varetage deres opgaver, samtidig med at de strengeste databeskyttelsesstandarder og de grundlæggende rettigheder overholdes fuldt ud. I lyset af de seneste sikkerhedsmæssige og migrationsmæssige udfordringer vil forslaget øge sikkerheden for EU-borgerne ved at lette forvaltningen af EU's grænser og øge den interne sikkerhed.

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "At kunne agere lynhurtigt er afgørende, når det gælder at beskytte vores borgere mod terror og rede liv. På nuværende tidspunkt arbejder informationssystemerne for sikkerhed og grænseforvaltning separat, hvilket sinker retshåndhævelsen. Med vores forslag vil de bliver fuldt interoperable. Det betyder, at de retshåndhævende myndigheder i hele EU vil have umiddelbar adgang til og kunne udnytte alle tilgængelige oplysninger i forbindelse med deres arbejde."

Kommissæren med ansvar for migration, medborgerskab og indre anliggender, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Vi leverer i dag det sidste og vigtigste element i vores arbejde med at lukke informationshuller og fjerne de blinde pletter i vores informationssystemer for sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring. Fremover bør grænsevagter, immigrationsmedarbejdere og politifolk have adgang til de korrekte oplysninger på det tidspunkt, de har brug for dem for at kunne varetage deres arbejde. For denne Kommission er interoperabilitet et flagskibsinitiativ, og jeg opfordrer medlovgiverne til også at gøre det til deres prioritet, og til at afslutte arbejdet inden udgangen af 2018."

Kommissæren med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: "Det burde ikke være muligt for terrorister og kriminelle, der har begået grove forbrydelser, at slippe gennem nettet eller forblive ubemærket. Dette er en ambitiøs ny tilgang til forvaltning og udnyttelse af eksisterende oplysninger: den er mere intelligent og målrettet, slår hårdt ned på personer, der anvender flere forskellige identiteter, styrker effektiv politikontrol, gør det muligt at sammenkoble oplysninger til et helhedsbillede for at beskytte EU-borgerne, og er samtidig udformet til og tager udgangspunkt i at beskytte datasikkerheden."

EU's informationssystemer kommunikerer på nuværende tidspunkt ikke med hinanden – oplysninger lagres i separate, ikkesammenkoblede systemer, der gør det samlede system fragmenteret, komplekst og vanskeligt at anvende. Det øger risikoen for, at oplysninger slipper gennem nettet, og at terrorister og kriminelle slipper væk ved at bruge flere forskellige eller falske identiter, hvilket bringer EU's indre sikkerhed i fare og gør grænseforvaltning og migrationsstyring mere vanskelig. De foranstaltninger, der foreslås i dag, vil udfylde disse huller og sikre, at de oplysninger, som grænsevagter og politifolk modtager, er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. De nye værktøjer vil gøre det lettere at afsløre personer, der udgør en sikkerhedstrussel, både når de krydser EU's grænser, og når de rejser inden for Schengenområdet. Ved at krydstjekke oplysninger i forskellige databaser på samme tid og forenkle de retshåndhævende myndigheders adgang hertil, advares grænsevagter og politifolk på hurtig vis gennem de nye værktøjer, hvis det opdages at en person gør brug af flere forskellige eller falske identiteter. Det vil også gøre det lettere at identificere sårbare personer såsom uledsagede mindreårige, samtidig med at de grundlæggende rettigheder og principperne om databeskyttelse overholdes fuldt ud.

Sammenkobling af oplysninger og eliminering af blinde pletter

Dagens forslag indeholder nye elementer, der skal sikre, at de oplysninger, som findes i både eksisterende og fremtidige systemer, anvendes på mere intelligent og målrettet vis. Det gør det muligt for de nationale myndigheder:

  • bedst muligt at gøre brug af eksisterende data. En europæisk søgeportal, en såkaldt "kvikskranke", vil samle alle tilgængelige oplysninger på samme computerskærm til grænsevagters og politifolks kontrol af identitetsdokumenter. Grænsevagter/politifolk vil således være i stand til at foretage én samtidig søgning i EU's forskellige informationssystemer i stedet for at skulle afgøre, hvilken database der bør søges i alt efter den givne situation. Således lukkes informationshuller, og det sikres, at grænsevagter/politifolk har umiddelbar adgang til et komplet billede af en given person
  • at opdage personer, der bruger flere identiteter, og bekæmpe identitetsbedrageri. En fælles biometrisk matchtjeneste vil anvende biometriske oplysninger såsom fingeraftryk og ansigtsbilleder til at scanne eksisterende databaser og gøre det muligt at opdage, hvis der er forbindelser mellem oplysninger i forskellige EU-informationssystemer. Et fælles identitetsregister vil give adgang til biografiske og biometriske basisoplysninger, såsom navn og fødselsdato for tredjelandsstatsborgere, så sidstnævnte på pålidelig vis kan identificeres. En såkaldt "multiple-identity detector" (multiidentitetsdetektor) vil straks advare grænsevagter/politifolk i tilfælde af flere forskellige eller falske identiteter
  • at foretage hurtig og effektiv kontrol. Politifolk vil i forbindelse med kontrol inde i landet kunne anmode om adgang til tredjelandsborgeres personoplysninger og bekræfte, hvem de er, herunder med henblik på at opdage brug af flere forskellige identiteter.

Kommissionen foreslår også en totrinstilgang til, hvordan det retshåndhævelsespersonale, der arbejder med at forebygge, undersøge, opdage og retsforfølge alvorlig kriminalitet eller terror, gives adgang til de nødvendige oplysninger om tredjelandsborgere i systemer, der ikke er til retshåndhævelsesformål. Ved denne tilgang udføres søgninger i første omgang med en såkaldt "hit/intet hit"-mekanisme, under fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Såfremt der er et hit, kan retshåndhævelsespersonalet som andet trin anmode om adgang til de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med de gældende regler og garantier. For at sikre, at de oplysninger grænsevagter og politifolk modtager er fuldstændige og nøjagtige, vil der endvidere blive oprettet kvalitetskontrolmekanismer.

Opbygning af modstandskraft på samtlige fronter

I dag redegjorde Kommissionen endvidere for de fremskridt, der er gjort med andre prioriterede sikkerhedsrelaterede sager, herunder aktuelle lovgivningsforslag vedrørende forbedring af informationssystemerne og den korrekte gennemførelse og fulde anvendelse af den eksisterende lovgivning og de eksisterende instrumenter. I den 12. rapport om sikkerhedsunionen gøres der status over de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at afskære terrorister fra de midler, der gør det muligt for dem at udføre deres angreb, på at bekæmpe radikalisering online og offline, og på styrkelsen af den eksterne sikkerhedsdimension.

Baggrund

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i september 2016 fremhævede vigtigheden af at afhjælpe de nuværende dataforvaltningsmangler og forbedre interoperabiliteten mellem de eksisterende informationssystemer. Den seneste tids terrorangreb har gjort det endnu mere tydeligt, at informationssystemerne hurtigst muligt skal gøres interoperable, og at de blinde pletter må elimineres, således at terrormistænkte ikke længere kan stå registreret i forskellige, ikke-sammenkoblede databaser under forskellige påtagede navne.

I april 2016 fremlagde Europa-Kommissionen en meddelelse om bedre og mere intelligente informationssystemer, der skulle danne udgangspunkt for drøftelser om, hvordan vi kan forbedre EU's informationssystemer med henblik på at fremme forvaltningen af de ydre grænser og den indre sikkerhed. Som led i en inklusiv og gennemsigtig proces nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau for informationssystemer og interoperabilitet for at gå videre med dette arbejde og for at afhjælpe de juridiske, tekniske og driftsmæssige udfordringer med henblik på at opnå interoperabilitet. I maj 2017 fremlagde ekspertgruppen på højt niveau sin endelige rapport, der indeholdt en række henstillinger. På baggrund af disse henstillinger foreslog Kommissionen en ny tilgang til at gøre EU's informationssystemer for sikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning interoperable senest i 2020, og meddelte sin hensigt om hurtigst muligt at fremsætte et lovgivningsforslag om interoperabilitet. Dette blev efterfulgt af en fælles drøftelse mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om vejen frem for at opnå interoperabilitet.

I juni 2017 understregede Det Europæiske Råd endnu en gang behovet for at handle, og opfordrede Kommissionen til snarest muligt at udarbejde udkast til lovgivning til vedtagelse af de henstillinger, der er fremsat af ekspertgruppen på højt niveau. Kommissionen meddelte inden for rammerne af arbejdsprogrammet for 2018, at et forslag om interoperabilitet mellem informationssystemer vil blive fremlagt inden udgangen af 2017.

Yderligere oplysninger

Forslag til forordning om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration)

Forslag til forordning om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer (grænseforvaltning og visa)

 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Konsekvensanalyse (del 1)

 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Konsekvensanalyse (del 2)

 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Resumé af konsekvensanalysen

12. statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Spørgsmål og svar: Interoperabilitet mellem EU's informationssystemer vedrørende sikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning

Faktaark: Sikkerhedsunionen - lukning af informationshuller

Faktaark: EU's informationssystemer

Eurobarometer

IP/17/5202

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar