Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Komise odstraňuje informační nedostatky s cílem lépe chránit občany EU

Štrasburk 12. prosince 2017

Evropská komise dnes navrhla aktualizovat informační systémy EU zabývající se bezpečností, správou hranic a řízením migrace a vzájemně je propojit, aby odstranila stávající mezery a umožnila jejich inteligentnější a účinnější fungování.

Díky těmto opatřením bude možné, aby si různé systémy mezi sebou vyměňovaly informace, a příslušníci pohraniční stráže a policisté budou mít přístup k těm správným informacím, kdykoli a kdekoli to budou při výkonu svých úkolů potřebovat. Současně budou zachovány nejvyšší standardy ochrany údajů a úplné dodržování základních práv. Tento návrh s ohledem na nedávné problémy v oblasti bezpečnosti a migrace zajistí vyšší bezpečnost občanů EU prostřednictvím usnadnění správy vnějších hranic EU a zvýšení vnitřní bezpečnosti.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Když jde o ochranu našich občanů před terorismem a o záchranu životů, je nutné reagovat urychleně. Informační systémy EU v oblasti bezpečnosti a správy hranic fungují v současné době odděleně, což vede k pomalejšímu tempu prosazování práva. Náš návrh zavádí jejich plnou interoperabilitu. To znamená, že donucovací orgány v celé EU budou mít přímý a okamžitý přístup ke všem dostupným informacím.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu dodal: „Dnes odvádíme závěrečný a nejdůležitější díl naší práce s cílem odstranit mezery a nedostatky v našich informačních systémech zabývajících se bezpečností, správou hranic a řízením migrace. Nyní již budou příslušníci pohraniční stráže, imigrační úředníci a policisté disponovat v pravý čas těmi správnými informacemi pro výkon svých úkolů. Je to stěžejní iniciativa této Komise a já vyzývám společné normotvůrce, aby ji také přijali za svou prioritu a dokončili svůj díl práce do konce roku 2018.“

Komisař zodpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Teroristé a pachatelé závažné trestné činnosti by neměli být schopni touto sítí proklouznout ani nám zmizet z hledáčku. Tento ambiciózní nový přístup ke správě a využívání stávajících informací funguje inteligentnějším a cílenějším způsobem, ostře zasáhne proti používání vícenásobných identit a posílí účinné policejní kontroly a propojí systémy v zájmu ochrany občanů EU, přičemž současně zajistí záměrnou a regulérní ochranu údajů.“

Informační systémy EU spolu v současné době nekomunikují – informace jsou odděleně uloženy v nepropojených systémech, což vede k tomu, že jsou roztříštěné, složité a náročné na používání. Vzniká tak riziko, že některé informace touto sítí proklouznou a teroristé a pachatelé trestné činnosti uniknou odhalení použitím více identit nebo podvodným zneužitím totožnosti, což ohrožuje vnitřní bezpečnost EU a komplikuje správu hranic a řízení migrace. Dnes navržená opatření tyto mezery odstraní a zajistí, aby informace poskytované příslušníkům pohraniční stráže a policistům byly úplné, přesné a spolehlivé. Nové nástroje pomohou lépe odhalovat osoby, které představují hrozbu, nejen v okamžiku překročení hranic EU, ale také při cestování v rámci schengenského prostoru. Nové nástroje budou porovnávat informace v různých databázích a zefektivní přístup donucovacích orgánů, takže příslušníky pohraniční stráže nebo policisty rychle upozorní na osoby, které používají více identit nebo podvodně zneužívají totožnost. Přispějí rovněž k lepší identifikaci zranitelných osob, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu, při plném dodržování základních práv a zásad ochrany údajů.

Propojit systémy a odstranit nedostatky

Dnešní návrh zavádí nové prvky pro inteligentnější a cílenější využívání informací uložených v současných i budoucích systémech. Vnitrostátní orgány tak budou moci:

  • co nejlépe využívat stávající údaje. Evropský portál pro vyhledávání zajistí jednotné kontaktní místo na počítačové obrazovce v okamžiku, kdy příslušníci pohraniční stráže nebo policisté ověřují doklady totožnosti. Umožní jim souběžně vyhledávat ve více informačních systémech EU namísto toho, aby se museli rozhodovat, kterou databázi v určité situaci konzultují. Budou tak odstraněny nedostatky v informacích a příslušníci neprodleně získají úplný přehled o kontrolované osobě.
  • odhalovat vícenásobné identity a potírat podvodné zneužívání totožnosti. Sdílená služba pro porovnávání biometrických prvků bude používat biometrické údaje, jako jsou otisky prstů nebo zobrazení obličeje, k prohledávání stávajících databází, aby bylo možné zjistit informace vedené v různých informačních systémech EU. Společné úložiště údajů o totožnosti bude poskytovat základní biografické a biometrické údaje, jako jsou jméno a datum narození osob, které nejsou občany EU, pro spolehlivé zjištění jejich totožnosti. Na základě toho detektor vícenásobných identit okamžitě upozorní příslušníky pohraniční stráže a policisty na případy podvodného zneužití totožnosti nebo vícenásobných identit.
  • provádět rychlé a účinné kontroly. Při provádění kontrol v rámci země budou policisté moci vyhledávat v údajích o totožnosti státních příslušníků třetích zemí a potvrdit si, o koho se jedná, a to i za účelem odhalování vícenásobných identit.

Komise rovněž navrhuje, aby při prevenci, vyšetřování, odhalování nebo stíhání závažné trestné činnosti nebo terorismu používali úředníci donucovacích orgánů pro přístup k potřebným informacím v jiných než donucovacích systémech týkajících se státních příslušníků třetích zemí dvoufázový přístup. Tento přístup za plného dodržování ochrany údajů vyjasňuje, že nejprve bude použit systém vyhledávání shody („hit/no hit“). V případě nalezení shody budou úředníci donucovacích orgánů moci jako druhý krok v souladu s příslušnými pravidly a zárukami požádat o přístup k potřebným informacím. Aby příslušníci pohraniční stráže a policisté měli po ruce úplné a přesné informace, budou také vytvořeny mechanismy kontroly kvality údajů.

Budování odolnosti na všech frontách

Komise dnes rovněž předložila zprávu o dosaženém pokroku v dalších prioritních záležitostech souvisejících s bezpečností, včetně projednávaných legislativních návrhů na posílení informačních systémů a správného provádění a plného používání stávajících právních předpisů a nástrojů. Dvanáctá zpráva o bezpečnostní unii shrnuje opatření, která byla přijata s cílem zabránit teroristům v přístupu k prostředkům, zvýšit kybernetickou odolnost, bojovat proti radikalizaci na internetu i mimo něj a rozvíjet rozměr vnější bezpečnosti.

Souvislosti

Předseda Evropské komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze září 2016 zdůraznil význam překonání současných nedostatků v oblasti správy dat a zlepšení interoperability stávajících informačních systémů. Nedávné teroristické útoky na tuto skutečnost také bolestivě upozornily. Jasně se ukázalo, že je naléhavě potřeba informační systémy propojit, a odstranit tak jejich slabá místa, která způsobují, že osoby podezřelé ze spáchání teroristických činů jsou v nich sice vedené, ale v jednotlivých, navzájem nepropojených databázích figurují pod různými jmény.

dubnu 2016 předložila Evropská komise sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech, a zahájila tak diskusi o tom, jak zkvalitnit informační systémy EU v zájmu zlepšení správy hranic a vnitřní bezpečnosti. V rámci inkluzivního a transparentního procesu zřídila Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu, aby v této činnosti pokračovala a řešila právní, technické a provozní problémy spojené s dosažením interoperability. Odborná skupina předložila svou závěrečnou zprávu v květnu 2017 a stanovila v ní řadu doporučení. Komise navrhla na základě těchto doporučení nový přístup k dosažení interoperability informačních systémů EU zabývajících se bezpečností, správou hranic a řízením migrace do roku 2020 a oznámila svůj záměr co nejdříve předložit legislativní návrh týkající se interoperability. Následovala společná diskuse mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o dalším postupu v oblasti interoperability.

červnu 2017 Evropská rada znovu zdůraznila, že je třeba jednat, a vyzvala Komisi, aby co nejdříve připravila návrh právního předpisu, který realizuje doporučení skupiny odborníků na vysoké úrovni. Komise v rámci pracovního programu na rok 2018 oznámila, že návrh týkající se interoperability informačních systémů bude předložen do konce roku 2017.

Další informace

Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza)

 Pracovní dokument útvarů Komise: Posouzení dopadů (část 1)

 Pracovní dokument útvarů Komise: Posouzení dopadů (část 2)

 Pracovní dokument útvarů Komise: Souhrn posouzení dopadů

Dvanáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Otázky a odpovědi: Interoperabilita informačních systémů EU zabývajících se bezpečností, správou hranic a řízením migrace

Informativní přehled: Bezpečnostní unie – odstranit nedostatky informačních systémů

Informativní přehled: Informační systémy EU

Eurobarometr

IP/17/5202

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar