Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията преодолява пропуските по отношение на информацията с цел по-добра защита на гражданите на ЕС

Страсбург, 12 декември 2017 r.

Днес Европейската комисия предложи да бъдат преодолени пропуските по отношение на информацията, като се усъвършенстват информационните системи на ЕС за управление на сигурността, границите и миграцията, и се подобри съвместното им функциониране по по-интелигентен и по-ефикасен начин.

Мерките ще дадат възможност за обмен на информация и споделяне на данни между различните системи и ще гарантират, че граничните и полицейските служители имат достъп до подходяща информация когато и където се нуждаят от нея, като същевременно се спазват най-високите стандарти за защита на данните при пълно зачитане на основните права. В контекста на неотдавнашните предизвикателства, свързани със сигурността и миграцията, предложението ще гарантира по-голяма безопасност на гражданите на ЕС, като улесни управлението на външните граници на ЕС и повиши вътрешната сигурност.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Бързината на реакция е от значение, когато става въпрос за защита на гражданите ни от тероризъм и за спасяване на човешки живот. Днес информационните системи на ЕС за сигурност и управление на границите работят поотделно, което забавя правоприлагането. Благодарение на предложението ни те ще станат напълно съвместими в оперативно отношение. Това означава, че правоприлагащите органи навсякъде в ЕС ще бъдат в състояние да работят пряко и незабавно с цялата налична информация.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днес представяме окончателния и най-важен елемент от работата ни за преодоляване на пропуските и отстраняване на т.нар. „слепи зони“ в нашите информационни системи в областта на сигурността, границите и миграцията. Отсега нататък граничните, имиграционните и полицейските служители следва да имат подходящата информация в подходящия момент, за да вършат работата си. Това е водеща инициатива на настоящата Комисия и аз призовавам и съзаконодателите да я направят свой приоритет и да приключат работата по нея до края на 2018 г.“

Джулиан Кинг, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, заяви: „Не трябва да се допуска възможност терористите и престъпниците да се изплъзват или да остават неразкрити. Това е нов амбициозен подход към управлението и използването на съществуващата информация, по-интелигентен и целеви, който ограничава риска престъпниците да използват множество самоличности, засилва ефективните полицейски проверки преодолява разпокъсаността, за да се гарантира защитата на гражданите на ЕС, като същевременно осигурява защита на данните при проектирането и по подразбиране.“

Днес няма връзка между информационните системи на ЕС — информацията се съхранява поотделно в несвързани помежду си системи, вследствие на което те са фрагментирани, сложни и трудни за експлоатация. Това поражда риска част от информацията да убегне от вниманието и терористите и престъпниците да останат неразкрити, като използват множество или фалшиви самоличности, което застрашава вътрешната сигурност на ЕС и задълбочава предизвикателствата, свързани с управлението на миграцията и границите. С предложените днес мерки тези пропуски ще бъдат преодолени и ще се гарантира, че информацията, предоставяна на граничната охрана и на полицията, е пълна, точна и надеждна. Новите инструменти ще спомогнат за по-доброто разкриване на лица, които представляват заплаха, не само при преминаване на границите на ЕС, но и когато пътуват в рамките на Шенгенското пространство. Чрез едновременно съпоставяне на информацията в различните бази данни и опростяване на достъпа на правоприлагащите органи новите инструменти бързо ще предупреждават граничните служители или полицията, ако дадено лице използва множество самоличности или фалшива самоличност. Това ще спомогне и за по-доброто идентифициране на уязвими хора, като например непридружени малолетни и непълнолетни лица, като същевременно се гарантира пълно съблюдаване на основните права и защитата на данните.

Преодоляване на разпокъсаността и отстраняване на слепите зони

С днешното предложение се въвеждат нови елементи за по-интелигентно и целево използване на наличната информация в съществуващите и бъдещите системи. Това ще позволи на националните органи:

  • да използват съществуващите данни по най-добрия начин. С въвеждането на Европейски портал за търсене ще се предоставя обслужване „на едно гише“ на компютърен екран, когато граничните или полицейските служители проверяват документите за самоличност. Вместо да избират коя база данни да използват в определена ситуация, служителите ще могат да извършват едновременно търсене в множество информационни системи на ЕС. Това ще сложи край на липсата на информация и ще гарантира, че служителите имат пълна и незабавна информация за конкретното лице.
  • да разкриват използването на множество самоличности и да се борят с измамите с фалшива самоличност. Ще бъде въведена обща услуга за биометрично съпоставяне, която ще използва биометрични данни като пръстови отпечатъци или портретни снимки, за да претърсва съществуващите бази данни, и която ще даде възможност да се открива информация в различните информационни системи на ЕС. Благодарение на общо хранилище на данни за самоличност ще се предоставя обща биографична и биометрична информация, като например името и датата на раждане на граждани на трети държави, така че тяхната самоличност да може да бъде надеждно установена. Въз основа на тези елементи ще функционира детектор, който незабавно ще сигнализира на граничните и полицейските служители за случаи на фалшива самоличност или използване на множество самоличности.
  • да извършват бързи и ефективни проверки. Когато извършват проверки на територията на дадена държава, полицейските служители ще могат да проверяват данните за самоличност на граждани на трети държави и да потвърждават кои са те, включително с цел да се разкрие използването на множество самоличности.

Комисията предлага също така двуетапен подход: на правоприлагащите служители, които работят за предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на тежки престъпления или терористични действия, се осигурява достъп до нужната им информация за граждани на трети държави, която се съхранява в системи извън областта на правоприлагането. При пълно зачитане на защитата на данните подходът пояснява, че като първа стъпка търсенията ще се извършват на принципа „съвпадение/няма съвпадение“. Като втора стъпка, ако има „съвпадение“, служителите на правоприлагащите органи могат да поискат достъп до необходимата информация в съответствие с приложимите правила и гаранции. Ще бъдат създадени и механизми за контрол на качеството на данните с цел да се гарантира, че служителите на граничната охрана и полицейските служители разполагат с пълна и точна информация.

Изграждане на устойчивост във всяко отношение

Днес Комисията докладва и за постигнатия напредък по други свързани със сигурността приоритетни досиета, включително текущите законодателни предложения за укрепване на информационните системи и правилно и цялостно прилагане на действащото законодателство и инструменти. В 12-ия доклад относно Съюза на сигурност се прави преглед на мерките, предприети, за да бъдат лишени терористите от средства за действие, , за да се укрепи устойчивостта на киберпространството, за борба с радикализацията онлайн и офлайн и за изграждане на външното измерение на сигурността.

Контекст

В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от септември 2016 г. бе подчертано значението на това да се преодолеят съществуващите недостатъци в управлението на данните и да се подобри оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи. Неотдавнашните терористични атаки изведоха тази необходимост на преден план, като подчертаха спешната нужда от оперативна съвместимост на информационните системи и от премахване на слепите зони, когато заподозрени терористи може да са регистрирани в различни, несвързани помежду си бази данни под различни псевдоними.

През април 2016 г. Европейската комисия представи съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи, с което даде началото на дискусия как информационните системи на ЕС да работят по-добре, за да се укрепи управлението на границите и да се повиши вътрешната сигурност. Като част от този приобщаващ и прозрачен процес Комисията създаде експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, която да работи по тези въпроси и да разгледа правните, техническите и организационните предизвикателства пред постигането на оперативна съвместимост. Експертната група на високо равнище представи окончателния си доклад през май 2017 г., като в него се съдържат редица препоръки. Въз основа на тези препоръки Комисията предложи нов подход за постигане до 2020 г. на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС за сигурност, управление на миграцията и границите и обяви намерението си да представи възможно най-скоро законодателно предложение за оперативната съвместимост. Това беше последвано от съвместно обсъждане между Европейския парламент, Съвета и Комисията за следващите стъпки за постигане на оперативна съвместимост.

През юни 2017 г. Европейският съвет потвърди необходимостта от действия и прикани Комисията да изготви във възможно най-кратък срок законодателен проект, в който се отчитат препоръките на експертната група на високо равнище. В работната програма за 2018 г. Комисията обяви, че до края на 2017 г. ще представи предложение относно оперативната съвместимост на информационните системи.

За повече информация

Предложение за Регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)

Предложение за Регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи)

 Работен документ на службите на Комисията: Оценка на въздействието (част 1)

 Работен документ на службите на Комисията: Оценка на въздействието (част 2)

 Работен документ на службите на Комисията: Обобщена оценка на въздействието

Дванадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Въпроси & отговори: Оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС за сигурност, управление на границите и миграцията

Информационен документ: Съюз на сигурност — Запълване на празнотите в информацията

Информационен документ: Информационни системи на ЕС

Евробарометър

IP/17/5202

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar